T.23-Riscs higiènics en el laboratori (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 12
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 23. RISCS HIGIÈNICS EN EL LABORATORI Marc Normatiu - Constitució Espanyola - Estatut dels treballadors - Directives Europees (89/931/CEE) - Transposició directives europees: - Llei 31/95 Llei de Prevenció de Riscs Laborals - RD 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció - Llei 54/2003 Llei de Prevenció de Riscs Laborals No existeix una normativa específica per a laboratoris - RD 486/97 Lloc de treball - RD 664/97 d’Exposició a Agents Biològics - RD 374/2001 d’Exposició a Agents Químics - RD 665/97 d’Exposició a cancerígens - RD 286/2006 Relacionats amb l’exposició al soroll - Real Decret 379/2001 d’emmagatzematge de productes químic i les seves instruccions tècniques complementàries Risc laboral: és la possibilitat de que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball Prevenció: Són el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscs derivats del treball.
Accident de treball: Es tota lesió corporal que el treballador pateix en ocasió o com a conseqüència de la feina executada pel seu compte Malaltia professional: És la malaltia contreta arrel del treball executat per compte aliè, en les activitats que s’especifiquen en el quadre de malalties professionals de la llei General de la Seguretat Social.
Especialitats PRL Seguretat industrial: és la tècnica que tracta d’identificar i/o anular les causes que provoquen accidents, 133 Ètica, medicina preventiva i salut pública amb la finalitat de reduir o eliminar aquests.
Especialitats del SPM - Higiene industrial: és la tècnica que, estudiant, valorant i modificant el medi ambient de treball pretén evitar l’aparició de malalties professionals. Contaminats: químics, físics (energia mecànica, energia electromagnètica), biològics.
- Ergonomia: és la disciplina que interrelaciona a la persona amb el seu entorn i que té la finalitat de reduir la fatiga innecessària, produïda per la feina.
- Psicosociologia: estudia factors de naturalesa psicosocial i organitzativa existents en la feina, que poden repercutir en la salut del treballador.
- Vigilància de la salut: és la ciència mèdic que té com a objectiu la prevenció de la pèrdua de salut.
Riscs higiènics en laboratoris - Exposició a agents químics - Exposició a agents biològics - Exposició a agents físics (energia mecànica): soroll, vibracions, radiacions (energia electromagnètica), radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants (radiació UV, IR, radiació làser, microones, radiofreqüències).
- Exposició a contaminants. Factors que influeixen en l’aparició de malalties professionals: quantitat del contaminant present en l’ambient de treball, presència de diferents contaminants, temps d’exposició i característiques del propi treballador.
Valoració i control de la exposició - Identificació dels possibles contaminants - Valoració de la situació comparat amb valors de referència - Mesures preventives/correctes: actuació sobre el focus, actuació sobre el medi, actuació sobre el receptor Eines per la identificació agents químics - Etiquetatge - FDS (Fitxa de dades de seguretat): llista de materials perillosos La part empresarial concedirà als treballadors i als seus representants accés a la informació continguda a la FDS, relacionada amb les substàncies o preparats que s’utilitzen o als que es poden veure exposats en el transcurs de la feina.
134 Ètica, medicina preventiva i salut pública Agents químics: etiqueta - Identificació del productor/subministrador/distribuïdor - Identificació del producte químic: preparats (tots els components amb efectes adversos) - Pictogrames - Paraules d’advertència (perill o atenció) - Indicació de perill (frases R o H) - Consells de prudència (frases S o P) Frase R (risc): pictogrames taronges Frase H: pictogrames blanc Frase S (seguretat) o frase P Cancerígens 135 Ètica, medicina preventiva i salut pública Agents químics: FDS Agents biològics: identificació RD 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics.
Classificació dels agents biològics Grup 3: VIH Grup 4: ebola 136 Ètica, medicina preventiva i salut pública Valoració i control de la exposició - Identificació dels possibles contaminants - Valoració de la situació comparant amb els valors de referència - Mesures preventives/correctores: actuació sobre el focus, actuació sobre el medi, actuació sobre el receptor.
Comparació amb valors de referència Valors de referència agents químics - VLA-ED (exposició diària): és el valor límit de referència per la exposició diària. Valor de referència per les concentracions d’agents químics en l’aire a les que la majoria dels treballadors poden estar exposats 8 hores diàries i 40 setmanals, durant tota la seva vida laboral, sense patir efectes adversos per a la salut.
- VLA-EC: és el valor límit de referència per l’exposició diària de curta duració (exposició continua).
Valor de referència per les concentracions d’agents químics a l’aire, calculada per qualsevol període de 15 minuts al llarg d’una jornada laboral.
Comparació amb valors de referència Valors de referència agents físics: soroll - Valors límit d’exposició (s’apliquen tenint en compte l’atenuació dels protectors auditius). L’exposició del treballador no pot superar aquests límits: - Valors d’exposició que donen lloc a una acció (s’apliquen sense tenir en compte l’atenuació dels protectors auditius).
137 Ètica, medicina preventiva i salut pública Control de l’exposició Actuació sobre el focus: substitució de producte o estat/concentració en la que s’utilitza bromur etidi, barreja cròmica, formol, acrilamida..
Modificació de processos: canvis de tècniques. Extracció localitzada (cabines de seguretat química, vitrines d’extracció), tancament del procés.
138 Ètica, medicina preventiva i salut pública Control de l’exposició Actuació sobre el medi: ventilació general. Circulació d’aire de zones menys contaminades a més contaminades (ventilació per desplaçament). Les zones més contaminades han de tenir una pressió negativa respecte les zones adjacents.
Actuació sobre el receptor: utilització d’equips de protecció individual.
Protecció respiratòria 139 Ètica, medicina preventiva i salut pública P3: retenció al 99%, P2 més que el P1 (no recomanat en risc biològic).
Nitrogen líquid És obligatori utilitzar calçat tancat i màniga llarg. Utilitzeu en tot moment els guants especials, la pantalla facial i les polaines. Si cal comprovar el nivell d’emplenat dels recipients utilitzeu el regle específic.
Agents químics Emmagatzematge En el laboratori només s’han de conservar les quantitats de substàncies químiques que siguin necessàries per l’ús diari. Les quantitats importants han de guardar-se en locals o edificis destinats a aquesta finalitat. Mai s’han d’emmagatzemar per ordre alfabètic. S’han d’emmagatzemar en armaris de seguretat i en neveres.
Emergències Es important disposar de dutxes, rentaulls i mantes ignífugues. També s’ha de disposar de sistemes d’extinció i sistemes per la recollida de derrames.
140 Ètica, medicina preventiva i salut pública Agents biològics Identificació i nivells de contenció Nivells de contenció 141 Ètica, medicina preventiva i salut pública Requisits de contenció en cultius cel·lulars Cabines de seguretat biològica ús recomanat segons l’agent biològic Risc biològic Normes bàsiques de manipulació-> precaucions estàndard: aquestes precaucions es basen en considerar com potencialment infecciosos tots els fluids biològics.
1.
Vacunació (immunització activa): vacuna antihepatitis B, antitetànica, virus varicel·la zòster, triple vírica, antigripal, altres vacunes si existeix exposició.
2.
Normes d’higiene personal: cobrir ferides i lesions amb apòsits impermeables, rentat de mans abans i després de realitzar qualsevol tècnica que suposi un contacte amb material possiblement infectat, no menjar, beure o fumar en l’àrea de treball, no pipetejar amb la boca.
3.
Elements de protecció barrera: s’utilitzaran en activitat en les que es pugui entrar en contacte amb agents biològics. Guants: es canviaran amb freqüència. Sempre es rentaran les mans després de treure’s els guants. Mascarilles i protecció ocular: s’utilitzaran sempre que existeixi la possibilitat de que es produeixin salpicadures a ulls o mucoses/possibles inhalació d’aerosol (protecció respiratòria EPI).
142 Ètica, medicina preventiva i salut pública Gestió de residus La seguretat de l’usuari no depèn exclusivament de la correcta manipulació del material, si no que requereix una estricta gestió dels residus que es generen.
Residu: producte destinat a l’abandonament, material no desitjat generat com a conseqüència d’una activitat.
Gestió de residus sanitaris La gestió dels residus amb risc biològic (biosanitaris) és una obligació establerta pel RD 664/97. S’engloba en l’àmbit de la gestió dels residus sanitaris. La reglamentació per aquesta gestió està regulada per les comunitats autònomes.
Residus sanitaris: classificació i recollida - Grup I (residu assimilable a urbà): són residus municipals que per la seva naturalesa i composició són inerts i no especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador. Els residus de grup I es depositen en bosses de polietilè blanques.
- Grup II: són residus inerts i no especials que no plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre generador i es consideren residus municipals. Com per exemple material desechable tacat amb sang, bosses de sang i diüresi buides, residus no englobats en la categoria de residus sanitaris de risc. Es depositen en bosses de polietilè grogues.
- Grup III: són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció, en la recollida, emmagatzematge, transport, tractament i disposició del desecho, ja que poden generar un risc per la salut laboral i pública. Residus sanitaris infecciosos, sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punçant i tallant (vials de vidre), vacunes vives i atenuades, residus anatòmics sense identitat, cultius i reserves d’agents biològics, animals d’investigació inoculats biològicament. Es dipositen en contenidors rígids de color negre o groc (objectes punçants o tallants).
- Grup IV: són residus especials no inclosos en el grup III i residus citotòxics. Residus citotòxics, químics, filtres de cabines de seguretat química, olis minerals i sintètics, residus radioactius, restes anatòmiques amb identitat. Es recullen de forma diferent en funció del tipus de residu del que es tracti.
Els residus citotòxics es dipositen en contenidors rígids de color blau i estan identificat com material contaminat químicament i citotòxic.
Els residus químics es classifiquen segons les seves característiques i/o propietats i es dipositen en garrafes homologades pel transport de residus químics. Les garrafes han d’etiquetar-se correctament.
143 Ètica, medicina preventiva i salut pública 144 ...