Estudi Previ Practica 4 (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura Electromagnetismo - EM
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 03/12/2014
Descargas 34
Subido por

Vista previa del texto

Rocco Clemente i Marc Peig. Grup 71 Exercicis Previs – Pràctica 4 Electromagnetisme P4 a) Si una bobina de 500 espires de 2 cm2 cada una passa d’un lloc en què B = 200 G (degudament orientada) a un lloc on no n’hi ha, en un temps de 0,25 segons, quin serà el valor mitjà de la tensió induïda? Segons la llei de Lenz: Ɛ = -dϕ/dt Per tant, calcularem l’increment de flux entre l’estat final i l’estat inicial.
Com que el flux a l’espira és Φ = B*S*cos α (Considerem cos α = 1 ja que la bobina està degudament orientada) Ϫϕ = ϕf-ϕi = [(0*2*10-4 m2) – (200*2*10-4 m2)] = -0,04W El flux el multipliquem per 500 ja que hi ha 500 espires = -20W Finalment, com que la fem induïda segueix la fórmula expressada anteriorment: Ɛ = -dϕ/dt = 20/0,25 = 80V P4 b) Dues bobines estan situades de forma concèntrica. La primera té 250 espires i 6,0 cm de radi, i la segona, 500 espires i 1,0 cm de radi. Estimeu-ne el coeficient d’inducció mútua.
Apliquem l’expressió: M21 = μo*n1*n2*longitud*Ԉ*r12 = 4Ԉ*10-7 *250*500*( Ԉ(6*10-2)2= 1,78 mH per unitat de longitud P4 c) En un punt de l’espai hi ha un camp magnètic altern d’amplitud B0 = 24 G i freqüència 2000 Hz. Quina serà la amplitud de la f.e.m. E0 induïda en una bobina de 500 espires de 3,0 cm2 de superfície col·locada en aquell punt? En aquest problema, cal interpretar que la freqüència ens indica quantes vegades canvia de polaritat el camp magnètic en un segon. Per tant, si volem conèixer el mòdul de la f.e.m. no ens caldrà tenir-la present.
Ɛo = N*A*Bo = 500*3*10-4*24*10-4= 1,08mV Rocco Clemente i Marc Peig. Grup 71 P4 d) Observem que en fer passar un corrent altern d’amplitud 0,25 A i freqüència 50 Hz per una bobina, en una altra bobina propera s’indueix una f.e.m. E0 de 120 mV. Quin és el coeficient d’inducció mútua entre les dues bobines? Ja que ens donen la Eo2 de la segona bobina podem trobar el coeficient d’inducció mútua seguint la formula de la força electromotriu 2, la qual es troba aplicant: Ɛ20=ϖM21*I10 W = 2* Ԉ*f = 100 Ԉ rad/s Veiem que M21 = 0,12V/(w*I10) = 0,12V / (100 Ԉ*0,25) = 1,528mH ...