Contabilitat tema 6 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 6: LA INSTRUMENTACIÓ MATERIAL COMPTABLE 6.1 Els llibres de comptabilitat Els llibres de comptabilitat són tots aquells instruments de registre formal que serveixen per reconèixer comptablement les transaccions realitzades per les empreses o altres organismes emissors de comptabilitat.
Els principals llibres són: el llibre diari (cronològic), llibre major (sintètic), llibre d’inventari i comptes anuals i els llibres auxiliars.
Els llibres els classificarem en funció dels següents criteris:  En funció de la seva importància dins del procés de representació comptable, podran ser Principal o Auxiliars i en funció de l’exigència de les normes legals: Obligatoris o Voluntaris.
L’empresari els haurà de conservar durant 6 anys a partir de l’últim assentament practicat en el llibre.
6.2 El llibre diari      Llibre principal i obligatori.
El llibre Diari registrarà el dia a dia de les operacions relatives a l’activitat de l’empresa.
Les anotacions al llibre Diari reben el nom d’assentaments.
El llibre Diari té dues representacions possibles: Representació Americana i la Representació Italiana.
En el llibre del diari la suma de les quantitats carregades (Deure) és igual a la suma de les quantitats abonades (Haver).
6.3 El llibre major    Llibre principal i Voluntari.
El llibre Major és un registre sintètic per conceptes o elements dels que és titular l’empresa i en el qual es classifiquen i agrupen totes i cada una de les transaccions prèviament registrades en el Llibre Diari.
Recull les variacions de cada un dels elements patrimonials.
6.4 Els llibres d’Inventari i Comptes Anuals Llibres d’inventari i Comptes anuals:   Llibres principals i obligatoris.
Estan compostos pels documents següents:  Inventari.
 Balanç de Comprovació o Balanç de Sumes i Saldos.
 Comptes anuals: Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis de Patrimoni Net i Estat de Fluxos d’Efectiu.
Inventari:  Document que conté el detall de tots els elements que integren el patrimoni de l’empresa) referits en un moment determinat i degudament valorats.
Balanç de Comprovació o Balanç de Sumes i Saldos:    És un estat que comprèn tots els comptes que figuren en el llibre Major.
L’objectiu és verificar que les sumes totals del llibre Diari coincideixen amb les sumes dels comptes del llibre Major.
S’hauran de realitzar com a mínim trimestralment.
Comptes anuals      Els comptes anuals són uns estats financers que tenen la missió d’informar de la situaciópatrimonial, la situació financera i els resultats de l’empresa.
Els han d’elaborar obligatòriament els empresaris o administradors de l’empresa, en un termini màxim de tres mesos a partir de la data de tancament de l’exercici.
Els comptes ha de figurar la data de la seva formulació i han d’estar firmats per l’empresari o els administradors.
Els comptes anuals han de ser comprensibles i útils per als usuaris que els utilitzen, amb l’objectiu de prendre decisions econòmiques.
Els comptes anuals per a PIMES comprenen el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents formen una unitat.
Comptes anuals (Composició)  Balanç de Situació:  El balanç de situació és un document que mostra el patrimoni d’una empresa en un moment determinat, reflecteix la situació estàtica del patrimoni en un instant de la vida de l’empresa.
 El balanç reflecteix els béns, drets i obligacions que l’empresa té en una data determinada, que normalment és a 31 de desembre, en les empreses que l’exercici econòmic coincideix amb el natural.
 Compte de Pèrdues i Guanys:  El compte de pèrdues i guanys és un document comptable que té com objectiu calcular el resultat que una empresa ha obtingut durant un exercici econòmic, i explicar la composició del resultat i les operacions que s’han fet per arribar a aquest resultat.
 Aquest compte és un element dinàmic, ja que reflecteix els fluxos econòmics al llarg d’un exercici.
 Memòria:  Hi ha altres documents que ens amplien la informació molt més qualitativa, que són necessaris per entendre millor l’empresa, el seu entorn i les seves característiques. Aquests són la Memòria i els quadres de Canvis en el Patrimoni Net.
 La memòria és un document comptable que té per objectiu ampliar i completar la informació del Balanç de Situació i del Compte de Pèrdues i Guanys.
 Estat de Canvis de Patrimoni Net  És tracta d‘un document comptable que té per objectiu donar una visió complerta de la situació del patrimoni net de l’empresa, dels components que l’integren i les seves variacions.
 Estat de Fluxos d’Efectiu:  Es tracta d'un document que informa sobre la utilització dels actius monetaris representatius d'efectiu i altres actius líquids equivalents.
Classificant els moviments per activitats i indicant la variació neta d'aquestes magnituds en l'exercici. (Cash-Flow).
6.5 Aproximació al Cicle Comptable Com hem vist, la comptabilitat és la ciència que estudia el patrimoni empresarial tant de manera dinàmica com estàtica:   Estàtic: Estudia el patrimoni, que s’ordena en forma de balanç de situació.
Dinàmic: L’empresa realitza una sèrie de fets que s’anomenen fets comptables, que s’anoten cronològicament al llibre Diari i al llibre Major, i s’anoten en assentaments.
Quan passa un exercici econòmic, que és normalment un any, l’empresa fa un resum de les seves activitats i treu el resultat de l’exercici econòmic, amb benefici o pèrdua. A continuació es redacta l’estat en que es troben les seves inversions i les fonts de finançament (comptes anuals). Aquest procés es repeteix any a any i s’anomena Cicle Comptable.
Analitzant detalladament el Cicle Comptable, està compost per:  Assentament d‘obertura:  El cicle comptable comença amb l’obertura del llibre Diari i del llibre Major.
 L’assentament d’obertura consisteix a escriure tots els elements d’actiu en el deure del llibre Diari i tots els elements de passiu i patrimoni net en l’haver. Aquest assentament consisteix en el primer assentament del llibre Diari.
 Llibre Diari i llibre Major:  Durant l’exercici l’empresa fa diverses activitats, que va anotant en el llibre Diari cronològicament i simultàniament al llibre Major.
 Balanç de comprovació:  En qualsevol moment l’empresa por fer el seu balanç de comprovació, amb una periodicitat mínima trimestral.
 Correccions i assentament de final d’exercici:  Al final de l’exercici s’han de fer certes correccions.
 Correcció del compte de mercaderies (existències).
 Correcció del valor real de l’actiu (amortitzacions, provisions,…).
 Obtenció del resultat de l’exercici:  Després d’haver fet els assentaments correctors, d’anotar les variacions en els llibres del major i confeccionar l’últim balanç de comprovació, ens disposem a obtenir el resultat de l’exercici.
 Un cop tenim el resultat de l’exercici si tenim benefici comptabilitzarem l’impost de societats.
 Balanç de situació final i tancament de comptes:  Un cop regularitzats els comptes de gestió i amb el resultat de l’exercici, procedim a la presentació del patrimoni final (Balanç de Situació).
 Per procedir al tancament dels comptes d’actiu i passiu i patrimoni net s’efectua el assentament de tancament, que consisteix en tancar tots els majors.
6.6 Regulació legal de la comptabilitat La font legal principal és el Llibre de Comerç, del que és nodreixen una sèrie de normes legals, com la llei de Societat Anònimes i El Pla General de Comptabilitat.
   Codi de Comerç (22 d’agost de 1885) Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu1/2010, de 2 de juliol) Pla general de comptabilitat (Reial Decret Legislatiu 1514/2007, de 16 de Novembre) ...

Tags: