Examen Final Junio 2009 (2009)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura Fonamentos de Electronica
Año del apunte 2009
Páginas 8
Fecha de subida 16/09/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Examen final CISE I ETSETB, Enginyeria de Telecomunicació 22 de juny de 2009 Primavera 2008/09 Data de publicació de notes provisionals: 29-juny-2009 Data límit per a al·legacions: 1-juliol-2009 Data de publicació de notes definitives: 2-juliol-2009 Problema 1 2 punts En un vell llibre d’electrònica surt el circuit de la figura (a). En ell podem trobar un antic component electrònic anomenat tríode, antecedent dels actuals transistors. Com podeu veure aquest component té tres terminals: ànode a, reixeta de control r, i càtode k. El circuit equivalent del tríode es mostra a la figura (b). És important remarcar que pel terminal de reixeta no circula cap corrent (circuit obert). Es demana: R 2R a a + vs + vo - a r r 6R k r triodo vrk k Fig. (a) +  vrk + - k Fig. (b) a) Dibuixeu el circuit de la figura (a) substituint el tríode pel seu circuit equivalent de la figura (b). Observeu que s’arriba al circuit mostrat en la figura (c) R + 2R + vs +  vo 6R vo - Fig. (c) b) Considerant ara el circuit de la figura (c), calculeu la tensió de sortida vo en funció de la font de senyal vs i els altres components del circuit (R i ) c) En un moment donat vs és 1V. Si R=50  i =2 calculeu la potència elèctrica a la font controlada. ¿És una potència consumida o que s’entrega al circuit? 1 Problema 2 2 punts Donat el circuit de la figura:   VG R 2R IG1 R IG2 A RL 2R A’ Dades: R= 1 k, IG1=1 mA, IG2=4 mA i VG=6 V a) Trobeu els circuits equivalents de Thévenin i Norton des dels terminals de sortida A-A’.
b) Calculeu la potència elèctrica consumida en una resistència de càrrega RL=1 k que es connecti a la sortida del circuit.
c) L’anterior valor de RL fa màxima la potència transferida pel circuit? En cas que no sigui així, quin hauria de ser el valor de RL? Quina seria aleshores la potència màxima? Problema 3 2 punts En el circuit de la figura el commutador porta un temps infinit connectat en la posició a. A l’instant t0=0 s passa de la posició a a la posició b i a l’instant t1=3 ms de la posició b a la c.
R1 + V1 I2 R2 R3 a b c + vC _ iC C R4 Dades: C= 1 μF, R1= 4 kΩ, R2=0.6 kΩ, R3=4 kΩ, R4=4 kΩ, V1= 8 V, I2= 5 mA a) Calculeu la tensió inicial (t0=0 s) al condensador quan el commutador és a la posició a b) Trobeu les expressions de la tensió i el corrent al condensador entre t0 i t1 amb el commutador a la posició b c) Trobeu les expressions de la tensió i el corrent al condensador després de t1 amb el commutador a c d) Dibuixeu ambdues senyals (tensió i corrent al condensador) a tots els intervals de temps indicant clarament als eixos els valors assolits 2 Problema 4 2 punts Considereu el circuit de la figura:   D2  R1   D1    Vi  R2  VA   Vo     D1: V= 1 V D2: V= 1 V, |VZ|=3 V VA=3 V, R1=1 k, R2=3 k a) Trobeu les combinacions vàlides d’estat dels díodes i els corresponents intervals de la tensió d’entrada Vi b) Trobeu la tensió de sortida Vo a cada un dels intervals de la tensió d’entrada Vi c) Representeu gràficament Vo en funció de Vi Problema 5 2 punts Donat el circuit amplificador de la figura: VCC RC=RL=600  VCC=12 V CB, CL molt grans RC CL RB CB + vs + vi _ RL vo _ VBEact=0.7 V F=100 VCEsat=0.2 V VT=25 mV a) Calculeu el valor de RB per a que IBQ=0.1 mA b) Trobeu el punt de treball donat per ICQ,VCEQ i comproveu que el transistor es troba polaritzat en zona activa c) Calculeu els paràmetres de petita senyal r, gm i calculeu el guany de tensió Av=vo/vi del circuit d) Dibuixeu la recta de càrrega del circuit i indiqueu el marge dinàmic de l’amplificador 3 ...