Examen Juny 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Edafologia
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Examen d’Edafologia Ciències Ambientals Segona convocatòria- 7 Juliol 2006 Nom i cognoms.
1. Explica en quines condicions climàtiques i del medi físic es podrien trobar els sòls següents. Justifica breument la resposta.
Sòl 1 Horitzó Fondària (cm) pH (H2O) % CaCO3 %Matèria orgànica Ca canvi (cmolc/kg) Mg canvi (cmolc/kg) K canvi (cmolc/kg) Na canvi (cmolc/kg) CIC (cmolc/kg) % sorra grossa % sorra fina % Llims % Argiles D.a. (g/cm3) A 0-20 4.3 0 9.3 0.31 1.21 0.17 0.09 43.6 42.6 36.8 11.1 10.0 0.92 Sòl 2 B 20-45 4.9 0 6.15 0.12 0.83 0.07 0.03 24.2 43.7 30.1 10.1 16.1 1.02 A 0-20 8.11 37.0 6.87 13.85 4.10 1.05 0.12 14.56 6.93 23.31 53.50 16.25 1.0 B 20-45 8.28 48.0 2.12 9.80 2.50 0.70 0.10 10.7 9.29 42.06 40.46 8.19 1.3 2. A nivell global, per què el sòl és un gran reservori de carboni, més gran que el C de la vegetació i l’atmosfèric junts? 3. La mortalitat de plantes per sequera depèn de l’espècie i també de les característiques del sòl. Considerant la mateixa vegetació (espècie, densitat, edat, biomassa, etc.), explica quines característiques edàfiques creus que determinen que la vegetació aguanti més o menys bé una sequera llarga.
4. De què depèn que en un sòl: a) hi hagi poques o moltes argiles (per exemple, sòls sorrencs o sòls argilosos); b) hi hagi un tipus o altra d’argila predominant; i c) que l’argila tingui una distribució heterogènia en el perfil (per exemple hi ha perfils amb un horitzó E franco-arenós a sobre d’un Bt argilós).
...