TEMA 11. Cultiu d'estructures no organitzades i variabilitat in vitro (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 3º curso
Asignatura Cultius Cel·lulars
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub A A . Cultiu d 'erlrvcturer no orgo.niha.ci?t i \loritlbi lrltil 1n \/tl-ro Cu iu J colls Call : � ck cdk � es- divi<:ti)le) � rra..vero.. ckrcot->troh.cb.. r 1 m�1neri ()...
la- � )er cord1c16ns ron \er �oo.cb, eel� f.XW�utroh�ieJ No tok:r cen-hn\JctlV\ent.
o- fO-Y�Y �h ck. co.lk Clew lh�ltM el' : cetk ckrd1tetent10.��Je ce\lr co�x e\r ca.1\J -tV> · iOJS ; "ti m,ler : · (oo)ro-c.rer b . tr i abtei1� fuqmi:J atl\b tf'oW 1gnll . El 1 roe� d' o'Dte.n�16 ck- p lcui k1 co.ll r6n o. �er:eto..t16.
X. (elk o.lnt\Y6\+ 'o.;;Culttr i e\evacb.
otopwtN:i- ta.xn.
L 1 avx,ro. � Uf'O..
I 'Y GJ�,v�- \G -fa)(G.
(t. cAv1.iio.
ct d1viJio.
l Q ·h�IJI i ek liB' rol� g_ J' obTere'0 s611 .r · v-hlrt-cct �t n-duir ca.\� er vev uro ve\lo�ibt; �ratlJi;<X(.le' 1 \e �-\� q cl:ixa. Ui> cert +onps \\'ff tiocb \hJvccio ct @1� ( dia�).
1U1tnq OIMCL .
· ex ci ex,,l®ts : code)(. . fiogm. �hots , tvl:adeJ 1-.
e/{ CCil\r � obte11i"rn (Ye I' ��lanr S1 QYX)l'l)eiel) c.ol\1 sukvl11vax ; few h caro.d-er0f1Q� �en.rkrroit�W ; d1v,d1r-J£ 1�i:ottu.nt � cHen1ro \ 1 exp)o.nt d' ()I) 1c'l)(Jt J�ve (t /Cl. �mih frerl(f$'0..
E{ cJ' U\l exphnt.
l'e,(pb.n+ fr divichX9\.
ck 2 _gnJ�J : fo.ctorr � 1nf'lueix-en en la.
I d' un (IJ/) fte{lfbo�que1 ctl� �t,� f 'f0dl31) fd:ob/� � Et1 tr0 i a..1l1r{r e} � 5/Xvtm.rk.
eJ 2,4 -'D .
b-}rtf ck ureJ' 2 � expb.ntJ ·. � cl' caJlf i11cipien\r.
ct wiiv Um. • rer �r ��mt e) cull de I' E'XJ\cu,t i co.ch � i � 1ubcu�;U1 i � subw1tJvf .
�ei'to.r �'ODrl�U-1 er Ir co.\� rri{'f().Y)J \J�[®i)t\-oj, �C<l.
el tro.teh< �l)o) tmtfCXJ111 c : a.I nog1ff'Ohr-lar 1:octfvl itd:UX �r/} Q pug>1n to'ftOO.r CU�k lp.ex J I d' Qijret � t'O t11911h Jt,tcndoJ {r()Y�11ic.
A<;Jt:er'Rr d1fetmlie- {tine la- dfeteni:J fUX1 ci,) <Clll eJ fX)t t'0.1itr or@l\''Qr · . 6\ �1 �'ropi c.dt;u {Y) Vt� 1 0 1 • ch el prop) expk\D-t inich.l ( (e\ij tornalr Vf. eel� ('()utoJd! cl l exphr1 oJtctu.ck <p')eit(rui£11t J f. eX. ) J)ex' tOJliQlO UV) ·. �t ck QU\r:a !1J-rf (Qot� eel�) el En \lf) cal! ro torer Id cote' +eoen I el tt!U �ol sew dtfert11+ .
� � plo.V'lu U'.{1'\ � ct>kf11l\ro.v- ia- �Ulln. vio.. f' t-n� origiro.t \6' p Kif'� alraark ( rropi �d; o e'xj)b.nt <lt<)b telb a.\\e�Cl!h ') ? T\chul�rt+ ro Je �.
I Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub co!ti"v ct cell! milrub' D k ag� ceHvhrJ.
tcJ ·lblo.CJ" lz _rup:-tt10� cdulars k1 {XJ<b) obleo ir ·.
cu �10 111 11itro pte - crro..blei t (co\\r) · digen·r .exp hn f · e;<-vi·ho <?J En �\ , Q\ co.< ck b' pl(lt)te/) · e1 -R)� fctMru-- og�citr cel·luhtr 1 /°' Q �lXln \€1 cell/ CJ d11ficel �e, � Ot7)t!< � \a.. /Qttl� l'nl�G. i � h. ?'rOplc! adrel"MciQ ct fa....
p:net ce\U\o.r. le' QU)(lr,er fil�'Ien lo. o.dwiht cf ®�rtw � ckjr� b-1n1m. tnryo- (-) SOJ�to), � 1'nb gtetet1 ct1d1futt..cioin ceHular (tic .ft\he:Ta. t<)().({o.. Q{}osl �.ex ,) vow �rro\Jrr un ?r<tlide ctderm1ho.1) .
Ler SUJ�S/Ghl ce\-lu\o.tJ . it? J)\'lCfOn\ha.bler : let q iof('} le1 ce\'1 emguir, eh tro..+�>< QJTa.t de/ cic\e c�Hubr , mr€'tflf®t R &knrwnlr pm:iuck:'1 ff praiuel�ai eh �rrn1ro.cb- efore1.
lo. f1pcronrkC:to- S' obte �f�int (Cfy')�f Qufoi,c i �lXm +ote1 er�9Din oJ ma.tux �oJ m�tlSlo� (?{) .I ·10c el -po-Ir i-dt"taJ .
• 'PalKed cell trolvrre � ��"" roq,,,i,O eel lubr ( X ML) � 1)\0.le\01 tr tt Y�L (voh.1� cel· lum) 'f t'IL t1vM cel· luhr X ml vo\U!n SUf�'i6 x 100 = /.
�+ o.tra.lleflar r<m'omro. . A I ' tnteriOr hi \u. el)��s q �raJ.n i gzech \liure !CL ft��o. , � � 1t-o�Ye . � tnr,1 f-0� ,chtrficar &lh viues. lei \<lorkr ttJ ch:Jmd:uon i ro �oo:hra l\tute b-. AL01e-ceil'P-.
F\uo '<'eiceiro.
: C6ti) � �cw ob�,r ce\� Se(Xlt(}(# i:er cff?W obknir ltnzj' celukJJI ? cl, IQ \()JTQ de eel� (Iqx>-m4s) .
Mlctrucop\ : sep:JJm- �� wffi·v i Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub �ro � ( ce I\f �do.\! eh � t ltl dNi,roJ- )()_ � TJ 4 F\ttmoo->1 1ID10.bler 4 Capclcda-t ck �en- p:tret i divic!ir-Je , en fuoc,o ct (()()�ic16 rredi lntens,tat lorof'l"jcc,.. i cknri tot ct. w�iu. lb,- d1v1d1r-Jt pr�r r-et:eJrtn? �.,.
h poiet [ � c�tl!) .
) · (C{()jXi!ii10 cmti ; · Huro : �LOn Wti.
no txln o.lo..lfO�ix �rot\O \Ilrof , NH\+ ro olo..vo�x.
�a:1- � s' lutJ ct wlnvcir guoo � � � -AJjX)lior II�.
lcl 0'to.bMm depei, ro:i� ck � art1XJkuihr cf,/ tlla:ti. 6 Job cu\hmr- eh (probpbJTJ) 0- Fo!cor ) tredis hiTtrron1cr.
E�: 1. obtenu6 cop ohh�tr s· r.o. ct vijjo.\1br q hO � �t.
Lu irdtr:t6 � pbMJliril � W ?OJet i M'llbTGI'().. qdn !bi9ero.tlle� � °fq lo.. �orr�ior inclluC:10 Ol'l)b e.miw J)�u·, ellroy. .
lrnjX)rtanf �wfox l(k cooiror·1c10 �-:tt�ca. oJ tmkriO.I amb � h�hJ.lere tukr re- po.tdI J'Ot) 19uol1 C ex: frer C£ celv jOIJeJ VJ, vel\ef ) �rocoi1lecbti1e- V1. diw) .
lA1 n J J:efer\tl1�t16 ct. Ji hi tn.
jn.�t 6 m: S' ufillh:er) crz.rojXJJ10S � --\enyei;0l � fref , (-/eh�)<eD }Uieb C'Cff)�efOS1'0lt forff'O.l'kr ; Si efTOD evi lorttci,o m ten7eix).
2 ...