Tema 2. Sistema immunitari (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisiologia II
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 41
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 2. SISTEMA IMMUNITARI Immunitat innata 1. Primera línia de defensa: pell i mucoses 2. Segona línia de defensa: Defenses internes - Resposta no cel·lular - Resposta cel·lular: La seqüencia de la resposta cel·lular es: Activació de macròfags tissulars i mastòcits, reclutament de neutròfils, reclutament de monòcits, reclutament de cèl·lules assassines.
Inflamació És la resposta defensiva inespecífica de l’organisme davant una lesió tissular.
Els signes i símptomes que caracteritzen el procés inflamatori són: Rubor, dolor, calor i tumefacció.
També poden produir febre, pèrdua de sensibilitat i funció.
La resposta inflamatòria té 3 passos: - Vasodilatació i augment de la permeabilitat vascular - Migració dels fagòcits presents a la circulació i al líquid intersticial - Reparació tissular.
Immunitat adquirida Definicions Antigen: Substancia o comós capaç d’induir una resposta immunitària sobre l’organisme receptor.
Cada antigen pot tenir 1 o més determinants antigènics o epítops.
Determinants antigènics o epítops: Grups moleculars que es troben a un antigen i que son reconeguts pel sistema immunitari.
“ El sistema immunitari reconeix els determinants antigènics, NO l’antigen.
Hapté: Molècula orgànica que es antigènica però no pot desenvolupar resposta immune per si sola.
MHC: El complex major d’histocompatibilitat o MHC és un grup de glicoproteïnes de membrana que presenten antígens a les cèl·lules immunocompetents.
Els antígens d’histocompatibilitat son el DNI de les cèl·lules.
Les molècules d’histocompatibilitat s’anomenen antígens HLA en els humans.
Bàsicament tenen la funció de recollir pèptids de l’interior de la cèl·lula, transportar-los a la superfície cel·lular i presentar-los als limfòcits T.
Tipus MHC: 1. MHC I: Es troben a totes les cèl·lules menys eritròcits.
2. MHC II: Presenten antígens 3. MHC III: Engloba biomolècules del sistema de complement i biomolècules en la inflamació. (No cal recordar el III) Immunitat adquirida La immunitat adquirida és el conjunt de mecanisme cel·lulars i no cel·lulars que defenen un hoste de les infeccions de manera específica.
Tipus: immunitat cel·lular i immunitat humoral.
 Immunitat cel·lular: immunitat mediada per limfòcits T Tipus de limfòcits i resposta: MHC-II : Activa macròfags, participa en la inflamació i activació de limfòcits.
MHC-I: Destrueix cèl·lules infectades.
Complex TCR o receptors de limfòcits T: És un receptor cel·lular que està associat a una via de senyalització intracel·lular i que posseeix com a lligams a pèptids associats amb molècules del MCH a la membrana plasmàtica dels macròfags o a les cèl·lules presentadores d’antígens.
 Immunitat humoral: immunitat mediada per limfòcits B i cèl·lules plasmàtiques.
Resposta: - Divisió per mitosi dels limfòcits B activats + generació de clon de limfòcit B.
- Diferenciació cap a cèl·lules plasmàtiques.
- Producció d’anticossos per les cèl·lules plasmàtiques.
- Manteniment dels limfòcits B clonats (cèl·lules de memòria).
Anticossos: Són immunoglobulines plasmàtiques.
L’anticòs està format per una regió FC i una regió FAB FC: S’uneix a receptors de cèl·lules immunitàries FAB: S’uneix a on ha d’actuar.
Característiques anticossos - Representen el 10-20% de les proteïnes plasmàtiques.
Funcions anticossos - Síntesi per activació de limfòcits B - Actua com opsonines - Causa aglutinació del antigen e inactiva les toxines bacterianes.
- Activació de la resposta de la immunitat cel·lular dependent d’anticossos.
- Activa desgranulació dels mastòcits - Activa el sistema de complement.
Tipus d’anticossos Mecanismes d’acció dels anticossos. Reacció antigen- anticòs - Aglutinació: Formació de conglomerats entre les membranes de les partícules; permet eliminar partícules grans com eritròcits, microorganismes.
És el mecanisme d’acció de la IgM - Precipitació: L’antigen precipita i es fagocitat; produirà opsonització de l’antigen per acció dels macròfags.
És el mecanisme d’acció de les IgG.
- Neutralització: Es produeix el bloqueig dels determinants dels antígens.
És el mecanisme d’acció de la IgA en les mucoses i teixits secretors.
- Lisis cel·lular: La unió antigen- anticòs serveix de base per l’acció del complement.
- Resposta d’expulsió: Els basòfils i els mastòcits produeixen la secreció d’histamina i d’enzims proteolítiques que provoquen un increment del flux sanguini i una expulsió.
És el mecanisme d’acció de les IgE .
...