COMPRIMITS (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 3 i Control de Qualitat
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 6

Vista previa del texto

Galènica  III   1   yanirefj     Producció  comprimits/  FF  recobertes   COMPRIMITS  DE  PARACETAMOL  500mg     PREFORMULACIÓ   Característiques  del  API   Paracetamol:   Metabòlit   actiu   de   la   fenacetina.   Té   activitat   antitèrmica   i   analgèsica,   però   no   antiinflamatòria  (no  és  un  AINE).     El  podem  dividir  en  dos  parts:     -­‐El  fenol:  es  pot  degradar  quan  hi  ha  bases  (NaOH).   -­‐Amida   secundària:   és   molt   estable,   i   per   degradar-­‐la   caldria   sotmetre   el   fàrmac  a  l'acció  d'un  entorn  molt  àcid.     És   estable   en   solucions   aquoses   en   ph=5-­‐6.   Per   altre   banda   és   lleugerament   fotosensible   (mecanismes  per  evitar-­‐ho:  acondicionament  que  no  deixi  passar  la  llum  (ALU-­‐ALU)  o  recobrint   opac).       Característiques  físiques:     -­‐Pols  blanc,  cristal·∙lí,  gust  amargant.     -­‐Poc  soluble  en  aigua  freda,  soluble  en  aigua  en  ebullició,  soluble  en  etanol  i  solucions  salines.     -­‐Reologia   dolenta:   (s'hauria   d'addicionar   lliscants   i   fer   una   granulació   per   via   humida   (no   compressió  directe).     1.Compressió  directe:  SI     No-­‐-­‐>  2.  Granulació  via  seca:  SI       No-­‐-­‐>  3.Granulació  via  humida     Com  més  dolenta  sigui  la  reologia  anem  disminuint  el  nivell.         Elecció:  compressió  amb  prèvia  granulació  humida,  ja  que  la  reologia  es  molt  dolenta.     Estratègia:     -­‐Analgèsic:   Requereix   acció   ràpida   -­‐-­‐>   Biodisponibilitat   ràpida   -­‐-­‐>   formulació   de   disgregació   ràpida.   -­‐Poc  soluble:  Fer  sevir  excipients  solubles  que  afavoreixin  que  el  paracetamol  es  mulli.     -­‐Reologia  dolenta:  AL  fer  una  granulació  per  via  humida,  posem  impediments  a  la  disgregació   (desgranulació  sortida  del  API).  Afavorim  la  solubilitat  del  paracetamol  fent  que  el  pols  tingui   una   grandària   de   partícula   petita:   polvoritzar   o   micronitzar,   així   es   mullarà   millor   i   es   poder   dissoldre  més  fàcilment.  AL  disminuir  la  grandària  de  partícula  empitjorem  la  reologia.     FORMULACIÓ   (Excipients  han  de  ser  solubles  en  aigua)     API:  Paracetamol   Diluent:  Lactosa   Disgregant  intragranular  (potent):  Crospovidona   Disgregant  extragranular  (potent):  AC-­‐DI-­‐SOL   Aglutinant(suau  perquè  el  grànul  sigui  tou  i  la  vdiss  sigui  més  ràpida:  PVP   Lliscant:  estereat  de  magnèsi  (+  lubricant,  i  no  posar  composició  >2%    ni  barrejar  molt  temps   sino  quedaria  dins  de  la  fòrmula  i  dificultaria  la  dissolució).   Lliscant:  Aerosil     Coadjuvants:  Humectant:  LSS       TECNOLOGIA  D'ELABORACIÓ         2   Galènica  III   3   yanirefj           LOT  INDUSTRIAL   1.Pesada  de  tots  els  components     2.Tamisació   per   tamisadora   oscil·∙lant:   és   optativa,   normalment   es   fan   si   les   MP   contenen   aglomerats.   3.Incorporació  al  bombo  bicònic:  Temps  de  barreja:  15min   4.  El  resultat  de  la  barreja  el  col·∙loca  en  una  amasadora     -­‐Doble  sigma  (més  senzilla)13     -­‐Tecnos   (amasadores/granuladores  rapides:  permeten  fer  el  grànul  i     -­‐Diosna   l'amasat  al  mateix  temps,  per  tant  ens  estalviem  pasos).       -­‐Collete       5.Preparació  solució  aglutinant:    PVP+LSS+Aigua  :  es  pot  fer  en  fred   6.Incorporació   de   la   solució   aglutinant   a   l'amasadora   a   on   es   troba   la   barreja:   Fins   a   la   consistència  adient.  -­‐-­‐>  Anotar  el  temps  de  l'amasat.   7.Es  passa  l'amasat  per  granuladora  d'humits  a  través  de  tamís  de  3-­‐4mm.     8.Assecar  el  granulat,  es  pot  fer  per  dues  formes  diferents:   -­‐Estufes  de  safata  40ºC/  18-­‐24h   -­‐Llit  fluid  60ºC/1hora   En  el  nostre  cas  podem  utilitzar  el  llit  fluid,  ja  que  el  paracetamol  no  li  afecta  la  temperatura   alta,  i  així  doncs  podem  fer  le  procés  més  rapidament.     9.   Tamització   progressiva   (OBLIGATORI):   4mm>2mm>1mm   aquesta   progressiva   es   fa   per   arribar  a  la  mida  de  partícula  que  nosaltres  volem    sense  empitjorar  la  reologia.     10.   Control   en   procés:   Es   mesura   el   pes   obtingut   (Pes   teòric   del   granulat).   Sempre   serà   lleugerament   inferior   doncs   hi   ha   pèrdues.   Així   doncs   calculem   el   rendiment.   A   l'industria   aquestes   pèrdues   són   molt   petites   (<2%)ja   que   els   equips   estan   molt   controlats,   tot   i   així   SEMPRE  hi  ha  pèrdues.  Si  perdem  5%,és  una  pèrdua  alta,  això  pot  ser  degut  a  un  error  en  les   pesades  inicials  (absència  de  calibració),  si  aquest  és  el  error,  el  granulat  l’hauríem  d'eliminar.   Una   altra   possible   causa   d'error   és   una   pèrdua   per   transport   de   matèries.   Una   altre   causa   podria  ser  eliminar  més  aigua  de  lo  adequat  per  assecatge  a  l'estufa,  és  a  dir  eliminar  l'aigua  de   cristal·∙lització,   s'hauria   de   rebutjar   el   granulat   ja   que   no   podem   assegurar   una   adequada   estabilitat  del  producte.   11.S'afageixen  al  granulat  els  següents  components  prèviament  pesats  i  tamisats:   DIAPO     13.Control  de  pes.  Sempre  serà  lleugerament  inferior.   14.Compressió  en  una  màquina  rotatòria  en  un  pes  teòric,  amb  punxons  13mm.   15.  Es  condiciona:  Blister  ALU-­‐ALU  o  PVCopac-­‐ALU  o  stripALU-­‐ALU.   15.Estotjar  blisters  o  strips  en  estoig  de  cartró     CONTROL  DE  QUALITAT   Es  realitzarien  els  controls  adients.       En   aquest   cas   tenim   650mg   de   paracteamol   per   tant   es   fa   uniformitat   de   pes   però   la   de   contingut  és  opcional  perquè  té  una  concentració  de  API  petita.     COMPRIMITS  DE  SIMVASTATINA  40mg     PREFORMULACIÓ     La   simvastatina   és   un   profàrmac   que   en   hidrolitzar-­‐se   en   el   tracte   gastrointestinal   es   transforma  en  simvastatina  àcida  que  és  la  molècula  activa.  S'utilitza  per  disminuir  els  nivells   de  colesterol  en  sang  i  també  com  a  prevenció  del  risc  CV.  S'absorbeix  bé  per  VO  i  té  un  efecte   de  primer  pas  important:  BD:5%.  És  un  tractament  de  llarga  durada,  i  dosi  única  (nit),  i  un  BD   petita,   així   doncs   l'objectiu   és   que   estigui   la   major   part   del   API   en   la   seva   diana,   per   tant   busquem  una  bona  BD  però  no  una  BD  ràpida  (com  en  el  cas  del  paracetamol).     Observem  l'estructura:   -­‐L'ester  de  la  dreta  es  trenca  molt  ràpidament  si  hi  ha  una  T  i  HR  elevada.     -­‐L'ester  de  l'esquerra,  presenta  molt  impediment  estèric  la  seva  velocitat  de   degradació  és  molt  lenta.     -­‐Grup  alcohol,  es  fàcilment  oxidable       AIXI  QUE  LA  SIMVASTATINA  S'HIDROLITZA    I  S'OXIDA  FÀCILMENT     Característiques  del  API     Com   la   reologia   és   regular   es   pot   considerar   granulació   via   seca   o   humida.   En   el   cas   de   la   humida  hauríem  d'afegir  antioxidants.  L’elecció  és  compressió  prèvia  granulació  per  via  seca.     4   Galènica  III   5   yanirefj     AL   ser   poc   soluble   s'haurà   de   fer   servir   excipients   humectants   que   afavoreixin   que   la   simvastatina   es   mulli.   Una   forma   d'evitar   la   presència   de   llum   i   oxigen,   és   utilitzar   un   recobriment.         FORMULACIÓ       -­‐Diluent:   S'ha   de   buscar   un   excipient   (diluent)   amb   una   bona   capacitat   de   compressió   (cel·∙lulosa  microcristalina)  perquè  faciliti  la  formació  de  preformes  amb  posterior  tamització  o   bé  compactació  amb  posterior  tamització.     -­‐Disgregant:  No  necessitem  un  molt  potent  ja  que  és  per  via  seca:  midó  glicolat  sódic   -­‐Humectant:  Com  l'API  és  poc  soluble  en  aigua  s'incorpora  LSL   -­‐Lliscant:   AL   estar   formant   preformes,   interessa   que   llisqui   correctament   per   poder   fer   una   compactació   correcta,   per   tant   s'utilitzen   lliscants:   silici   coloidal   anhidra   (AEROSIL)   i   talc   (hidròfob,   en   aquest   cas   com   no   busquem   velocitat   de   BD   sinó   magnitud   de   BD   és   pot   utilitzar   un  hidròfob).     -­‐Diluent  extragranular:  Ha  de  presentar  bona  capacitat  de  compressió  i  bones  característiques   reològiques:   PROSOLV   (cel·∙lulosa   microcristalina+   sílice   col·∙loïdal),   mannitol(bones   característiques  de  compressió,  es  sol  utilitzar  en  API  que  els  afecten  la  humitat)!!.  AL  utilitzar   aquets   dos   diluents   extragranulars   no   es   posa   disgregants,   ja   que   els   dos   tenen   una   petita   acció  disgregant,  a  més  a  més  no  estem  buscant  BD  en  velocitat.   -­‐Lubricants:  Sílice  col·∙loïdal  anhidra,  talc  i  estearat  de  magnesi.     -­‐Polímer:   Per   recobrir   i   impermeabilitzar   el   nucli   no   deixi   passar   l'oxigen   com   la   hidroxipropilmetilcelulosa.   -­‐Opacificant:  per  evitar  l’exposició  de  la  llum-­‐>  diòxid  de  titani     UN  GRÀNUL  PER  VIAS  SECA  ÉS  MÉS  DÈBIL  QUE  PER  VIA  HUMIDA.             TECNOLOGIA  DE  ELABORACIÓ     CONDICIONS  DE  TREBALL     CONTROL  DE  QUALITAT         6   ...