Examen setembre 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 0
Páginas 4
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Ecologia CCAA – 03-Setem-2007 – NOM:_______________________________________ PART II IMPORTANT: Si consideres que la nota que has tret en el primer parcial que hem fet durant el curs és prou bona, aleshores pots triar una de les preguntes 1 i 2; la nota del primer parcial substituirà la de la pregunta que no has respost. De la mateixa manera, si consideres que la nota que has tret en el segon parcial és prou bona, aleshores pots triar una de les preguntes 3 i 4, i la nota del segon parcial substituirà la de la pregunta que no has respost. En cas contrari has de respondre les 4 preguntes.
Marca amb una creu a continuació les preguntes que finalment has respost i que se t’avaluaran (si n’has respost una que no està marcada aquí no se’t corregirà): 3 Preguntes 1 i 2: 1 Preguntes 3 i 4: 4 2 1. Existeix una clara relació al·lomètrica entre la massa d’un organisme (m) i la seva taxa metabòlica (M), de la forma M = C · m3/4. (a) Explica breument les implicacions d’una relació com la anterior. Com varia la taxa metabòlica per unitat de massa en funció de la massa de l’organisme? (b) El valor del paràmetre C varia entre endoterms i exoterms. Per a quin d’aquests dos tipus d’organismes creus que pren un valor més gran? Raona la resposta. (c) Quina creus que serà la relació entre la taxa metabòlica M i la superfície externa d’un organisme? (valor: 1/6) 2. Es realitza un experiment en què es compara la demografia d’una població d’esquirols abans i després d’una reducció experimental de la densitat de població. Les taules de vida corresponents a la situació pre- i post-reducció són les següents: xi (anys) 0 1.5 3 4.5 6 Abans de la reducció li 1.000 0.242 0.056 0.000 - bi 0.00 3.30 2.76 0.00 - Després de la reducció li 1.000 0.281 0.080 0.019 0.000 bi 0.000 4.76 3.90 0.87 0.00 (a) Calcula les taxes instantànies de creixement (r) aproximades corresponents a ambdues situacions.
(b) Construeix les matrius de Leslie corresponents a les dues situacions.
(c) Per la situació d’abans de la reducció de la densitat, calcula la població al cap de tres anys si es parteix d’una població inicial de 100 esquirols a cada classe d’edat.
(d) Comenta les principals diferències demogràfiques entre ambdues situacions. A què atribuiries les diferències? (valor: 1/6) 3. S’està posant de moda l’opció de plantar arbres per compensar les emissions de CO2 de les empreses.
(a) Explica breument en què es fonamenta aquesta pràctica i, (b) fes-ne una crítica constructiva des del punt de vista de l’ecologia (valor: 1/6) 4. Considerem la comunitat d’organismes que viuen adherits a les roques d’una zona costanera. La comunitat es pot classificar en tres tipus: roca sense recobriment (R), algues (A) i musclos (M). Al cap d’un any, les zones sense recobriment es troben en la mateixa situació en el 5% dels casos, mentre que passen a estar ocupades per algues en el 80% de les situacions. Les zones ocupades per algues, al cap d’un any segueixen estant ocupades per algues en el 50% dels casos, mentre que passen a estar cobertes de musclos el 40% de les vegades. Finalment, les zones ocupades per musclos segueixen estant-ho en el 70% dels casos, mentre que en el 30% restant passen a ser zones sense recobriment.
Se sap que la desaparició de les comunitats de musclos és conseqüència, a parts iguals, de l’acció de les onades durant els temporals i de l’acció de depredadors com les estrelles de mar. (a) Construir el diagrama de transicions entre els tres estadis. (b) Si en un moment determinat tenim una zona completament recoberta d’algues, quina serà l’ocupació de l’espai al cap de dos anys? (c) Quines proporcions de les tres comunitats esperaríem trobar a l’equilibri? (d) Si es realitza un experiment d’exclusió a llarg termini dels depredadors dels musclos, quines serien les noves proporcions que esperaríem a l’equilibri? (valor: 1/6) Ecologia CCAA – 03-Setem-2007 – NOM:_______________________________________ Només cal respondre 5 de les 6 preguntes. Marqueu clarament la pregunta descartada 1. En un moment determinat, una població d’escarabats consta de 10 individus i creix segons el model exponencial amb una r = 0.6 any-1. Quina creus que serà la mida de la població al cap de 100 anys? 2. Explica breument com determinaries quin model de metapoblacions (illes-continent o colonització interna) és més adequat a una situació real concreta a partir d’una sèrie temporal de mesures de la fracció de taques ocupades i les taxes d’extinció i colonització.
3. Quina és la diferència en la solució d’equilibri del model de depredació de Lotka i Volterra entre una situació en la que no hi ha competència intraespecífica en la població de preses i una en la que sí que n’hi ha? 4. En una illa de 100 km2 s’han trobat 30 espècies d’una determinada família d’ocells, mentre que en una altra illa, de 20 km2, s’han trobat 50 espècies de la mateixa família. Creus que això contradiu la teoria de la biogeografia insular de MacArthur i Wilson? 5. Creus que els canvis en els usos del sòl poden tenir un efecte sobre el clima? Raona la resposta.
6. Esmenta dos avantatges i dos inconvenients de mantenir una certa quantitat de vegetació espontània en un conreu.
...