2. Activitats valoracions àcid-base (2 de 2) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Química Analítica
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 22/04/2016 (Actualizado: 03/09/2016)
Descargas 100
Subido por

Vista previa del texto

0 20 40 V (mL) 60 80 0 5 10 V (mL) 15 20 a) Indiqueu, per a cada corba, a quina de les següents valoracions pot correspondre Breca - Àcid ftàlic amb NaOH - Hidrogencarbonat de sodi amb NaOH - Hidrogenftalat de potassi amb NaOH - Hidrogencarbonat de sodi amb HCl - Àcid acètic amb NaOH - Carbonat de sodi amb HCl - Àcid bòric amb NaOH - Fosfat de sodi amb HCl - Amoníac amb HCl - Benzoat de sodi amb amb HCl b) Indiqueu les espècies presents en els trams amb mínim pendent i en els punts d’equivalència d’aquestes corbes de valoració.
26. a) Per estandarditzar una dissolució d’hidròxid de sodi, es pesen 0,1391 g d’hidrogenftalat de potassi i es dissolen en aigua. La dissolució consumeix 13,90 ml d’hidròxid de sodi si emprem fenoftaleïna com a indicador.
b) Aquest hidròxid de sodi s’empra per a la determinació del contingut d’àcid acètic d’un vinagre. S’agafa un volum de mostra de 5,0 mL i es dilueix a un volum final de 100,0 mL. A una alíquota de 20,0 mL de la dissolució anterior, s’addicionen 100 mL d’aigua destil·lada i tres gotes d’un indicador adient i es valora. En la valoració es consumeixen 17,15 mL de la dissolució patró d’hidròxid de sodi. Calculeu la concentració d’àcid acètic expressada en percentatge pes/volum.
R: 5,05g/100ml 27. La legislació relativa a higiene i salut laboral estableix un límit màxim de 40 mg de NH3 per m3 d’aire en un lloc de treball. Per dur a terme el control rutinari del nivell de NH3 en l’atmosfera d’una fàbrica, es fa passar l’aire a través de 100 ml d’una dissolució de HCl, a una velocitat de 10 litres per minut durant 12 minuts. La valoració de l’àcid sobrant requereix 13,06 ml de NaOH 0,0657 M. Per estandarditzar la dissolució de HCl, es pesen 0,2002 g de Na2CO3 i es porten a un volum de 100,0 ml. 10,0 ml d’aquesta dissolució gasten 18,15 ml de la dissolució de HCl. Justifiqueu si l’aire de la fàbrica compleix la legislació vigent.
R: No la compleix, conté 175,7 mg / m3 28. El nitrogen contingut en 0,5000 g d'una substància orgànica es determina pel mètode de Kjeldahl. A la dissolució resultant d’atacar la mostra amb àcid sulfúric, s'hi afegeix un excés d’hidròxid de sodi i es recull l'amoníac format: a) sobre 50,0 ml d’àcid sulfúric 0,0250 M. La valoració de l’excés d’àcid requereix 10,84 ml de dissolució d’hidròxid de sodi (1,00 ml d’hidròxid de sodi equivalen a 13,2 mg d’hidrogenftalat de potassi C8H5O4K) b) sobre una dissolució d'àcid bòric al 4%. Es valora amb àcid clorhídric 0,0992 M i se'n consumeix 18,15 ml.
Calculeu en ambdós casos el percentatge de nitrogen a la mostra.
R: 5,04 % 29. Una mostra de 0,2000 g d’àcid acetilsalicílic impur es tracta amb 25,0 ml d’hidròxid de sodi 0,1145 mol l-1, es dilueix fins a 100 ml amb aigua destil·lada, i la suspensió s’escalfa 10 min. a ebullició. A continuació es valora la mescla resultant amb 7,65 ml d’àcid clorhídric fins al viratge de la fenolftaleïna (0,1205 g de carbonat de sodi consumeixen 22,55 ml de la dissolució d’àcid clorhídric fins al viratge de l’ataronjat de metil). Calculeu el tant per cent d’àcid acetilsalicílic de la mostra .
R: 94,1 % Breca Breca ...

Tags: