Laringe, llengua, hioides (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 2º curso
Asignatura Morfologia II
Año del apunte 2015
Páginas 19
Fecha de subida 01/01/2015
Descargas 14

Vista previa del texto

LARINGE Cartílags laringis Està formada per quatre cartílags.
1. Cartílag epiglòtic Té forma de punxa i es troba a l’entrada de la laringe. Quan està recobert de mucosa s’anomena epiglotis.
Cara lingual  Cap a la llengua.
Cara laríngia  Cap a la laringe.
Vèrtex Base 2. Cartílag tiroide  Té forma de U i està tancada ventralment i oberta dorsalment.
Làmines esquerra i dreta  Formen el cartílag.
 Banya rostral (s’articula amb l’hioides)  Fissura tiroïdal  Formada per la banya rostral. Hi entra el nervi laringi cranial i està tapat per un lligament.
 Banya caudal (s’articula amb el cartílag cricoide) Prominència laríngia  És la nou.
Escotadura tiroïdal cranial (re) Escotadura tiroïdal caudal 3. Cartílag cricoide  Té forma d’anell de segell.
Arc del cartílag cricoide  Part ventral més estreta.
Làmina del cartílag cricoide  Més dorsal.
 Cresta mitjana  S’hi insereixen músculs.
4. Cartílag aritenoide  És l’únic doble i es troba dins el cricoide.
Cara lateral Cara medial Apòfisi vocal  D’on surt el plec vocal.
Apòfisi corniculada  Es veuen per sobre, semblen banyes. Quan tenen mucosa s’anomenen tubercles corniculats.
Apòfisi cuneïforme (car) Per davant de les corniculades, s’anomenen tubercles si tenen mucosa.
Cartílag interaritenoide (car i su) Es veu entre els dos aritenoides quan estan tancats.
Músculs de la laringe N. Laringi caudal Múscul cricotiroïdal: O:Arc del cartílag cricoides.
I:Part caudal de la làmina tiroides.
F: Bascula caudalment la làmina cricoides el que fa tensar els plecs vocals.
In: N laringi cranial.
Múscul cricoaritenoïdal dorsal: O: Làmina del cartílag cricoides I: Apòfisis muscular del aritenoides.
F: Dilatador de la glotis.
In: N. Laringi caudal Múscul cricoaritenoïdal lateral: O: Arc del cartílag cricoides I: Apófisis muscular del aritenoides.
F: Adductor de la glotis (La tanca) In: N. Laringi caudal Múscul aritenoïdal transvers  D’un aritenoide a l’altre.
O: Apòfisi muscular del cartílag aritenoides.
I: Cartílag interaritenoideu on s’uneix el múscul contralateral.
F: Contribueix al tancament de la glotis.
In: N, laringi caudal.
N. Laringi caudal Múscul tiroaritenoïdal  Hem d’aixecar la làmina del tiroides per veure’l, va de tiroides a aritenoides. Només es troba dividit en cavalls i gossos.
O:Cartílag tiroide I: Apòfisi muscular del cartílag aritenoides.
F: Ajusta la tensió dels plecs vocals i contribueix en el tancament de la glotis.
In: N.laringi caudal.
 Múscul vocal (car i eq) O: Cartílag tioides I: Apòfisi vocal del aritenoides F: Ajusta la tensió dels plecs vocals In: N. Laringi caudal  Múscul ventricular (car i eq) O: Apòfisis cuneïforme del cartílag aritenoides I:Cartílag interaritenoideu on s’uneix el múscul contralateral.
F: Contribueix en el tancament de la glotis.
In: N, laringi caudal.
Múscul hioepiglòtic : O: Ceratohioides (Hioides) I: Epiglotis F: Dirigeix ventralment l’epiglotis.
In: N, laringi caudal.
Lligaments Membrana tirohioïdal  Uneix tiroides amb hioides.
Lligament cricotiroïdal  Uneix cricoides amb tiroides.
Lligament cricotraqueal Uneix cricoides amb la tràquea.
Cavitat laríngia Epiglotis  Delimita la laringe.
Entrada de la laringe  Tubercle corniculat  Tubercle cuneiforme (car)  Plec aritenoepiglòtic  Tanquen les parets.
 Escotadura interaritenoïdal Vestíbul de la laringe  És el que trobem quan entrem. Davant de les cordes vocals.
 Recés laringi mitjà  Foradet.
Plec vestibular (car i eq) Dins hi trobem el múscul vestibular.
Ventricle laringi (car, eq i su)  Fossa que separa el plec vestibular que és rostral del vocal. En Suids existeix tot i que no tenen plec vestibular.
Plec vocal  Són les cordes vocals. Dins hi trobem el múscul vocal.
Glotis  Espai que queda entre les cordes vocals.
Cavitat infraglòtica  Per darrere la glotis, abans que comenci la tràquea APARELL HIOIDAL Es troba inserit al crani, aguanta la llengua i la laringe.
Tirohioide  És doble, petit i cranial. S’agafa al cartílag hioides.
Basihioide  Només n’hi ha un.
 Apòfisi lingual (re i eq) Molt caudal i grossa.
Ceratohioide  A continuació de l’epihioide. Doble.
Epihioide Molt petit en cavall. Va seguit de l’estilohioide. Doble.
Estilohioide  Articula amb l’apófisi estilomastoidea. Doble.
Timpanohioide  Cartilaginós. Articula amb la part timpànica de l’os temporal. Doble.
LLENGUA Arrel de la llengua Cos de la llengua Dors de la llengua  Solc medià de la llengua (car)Al mig de la llengua, la parteix en dues porcions.
 Fossa lingual (bo) Per davant del torus.
 Torus lingual (re) Abultament a la part caudal de la llengua.
Vèrtex de la llengua  Punta de la llengua.
Cara ventral  Fre lingual  Agafa la llengua per la part ventral.
 Recés sublingual lateral  Espai que queda no enganxat al voltant del fre.
 Llisa (car) Tub cartilaginós a la part ventral de la llengua. Dóna consistència.
Papil·les linguals  Recobreixen la llengua i n’hi ha de dos tipus:   Mecàniques  Arrosseguen l’aliment i ajuden en la seva ingesta.
o Filiformes (cornificades en ungulats)  Són petites punxetes que donen una consistència dura a la llengua dels remugants. Fan la llengua rasposa com la dels gats.
o Còniques  Com les filiformes però més grosses. Es troben a la base.
o Lenticulars (re)Rodonetes. Es troben al torus.
Gustatives o Fungiformes  Tenen forma de xampinyó.
o Vallades  Tenen un solc que les rodeja, que sembla una valla per això es diuen així. Al solc hi trobem els botons gustatius.
o Foliades (car, eq i su) Als costats de la base, semblen fulles.
Tonsil·les  Teixit limfàtic en contacte amb l’exterior.
Tonsil·la lingual (tots) A l’arrel de la llengua. És una protuberància.
Tonsil·la del vel del paladar (tots) Es troba al paladar tou.
Tonsil·la palatina (absent en suids) Són les amígdales. MOLT IMPORTANT. Es veuen molt bé.
Tonsil·la paraepiglòtica (només en suids) A la base de l’epiglotis.
FARINGE La faringe és la unió musculomembranosa dels tractes respiratori i digestiu. Està situada entre les cavitatsnasal i oral rostralment, i l’esòfag i la laringe caudalment. És una zona comuna que comunica les vies aèries amb les digestives.
Formada per 3 parts: Cavitat faríngia Nasofaringe (porció nasal de la faringe) Situada caudodorsal, s’estén des de les coanes fins a l’orifici interfaringi.
Paladar tou (vel del paladar) Sòl de la nasofaringe.
Arc palatofaringi (plec de la mucosa que s’estén des del paladar tou vorejant l’orifici intrafaringi) Orifici faringi de la trompa auditiva  Comunica la faringe amb l’oïda mitja de manera que s’equilibren les pressions.
Si hi ha una faringitis pot afectar a l’oïda.
Orifici intrafaringi (comunicació entre la nasofaringe i la laringofaringe) Comunica les dues faringes i està tancat pel cartílag epiglòtic.
Orofaringe (porció oral de la faringe) S’estén des de l’istme de la gola fins a la base de l’epiglotis. L’istme és l’entrada. Va des del plec palatoglòs, on acaben les dents.
Arc palatoglòs Plec de la mucosa que s’estén des del paladar tou fins a la llengua.
Plec glossoepiglòtic medial  Va des de l’arrel de la llengua fins a l’epiglotis.
Val·lècula epiglòtica  Depressió entre la llengua i l’epiglotis. És un recés.
Plecs glossoepiglòtics laterals  Des de la llengua fins l’epiglotis lateralment.
Laringofaringe (porció laríngia de la tràquea) Situada caudoventral, des de l’epiglotis fins a l’esòfag.
L’epiglotis separa l’orofaringe de la laringofaringe.
Recessos piriformes  Als costats de l’epiglotis. Comuniquen l’orofaringe amb la laringofaringe.
Vestíbul esofàgic  Porció final de la laringofaringe.
...