Tema 1 : Introducció a la sistèmica (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicologia Sistèmica
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  1:  INTRODUCCIÓ  A  LA  SISTÈMICA.     1.1.
Historia  de  la  teràpia  familiar.       o A   principis   de   s.XX   ja   hi   ha   formes   de   consell   matrimonial   i   orientació   infantil   que   incloïen  alguns  membres  de  la  família  al  tractament.   o Protagonisme   de   la   orientació   psicoanalítica   en   les   primeres   dècades   del   s.XX   (planteja   una   visió   intrapsíquica   i   individual,   qualsevol   element   que   no   sigui   l’individu  molesta).     o Ackerman   (psicoanalista)   publica   (1937)   “The   family   as   a   social   and   emotional   unit”.   A  l’institut  Ackerman  es  treballa  amb  més  de  una  persona,  el  que  és  revolucionari  a  la   època.     o Harry  Sullivan,  Frida  Fromm-­‐Reichmann  i  Rosen  (de  formació  psicoanalista)  van  ser   uns   dels   pioners   en   centrar-­‐se   en   les   relacions   interpersonals   (visió   centrada   en   lo   relacional).     o Harry  Sullivan:  parla  de  la  importància  de  les  indicacions  contradictòries  i  confuses   dels   pares   sobre   la   conducta   dels   fills   per   entendre   la   patologia.   El   psicoanàlisis   s’aproxima  a  la  teràpia  familiar.     o Fromm-­‐Reichmann:   mare   “esquizofrenògena”.   Ho   planteja   en   termes   que   les   problemàtiques  psicopatològiques  de  la  mare  indueixen  a  la  psicopatologia  del  fill.   o Adler:   parla   de   la   importància   social   i   comunitària.   Introdueix   els   aspectes   de   la   personalitat  basats  en  les  comparacions  (relacional).     o Període   posterior   a   la   2GM:   gran   quantitat   de   persones   amb   TEPT.   Van   sorgint   teràpies  grupals  (Jacob  Morena).  No  hi  havia  prous  professionals  per  a  tanta  gent,  i  és   fan  grups  per  necessitat.  Son  noves  maneres  de  treballar.   o Va   canviant   la   manera   d’entendre   la   psiquiatria   amb   el   moviment   de   la   desinstitucionalització  (tancament  de  manicomis).     o Per  a  alguns  terapeutes  les  diferents  teories  psicoanalítiques  no  son  suficients  per  a   desenvolupar  la  teràpia  familiar.  Hi  havia  una  intuïció  que  la  teràpia  familiar  podria   ser   útil,   però   calia   trobar   uns   marcs   de   referencia.   Es   necessiten   teories   on   poder   encaixar  un  treball  clínic  paral·lel.     o El  concepte  de  sistema  sorgeix  de  la  biologia  i  la  fisiologia.   o 1934   és   quan   Ludwig   van   Bertalanffy   crea   la   teoria   general   de   sistemes:   una   teoria   sobre  la  organització  de  qualsevol  tipus  de  sistema.   o McCulloch  va  elaborar  la  teoria  de  les  xarxes  nervioses.   o Wiener:  mecanismes  de  retroalimentació  negativa.  (disseny  d’una  arma  de  defensa).   o Es   fan   unes   trobades   “Macy   Conference”   entre   Bateson,   Mead,   Wiener.   Es   volen   reunir   autors   de   diferents   orientacions   de   coneixements   i   que   augmentés   el   coneixement  entre  les  disciplines.     o Gregory   Bateson   (antropòleg),   Margaret   Mead   (antropòloga)   i   Lawrence   Frank   (matemàtic)   van   decidir   combinar   els   descobriments   de   l’enginyeria   i   la   fisiologia   amb  teories  pròpies  de  l’àmbit  de  les  humanitats.     o Mead   i   Frank   s’impliquen   amb   la   societat   i   busquen   millorar-­‐la.   La   seva   cibernètica   va  crear  una  teoria  situada  entre  l’individu  i  la  societat  à  LA  FAMÍLIA.   o Cibernètica:   la   va   proposar   Wiener   (1948).   Paraula   grega   que   significa   “timonell”.   Estudi  de  l’autorregulació  dels  sistemes  naturals  i  artificials.     o La   cibernètica   ofereix   unes   teories   que   van   més   enllà   de   les   influents   teories   freudianes  de  l’època.     o Des   de   la   clínica   es   comença   a   pensar   que   els   comportaments   dels   membres   de   la   família  depenen  de  com  s’articula  la  relació  amb  els  demés.     o Els  terapeutes  centren  l’atenció  a  l’ambient  on  es  troba  l’individu.   o El  grup  de  Palo  Alto  va  ser  el  primer  que  va  fer  estudis  i  aportacions  específiques  al   camp  terapèutic.     o El   fundador   ideòleg   va   ser   Bateson   que   va   formular   la   teoria   del   doble   vincleà   es   centre  en  paradoxa  de  la  comunicació.   o El   1954,   Jackson   fa   una   conferència   titulada   Homeòstasis   Familiar,   on   conceptualitza   la  família  en  termes  de  sistema  interrelacional.   o Formaven  l’equip  Bateson,  Weaklant,  Jackson,  Haley  i  Fry.     o Jackson  va  crear  a  Palo  Alto  el  Mental  Research  Institute(MRI).     o Posteriorment  es  va  incorporar  Watzalawick  i  SLUZKI.   o Durant  els  anys  1960  el  MRI  va  tenir  contactes  constants  amb  Erickson  (creador  de   la  hipnoterapia).     o  “Pragmatics   of   human   communication”   de   Watzlawick,   Jackson   i   Beavin   (1967).   Va   ser   el   primer   que   combina   la   pràctica   clínica   de   la   teràpia   familiar   amb   la   TGS   i   la   pragmàtica  de  la  comunicació.     o Salvador  Minuchin  “apadrinat”  per  Ackermaan  era  de  formació  psicoanalítica.  Inicia   una   investigació   amb   famílies   de   baix   nivell   socioeconòmic   amb   problemes   de   delinqüència  (majoritàriament  immigrants).   o Murray   Bowen   (metge)   interessat   en   el   control   de   l’emotivitat   i   patiment   humà.   Proposa  analitzar  generacions  més  antigues  per  construir  la  historia  familiar.     o Mara   Selvini-­‐Palazzoli   à’60   comencen   a   popularitzar-­‐se   línies   d’investigació   en   teràpia  familiar.       1.2.  Orígens  i  bases  del  model  sistèmic.     Analitzar  i  canviar  els  patrons  d’interacció  interpersonal.     El  conceptes  es  basen  en:       Pragmàtica  de  la  comunicació.     La  Teoria  General  de  Sistemes.     Conceptes  cibernètic.     àDe  l’individu  al  sistema  familiar.  (individual  –  interaccional).  No  centrar  l’atenció  en  els   símptomes,  sinó  en  l’entorn  quan  la  persona  fa  símptoma.     El  trastorn  com  a  patologia  de  la  relació.     D’una   visió   problemàtica   dels   símptomes   (individu)   a   una   visió   relacional   (interacció,   problemàtica  de  la  relació).     Oposició  al  reduccionisme  per  defensar  les  propietats  supersumatives  (el  tot  és  més  que  la   suma  de  les  parts)  à  GESTALT.   Tota   conducta   és   comunicació   (la   conducta   ens   diu   alguna   cosa)à   d’aquesta   manera   entenem   el   patró   relacional,   és   a   dir,   aquella   conducta   ens   pot   explicar   la   relació   que   té   amb  l’entorn.  El  símptoma  és  un  fragment  de  la  conducta  que  afecta  i  influeix  sobre  els  que   envolten  al  pacient.     Comencen   a   aparèixer   models   explicatius   innovadors   (visió   diferent)   entén   el   símptoma   des  de  una  visió  relacional.     Es   fan   contribucions   científiques   que   van   permetre   el   desenvolupament   del   model   sistèmic.           La  sistèmica  neix  de  teories  no  psicològiques:     -­‐  Teoria  general  de  sistemes  (Bertalanffy).   -­‐  Teoria  matemàtica  de  la  comunicació  (Shannon).   -­‐  Cibernètica  (Wiener).   -­‐  Teoria  dels  tipus  lògics  (Russell).   Hi  ha  un  canvi  en  la  visió  del  problema  i  en  les  estratègies  d’intervenció.   Passem   del   “per   què”   al   “per   a   què”(quina   finalitat   hi   ha   de   una   manifestació   simptomàtica).   L’objectiu   és   modificar   l’equilibri   de   la   relació   patològica   entre   els   membres  de  la  família  per  facilitar  formes  funcionals  de  relació.     Funció   del   símptoma:   a   vegades   pot   ser   beneficiós   per   a   la   família   (no   son   processos   racionals  conscients).     Podem  identificar  les  següents  tendències  de  teràpia  familiar:       Estratègica:  Haley,  Madanes.       Grup  de  Milà:  Mara  Selvini-­‐Palazzoli.       Escola  de  Roma:  Andolfi.       Transaccional:  Ackerman.       Existencial:  Safir.       Comunicacional:  Jackson,  Weakland,  Watzlawick.       Narrativa:  Withe,  Epston,  Andersen.     Cas  clínic  (I)   Dona  de  34  anys,  fa  1  any  que  experimenta  taquicàrdia,  sudoració,  sensació  de  mort  quan   surt  de  casa.  Està  de  baixa,  sent  tristesa,  plora  i  està  desmotivada.   El  seu  marit  va  ser  abandonat  (no  té  família,  ha  estat  en  cases  d’acollida).  És  fred,  distant   quan  algú  pateix.   L’àvia  materna  va  morir  atropellada  per  un  camió  (viscut  amb  molta  intensitat).   Situació   actual:   dificultats   de   l’Ana,   la   mare   s’encarrega   d’anar   a   buscar   a   la   neta   a   l’escola,   i  de  anar  fent  la  compra  per  cada  de  l’Ana.  L’avi  matern  està  cansat  ja  que  la  germana  de  la   seva  dona  viu  amb  ells  i  esta  tota  l’estona  amb  la  seva  dona.  El  marit  de  l’Ana  comença  a   portar  a  la  filla  a  l’escola  els  matins.     ¿Què  pot  passar  en  cada  membre  de  la  família  si  l’Ana  torna  a  treballar  i  millora  els   seus  símptomes?   ...