Tema 4 Els limfòcits (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biología - 4º curso
Asignatura Immunologia
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 03/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

IMMUNOLOGIA Tema 4 Tema 4 Els limfòcits Es formen a partir de la branca limfoide.
Plasma cell Alternative activation of macrophages MHC II Th2 Th1 T lymphocytes MHC I • Limfòcits B: única cèl·lula productora d’anticossos. El limfB vaga esperant detectar partícules estranyes amb els anticossos que té a la membrana (els utilitza com a receptors). Si aquests reaccionen amb alguna partícula del medi s’activaran, llavors realitzarà l’expansió clonal, i després passarà a cèl·lula plasmàtica que són cèl·lules molt polaritzades, tenen un gran aparell de Golgi que estarà molt relacionat amb la síntesi d’anticossos (secretats).
Limf B i cèl·lula plasmàtica són un mateix cos cel·lular en diferents estats.
• Limfòcits T: helper, citotòxics, reguladors.
o LimfTh: una vegada activats gràcies a la presentació d’antígens en MHC II, secreten citoquines comunicadores. Depenent del tipus que secretin la resposta immunitària serà diferent (endocitosi, exocitosi, protecció davant el virus...).
Th1 i Th17 promouen la inflamació activant el sistema del complement...
Th2 estan lligats a la defesa contra patògens, i l’activació alternativa dels macròfags.
o LimfTc: s’activen per la presentació d’antígens en MHC I. Quan detecten que una cèl·lula està presentant en aquest complex un antigen estrany, la maten.
Prenen decisions puntuals; no dirigeixen la resposta immunitària.
IMMUNOLOGIA Tema 4 o LimfTReg: productors de citoquines amb funció immunosupressora. Mantenen l’equilibri de la reacció immunitària, responsables de la tolerància.
o Cèl·lules natural killer: s’engloben dins els limfòcits encara que pertanyen a la immunitat innata. Produeixen citoquines i tenen activitat citolítica sobre cèl·lules que troben infectades. Tenen grànuls al citoplasma i un sol nucli.
Totes aquestes cèl·lules no es poden diferenciar entre elles morfològicament: no es poden diferenciar els limfòcits T o B verges, ni els activats, només podem apreciar un augment de mida al activar-se, però a tots dos limfòcits.
Tampoc les NK perquè els limfòcits Tc també presenten grànuls al citoplasma.
Linfocito virgen (T o B) Linfocito estimulado (T o B) 6mM diameter 15mM diameter Per poder distingir-los s’han de fer separacions cel·lulars i marcatges cel·lulars mitjançant anticossos contra proteïnes de superfície específiques de cada tipus cel·lular (marcadors de diferenciació, CD).
Granulòcits Es passen les cèl·lules per citometria de flux, per poder diferenciar les marcades.
El virus de la SIDA infecta els limfòcits que presenten CD4+ IMMUNOLOGIA Maturation of lymphocytes Tema 4 Maduració dels limfòcits Els limfòcits T i B provenen de la medul·la òssia. Els precursors es van diferenciant segons els senyals del microambient de la medul·la, que determinaran el receptor que han d’expressar les cèl·lules, diferenciant-les en T o B.
Els limfB, abans de saltar a la circulació maduren a la medul·la òssia, també els exposen a tots els antígens del cos i eliminen els que reaccionen amb aquests. En canvi, els limfT, en un punt de la diferenciació migren cap al timus i allà acaben la diferenciació i la maduració, i el procés de reconeixement d’antígens propis.
Reconeixement d’antígens estranys • LimfB: expressen BCR, immunoglobulines ancorades a la membrana (se secreten). Reconeixen molècules tridimensionals lliures, de qualsevol conformació. El més probable és que s’activi si la molècula que reconeix és un fragment (pèptid) d’una proteïna (pot reconèixer la proteïna sencera).
CD21.
• LimfT: expressen TCR que es quedaran sempre a la membrana. Necessiten el CD 3 per poder reconèixer l’antigen estrany, que ha de ser un pèptid petit bidimensional i ha d’estar presentat en MHC (Th MHCII; Tc MHCI). CD4 (Th); CD8.
Receptores Reconocimiento Material reconocido Marcadores Ig (Inmunoglobulina) 3D libre Fragmentos proteicos CD21 (Tc).
Receptores Reconocimiento Material reconocido Marcadores MHC I - Todas las células nucleadas Ig (Inmunoglobulina) 3D libre Fragmentos proteicos CD21 TCR +CD3 2D + MCH II (Th), I (Tc) Péptidos CD4 (Th) o CD8 (Tc) MHC II - Células presentadoras de antígeno (Macrófagos, dendriticas, Linfocitos B) IMMUNOLOGIA Tema 4 Complex d’histocompatibilitat Hi ha dos tipus, que són estructuralment diferents i presenten coses diferents.
• MHCI: es troba a totes les cèl·lules.
Presenten contínuament les proteïnes que tenen la seu citoplasma. Si la cèl·lula està infectada, presentarà proteïnes víriques, però ella no estarà decidint presentar-les, sinó que les presenta perquè les té al citoplasma. Els limfòcits Tc són els encarregats de reconèixer si el que presenta l’MHCI és propi o estrany. Si és estrany, matarà la cèl·lula presentadora.
• MHCII: només es troben a cèl·lules presentadores d’antígens específiques (macròfags, cèl·lules dendrítiques [sinapsi immunològica], limfòcits B). Els pèptids que presenten provenen de vesícules d’endocitosi (són extracel·lulars). Quan es reconeix el pèptid estrany, no es mata la cèl·lula presentadora perquè no té el microorganisme dins. També sintetitza citoquines, i activa la cèl·lula perquè augmenti la probabilitat de matar el microorganisme un cop el fagociti.
Durant el procés, el patogen aconsegueix tenir presència al citoplasma, i es poden presentar també fragments amb MHCI.
Les dues vies no son excloents, les cèl·lules presentadores d’MHCII poden presentar l’antigen també via MHCI.
Fases de l’activació dels limfòcits B 1. Reconeixement: si el limfòcit reconeix un antigen, s’activa i s’indueixen canvis en l’expressió gènica.
2. Proliferació: es dóna l’expansió clonal. Unes cèl·lules esdevindran cèl·lules de memòria i unes altres productores d’anticossos (efectores).
3. Fase efectora: les cèl·lules que sintetitzaran anticossos, podran anar canviant els de la membrana, i quan passen a cèl·lules plasmàtiques els alliberen al medi. Les cèl·lules de memòria mantindran els anticossos ancorats a la membrana, i estaran presents durant anys per prevenir exposicions futures, i atacar amb major rapidesa i majors recursos. Com més interaccionen amb la partícula estranya, va augmentant la qualitat d’interacció amb la partícula; va millorant la capacitat d’unió, s’anomena maduració de l’activitat.
Phases of B-lymphocyte activation IMMUNOLOGIA Tema 4 Fases de l’activació dels limfòcits T 1. Reconeixement d’antígens: l’activació dels limfòcits T es dóna per reconeixement del seu antigen presentat en l’MHCI en el cas dels T citotòxics, i en l’MHCII en el cas dels T helper. Es dóna als òrgans limfoids.
2. Expansió clonal: una vegada activats, es multipliquen per augmentar les cèl·lules disponibles per atacar l’antigen. Se secreta IL-2 per poder fer l’expansió clonal (també en els B). Es dóna als òrgans limfoids.
3. Diferenciació: en cèl·lules efectores i de memòria.
4. Cèl·lules efectores: al teixit. Els limfT helper activaran els macròfags, els limfòcits B (poden fer que canviïn el tipus d’anticòs que estan sintetitzant) i altres cèl·lules i participaran en la inflamació amb la síntesi de citoquines.
Els limfT citotòxics eliminaran les cèl·lules que trobin alterades (infectades) amb els grànuls que tenen al citoplasma; activació de macròfags.
IMMUNOLOGIA Tema 4 ...