5. Sistemes polifàsics: Activitats (1 de 3) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Fisicoquímica I
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 157
Subido por

Descripción

Activitats de la unitat de Sistemes Polifàsics de dos o més Components

Vista previa del texto

Breca Fisicoquímica I 11 _____________________________________________________________________________________ 4.11 La pressió osmòtica d’una dissolució de 0,4 g d’un fàrmac en un litre de dissolució a 25 ºC és de 10,1 kPa. A partir de les dades de la taula, que indiquen propietats del dissolvent, calculeu: Temperatura de fusió Massa molecular Entalpia molar de fusió Densitat 18 ºC 62 g mol-1 1.076 J mol-1 1,122 g cm-3 a) la massa molecular del fàrmac; b) la temperatura de congelació de la dissolució; c) la quantitat de NaCl que caldria afegir per convertir-la en una dissolució isoosmòtica amb el plasma.
R: 98,1 g mol-1; 290,9 K; 8,88 g L-1 4.12 Determineu els valors de la pressió osmòtica, descens crioscòpic i augment ebullioscòpic, d’una dissolució aquosa d’un fàrmac al que cal afegir 2,3 g de NaCl per litre de dissolució, per fer-la isoosmòtica amb el plasma a 25 ºC. Dades: per l’aigua, la constant crioscòpica és 1,86 K kg mol-1 i la constant ebullioscòpica és 0,52 K kg mol-1.
R: 5,60·105 Pa; 0,426 ºC; 0,120 ºC TEMA 5.
EQUILIBRI DE FASES EN SISTEMES MULTICOMPONENTS 5.1 Quin és el punt d'ebullició d'un líquid A quan en una mescla equimolar amb un altre líquid B immiscible destil·la a 120 °C?. Dades: PB a 120 °C és 32 kPa. ∆vapHA= 30,22 kJ/mol R: 409,8 K 5.2 Dos líquids A i B es mesclen en la relació 2:1 en pes. Sabent que la relació de les pressions de vapor d'aquests líquids en estat pur (P *A/P *B ) és 3, determineu les fraccions molars corresponents a A i B en el -1 -1 vapor en equilibri amb la mescla obtinguda. Dades: MA= 100 g mol ; MB= 150 g mol .
R: xA = 0,9; xB = 0,1 5.3 Calculeu la composició en pes que ha de tenir una mescla líquida ideal de benzè i toluè perquè bulli a 100 °C sota la pressió normal. Quina és la composició del vapor en equilibri amb aquesta mescla líquida? Pressió de vapor a 100 °C del benzè = 179,2 kPa; Mbenzè = 78 g mol-1 Pressió de vapor a 100 °C del toluè = 74,5 kPa; Mtoluè = 92 g mol-1 R: Líquid, benzè = 21,4 %; vapor, benzè = 41,4 % 5.4 Dos líquids A i B formen una dissolució ideal. Una barreja equimolecular d'ambdós líquids a 50 °C té una pressió de vapor de 40 kPa, sent la fracció molar de A en fase vapor 0,27. Calculeu las pressions de vapor dels líquids purs a aquesta temperatura.
R: P *A= 21,6 kPa; P *B = 58,4 kPa 5.5 El benzè bull a 80,4 °C a 1 bar. A aquesta temperatura, la pressió de vapor del clorobenzè pur és 20 kPa.
Es comprimeix isotèrmicament a 80,4 °C una mescla gasosa formada per 1 mol de clorbenzè i 3 de benzè fins que comença la condensació. Calculeu la pressió final i la composició de la primera gota de líquid obtingut. Suposeu comportament ideal.
' ' R: P = 50,3 kPa; &'()è = 0,37; +',-,&'()è = 0,63 5.6 Les pressions de vapor saturat a 50 °C de CCl4 i SiCl4 són respectivament 0,424 x 105 N m-2 i 0,800 x 105 N m-2. Suposant comportament ideal, calculeu a) la fracció molar de SiCl4 en la mescla que bull a 50 °C sota una pressió externa de 0,533 x 105 N m-2, b) la fracció molar de SiCl4 en el primer condensat que resulta de la destil·lació d'aquesta mescla, i c) la pressió de vapor d'aquest condensat i les fraccions molars de la fase de vapor que hi estan en equilibri.
-2 R: xSiCl4 = 0,29; xSiCl4 = 0,43; P = 5,8 x 104 N m ; xSiCl4 = 0,59; xCCl4 = 0,41 Breca Breca Breca Breca ...

Tags: