Exámen 2 (2011)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Sistemes mecànics
Año del apunte 2011
Páginas 5
Fecha de subida 17/05/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

AVALUACIÓ FINAL DE SISTEMES MECÀNICS MATI (27-01-11) Cognoms ……………………..……………………………… Nom………………………… 1. El sistema de la figura consta d’un disc de massa m i radi r que gira amb velocitat i acceleració angulars  i α respectivament, en el sentit que s’indica. El punt C del disc està unit mitjançant un passador a una barra de massa m i longitud 3l. Un dels extrems de la barra (punt A) està unit al sòlid 3 de massa negligible, que es mou per dins d’una guia vertical totalment llisa. En aquest instant, la barra forma un angle de 60º amb la direcció vertical. La distància AC=2l, i CD=l. (5 punts) Utilitzant fulls apart per raonar la resposta, calcular: a) Velocitat lineal del punt D de la barra 2, indicant el mòdul, direcció i sentit.
b) Acceleració lineal del punt A de la barra 2, indicant el mòdul, direcció i sentit.
c) Considerant conegudes la velocitat angular (2) i l’acceleració angular (α2) de la barra 2 (ambdues en sentit antihorari), així com també l’acceleració del punt A.
Calcular les reaccions en el punt C sobre la barra, tot indicant el seu mòdul, direcció i sentit. En cas d’utilitzar l’acceleració del punt A, indicar el sentit i direcció escollits.
2. Representeu els diagrames de força tallant i moment flector de la biga de la figura en aquest full. Marqueu de manera clara els valors de la força tallant i moment flector a tots els punts significatius. Raoneu la resposta en fulls apart, dibuixeu els diagrames dels diferents talls i indiqueu clarament l’equació de cada un dels trams.
Considerant que la biga és d’acer amb un esforç al límit elàstic de 260 MPa, i considerant un factor de seguretat de 1.5. Quin perfil HEM hauria de tenir la biga per suportar les càrregues aplicades?. (5 punts) V (kN) x (m) M (kNm) x (m) ...