9. C.K. Allen (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura teràpia ocupacional en gent gran
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 26/03/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Teràpia ocupacional en gent gran Mar Busquets DISCAPACITAT COGNITIVA: K. ALLEN 1. Història Desenvolupat per Claudia Kay Allen durant 20 anys d’observació i investigació en el cap de la psiquiatria. Ara està en continu desenvolupament i modificació.
C.K.Allen considera que el 80% dels pacients que tractem en TO, tenen alguna forma de discapacitat cognitiva que produeix limitacions mesurables amb les conductes que calen per desenvolupar una tasca habitual.
2. Teoria Discapacitat cognitiva: Incapacitat per processar la informació necessàries per la realització de les activitats comunes de manera segura.
3. Enfocament L’enfocament és cap a les capacitats residuals i fa referència a:  Avaluar les limitacions funcionals dels pacients per processar la informació durant l’acompliment d’una tasca.
 Formular advertiments ens relació a: - La capacitat limitada dels pacients - Obtenir la supervisió necessària - Modificació de l’ambient - Restricció legal per evitar perills - Nivells cognitius (escalonats des de les funcions més elevades fins a les profundament deteriorades) s’utilitzen per descriure el grau de limitació funcional.
4. Objectius  Identificar la capacitat de processar la informació que té la persona, avaluant les possibilitats de maneig ambiental i de resolució de problemes que tindrà a la seva vida quotidiana (factor de predicció).
 Seleccionar i modificar els procediments i desenvolupament d’activitats i tasques en congruència amb les possibilitats de cada usuari.
 Modificar el context físic i social d’acord al nivell de processament cognitiu  Determinar el nivell d’assistència, els àmbits i les indicacions que necessita cada persona.
Teràpia ocupacional en gent gran Mar Busquets 5. Base interdisciplinar  Fundat sobre la investigació de TO  Neurociències  Processament de la informació  Psicologia cognitiva (Piaget)  Psiquiatria biològica  Conceptes d’activitat de la psicologia soviètica 6. Postulats  La cognició és la base de tota conducta  La patologia cerebral afecta als processos cognitius i per tant a les activitats quotidianes  Les diferències qualitatives observades en les activitats rutinàries són explicables per jerarquia de nivells cognitius - Problema en el processament de la informació - Estímuls ambientals - Accions (tasques diàries)  La reorganització de les capacitats cognitives segueixen un procés predictible i jeràrquic  La desorganització i la pèrdua de capacitats cognitives segueix una seqüència predictible i inversa  Les estratègies d’intervenció són: - Les compensacions o adaptacions ambientals - Canvi en la capacitat  L’activitat cal analitzar-la per determinar què pot fer el client  Suggereix la complementació del model mèdic, per explicar les causes de la discapacitat cognitiva 7. Processament de la informació Accions motores Estímuls sensorials Associacions sensoriomotores Teràpia ocupacional en gent gran - Interns Externs Mar Busquets Estímuls sensorials Subliminals (gana, set, gust, olfacte, temperatura,...) Propioceptius (moviments corporals) Tàctil Visual Auditiu Associacions sensoriomotores Processos d’interpretació després de rebre els estímuls Espontània Imitada Accions motores Iniciada per la persona Copiada a l’altra persona 8. Funció i disfunció Funció: Capacitat pe realitzar les tasques rutinàries de l’entorn, essent el processament de la informació equivalent a la demanda de l’entorn Disfunció: Restricció en les funcions mentals superiors i en els processos cognitius de reconeixement, aprenentatge, resolució de problemes... La disfunció es veu en la dificultats de la persona per acomplir les activitats quotidianes.
Es defineix cada un dels nivells basant-se en el processament de la informació.
9. Intervenció terapèutica i tecnologia d’aplicació 9.1. Valoració L’avaluació es fa per observació de les activitats rutinàries:    Com realitza l’activitat Quines capacitats té o no té (disfunció) Quines limitacions produeix (discapacitat) - Inventario de Tareas Rutinarias (RTI). Per mitjà d’entrevista a la persona o cuidador o observació de vàries tasques Prueba de nivell cognitiu de Allen (cuero) Prueba de desempeño cognitivo (AVD) Observación - Teràpia ocupacional en gent gran Mar Busquets - 9.2. Objectius  Canvis ambientals que afavoreixin l’acompliment ocupacional  Proveir activitats adequades al nivell cognitiu de la persona 9.3. Tècniques 9.3.1. Nivell cognitiu: Canvi en la capacitat - Intervenció mèdica, fàrmacs, procés natural de recuperació - Intervenció de TO: Ensenyament de tasques, noves maneres de realitzar l’activitat 9.3.2. En l’ambient : Compensacions ambientals - Modificació de l’activitat (pautes, espais, col·locació material, assistència a la persona) o Estímuls sensorials o Associació sensoriomotora (meta que el motiva) o Intervenció a nivell de l’acció (iniciació per si mateix, imitació) Teràpia ocupacional en gent gran     Mar Busquets Fase aguda : Avaluació del nivell cognitiu (NC) Fase post aguda: Activitats adequades al NC, valoració i recomanacions ambientals de cara l’alta.
Fase rehabilitació: No s’esperen canvis de NC. Es proposa equipament adaptatiu, modificació de l’entorn, instrucció als cuidadors, activitats adequades al NC.
Fase de llarg plaç: Programa d’activitats basat en la comunitat per les persones amb NC 3 4.
 La millora cognitiva no és un objectiu d’aquest model. Considera capacitat d’aprenentatge per nivells 5 i 6  Compensació ambiental d’acord amb les limitacions de la capacitat funcional del pacient.
 Proveir d’un ambient per realitzar les tasques que les persones poden realitzar segons el seu NC.
 Que les persones acceptin les seves limitacions i possibilitats  Informació i formació a cuidador i familiars  Anàlisi de tasques 10. Consideracions  S’ha utilitzat la valoració dels nivells cognitius per la inserció de la persona en la comunitat, però hi ha múltiples factors a observar a més del NC.
 Centra el canvi del NC en altres factors i no en la TO  Generar expectatives vs limitar o acceptar  Allen no treballa aspectes com la motivació, però reconeix la importància del significat 11. Investigació Els estudis es centren en: - Determinar la confiabilitat i validesa de les avaluacions Demostrar les associacions entre el NC i les medicions de l’estat mental i la simptomatologia psiquiàtrica Pocs estudis plantegen preguntes en relació a la utilitat del NC per predir l’adaptació a la comunitat ...