5. TCE. Traumatismes Cranioencefàlics (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Neuropsicologia Infantil
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 32
Subido por

Vista previa del texto

T5. TCE 1. Definició.
Malaltia adquirida on l’encèfal del nen s’afecta per l’acció directa o indirecta de forces externes sobre el crani que poden produir alteració del nivell de consciència i afectació de les habilitats cognitives o del funcionament física.
2. Epidemiologia.
Diferències TCE infantils / adults - Causes TCE - Resposta fisiopatològica al dany cerebral i capacitat de reorganització cerebral - S’ha de considerar l’estadi de desenvolupament del nen/adolescent en el moment del TCE.
Els infants tenen pronòstic de supervivència però més seqüeles NPS (interferència del desenvolupament) La incidència del TCE és de 180/100.000 infants (la majoria inferiors a 3 anys d’edat). És la primera causa de mort i invalidesa del nen La majoria de TCE es donen en nens amb una edat inferior a 3 anys: - ˂ 12 mesos: abusos “shaken baby syndrome”: - Infants ˂ 2 anys: els músculs del coll està en desenvolupament i el cap és proporcionalment més gran. Pel que fa a la fisiopatologia es dóna swelling cerebral, micro-hemorràgies al cervell i retina, així com lesions al coll i la medul·la espinal.
La simptomatologia és irritabilitat, letargia, pobre alimentació, convulsions i vòmits.
El pronòstic és pitjor que un accident de trànsit. Seria paràlisi cerebral, s’observa en RM amb manifestació tardana.
- Pre-escolar (3-6 anys): caigudes - Escolar/adolescent: accidents esportius, trànsit (atropellaments) 3. Fisiopatologia.
El dany del TCE pot venir donar per la causa o la localització:  Causa: o Primari: El dany és inevitable, degut a l’impacte. Sol donar-se una contusió, lesió axonal difusa, que afectaria al lòbul frontal i temporal. Sol comportar la pèrdua de consciència i coma (pols frontal i temporal, PV, GB i tronc) o Secundari: El dany és tractable i es dóna a conseqüència de l’impacte, el TCE apareix en un temps superior a les 36h. El dany sol ser: neurològic amb isquèmia o swelling o sistèmic amb hipòxia, hipotensió, anèmia.
Es pot donar commoció: pèrdua de consciència ˂ 6h per TCE sense lesions observables per RM. Seqüeles cognitives lleus i pot haver-hi APT que es resol.
 Localització: o Focal.
o Difús. Característic en nens i adolescents o Combinat (focal + difús). Sol donar-se en situacions d’accidents de trànsit que comporten un TCE amb velocitat.
Els TCE infantils presenten les següents característiques pel que fa al tipus de dany: el crani és més flexible, permet major deformació cerebral, major estirament i torsió axonal i els circuits nerviosos estan menys consolidats (difús). Per tant, es donen més lesions difuses que focals.
Als diferents substrats neurals podem trobar: - Atrofia cortical difusa / dilatació ventricular - Necrosis corticals focals: ganglis basals, hipocamp - Afectació de la SB 4. Tipus de TCE segons gravetat.
Dades clíniques de gravetat TCE: - Alteració nivell consciència (profunditat i durada de coma). Pel que fa al nivell de consciència, s’utilitza la durada del coma, així com l’Ecala de Coma de Glasgow proposa: TCE lleu: GCS ≥ 13; TCE moderat: GCS 9 a 12; TCE greu: GCS ≤ 8.
- Signes clínics (neurològics/sistèmics). Altres signes clínics poden ser la mida i reactivitat pupil·lar i la hipotensió arterial / hipòxia sistèmica.
- Tipus d’afectació. Pot ser focal amb millor pronòstic en nens que en adults si la lesió es dóna entre l’1 i els 5 anys. I difusa amb pitjor pronòstic en nens que en adults.
- Amnèsia posttraumàtica. És indicadora de la gravetat i seqüeles del TCE.
5. Conseqüències del TCE.
A nivell neuroconductual: - Independència funcional activitats de la vida diària (AVD) El TCE és la 1a causa de mort / incapacitat infantil. Amb l’Escala de resultats de Glasgow (GOS  GOS-E) poden resultar: mort, estat vegetatiu, incapacitat greu (dep AVD), incapacitat moderada: deteriorament neurològic però indep AVD o bona recuperació: no deteriorament i indep AVD.
- Funcions cognitives El TCE pels nens suposa una major variabilitat de dèficits i pronòstic a llarg termini. Les conseqüències a nivell focal seran variables segons l’edat i a nivell difús en nens el pronòstic és pitjor que en adults en habilitats com la memòria, velocitat i motricitat fina.
1. Rendiment cognitiu general: El QI manipulatiu és inferior que el QI verbal, aquest darrer tendeix a la normalitat.
2. Funcions executives: La lesió del lòbul frontal comporta que si el TCE és precoç, hi ha alteracions del desenvolupament de les funcions frontals. Alguna de les conseqüències és la dificultat per accedir al pensament abstracte.
3. Atenció: Lesió SB i dèficits atenció focal i sostinguda. TDAH 4. Funcions visuoconstructives: es donen alteracions molt freqüentment. Millora el rendiment com a indicador de recuperació cognitiva.
5. Memòria: Lesió del lòbul temporal (hipocamp) à Amnèsia posttraumàtica (incapacitat de gravar nova informació). No dèficits de memòria procedimental i de memòria de treball.
6. Llenguatge: Poc afectat. Anòmia. Preservació dels aspectes semàntics i fonològics i més afectació de la pragmàtica.
7. Velocitat de processament: Altament afectada, especialment en TCE difús - Alteracions emocionals i conductuals: Es donen alteracions a aquest nivell per les lesions frontals (cingulat i orbitrofrontal) o derivats de la pròpia experiència traumàtica i seqüeles: queixes somàtiques, hiperactivitat, dèficits atencionals, impulsivitat, problemes autocontrol (irritabilitat, explosions ira), alteracions del son, anosognòsia, ansietat i depressió, pèrdua d’autoestima.
Com a predictors de recuperació després de TCE a la infància: - Lleu: GCS 13-15: no lesió massiva ni dèficits neurològics - Moderat GCS 9-12: o lesió massiva o dèficits neurològics - Greu GCS 3-8: amb lesió o dèficits neurològics Els mètodes per a l’avaluació de les conseqüències del TCE: - Avaluació neurològica - Avaluació cognitiva, conductual i emocional - MRI (als 10 anys) S’avalua de forma aguda, al moment del TCE, als 12 mesos, 30 mesos i 10 anys.
6. TCE i neuroimatge.
Com a resultats:  Trajectòries de recuperació. Trajectòries de recuperació similars (millora sobretot en QI verbal). La recuperació s’estabilitza als 5-10a del TCE independentment de la severitat de la lesió  Estat als 10 anys: TCE moderat-greu mostra < CIT i (CIM< CI verbal) en comparació als TCE lleus normalitzen el tractament  Predictors de outcome als 10 anys: Mal funcionament adaptatiu abans TCE à afectació cognició, conducta i emoció: o Més severitat TCE à menys CIM o Menor edat del TCE à menys volum SB o Menys volum SB à menys CI verbal i adaptació social 7. Conclusions.
Comparant nens i adults: Els nens tenen millor pronòstic pel que fa a la supervivència, però pitjor pronòstic pel que fa a les seqüeles neuropsicològiques, la major severitat del TCE es relaciona amb major afectació cognitiva.
Es recuperen millor de les lesions focals, pitjor de les difuses (atenció, memòria i velocitat), disminució del rendiment intel·lectual general, dificultat per adquirir nous aprenentatges i manifestació de les seqüeles pot ser quan creixi (frontals).
...