Examen Biologia2 (2012)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 1º curso
Asignatura biologia i genetica
Año del apunte 2012
Páginas 6
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Nutrició Humana i Dietètica EXAMEN BIOLOGIA I GENÈTICA GENER 2012 1) Assenyala l’afirmació referent a la composició i propietats de les biomembranes que és FALSA? A) La proporció de fosfoglicèrids, esfingolípids i colesterol en les biomembranes varia en funció de quins compartiments separa.
B) La distribució dels lípids en les biomembranes és simètrica.
C) Els lípids tenen mobilitat dins de la mateixa cara de la bicapa lipídica.
D) El moviment transversal de lípids és catalitzat per les flipases.
2) En el següent esquema es representen els diferents tipus de proteïnes de membrana que participen en l’intercanvi de molècules entre l’exterior i l’interior cel·lular.
Identifica les proteïnes que participen en el transport actiu secundari de molècules.
A) Totes són transportadors actius secundaris excepte el canal B.
B) Els cotransportadors D i E.
C) L’ATPasa A.
D) L’ATPasa A i els cotransportadors D i E.
3) Assenyala la possibilitat d’omplir els buits que és correcta: Els hemidesmosomes són complexes multiproteics d’unió en els quals les molècules de [1] _______ s’uneixen molt fortament pels dominis extracel·lulars amb proteïnes a la matriu extracel·lular mentre que en l’interior de la cèl·lula té lloc l’anclatge de l’estructura amb els [2] ______ del citoesquelet cel·lular.
A) [1] ocludina; [2] filaments d’actina.
B) [1] integrina; [2] filaments d’actina.
C) [1] cadherina; [2] filaments intermedis.
D) [1] integrina; [2] filaments intermedis.
4) En el tipus de senyalització autocrina la molècula senyal exerceix els seus efectes sobre: A) Cèl·lules que estan molt allunyades del lloc de síntesi de la molècula senyal.
B) Cèl·lules que estan molt pròximes a les cèl·lules productores del senyal.
C) Les mateixes cèl·lules productores del senyal.
D) Les cèl·lules que estan en contacte directa amb la cèl·lula que envia el senyal.
1 Nutrició Humana i Dietètica 5) Assenyala la possibilitat d’omplir els buits que és correcta: Les proteïnes G participen en molts processos cel·lulars i sense interruptors moleculars de diverses vies de senyalització. Les proteïnes G [1] ______ participen en la senyalització per receptors associats a proteïnes G, mentre que la proteïna G [2] ______ Ras és activada per receptors tirosina kinasa. Les proteïnes G s’activen mitjançant la unió a [3] ______ i estan inactives quan es troben unides a [4] ______. La forma oncogènica de Ras té una mutació que no li permet [5] ______.
A) [1] monomèriques; [2] trimèrica; [3] GDP; [4] GTP; [5] unir GDP.
B) [1] monomèriques; [2] trimèrica; [3] GTP; [4] GDP; [5] hidrolitzar GTP.
C) [1] trimèriques; [2] monomèrica; [3] GDP; [4] GTP; [5] unir GDP.
D) [1] trimèriques; [2] monomèrica; [3] GTP; [4] GDP; [5] hidrolitzar GTP.
6) Digues quin dels següents enunciats sobre el nucli cel·lular és erroni: A) L’embolcall nuclear està format per una doble membrana que està connectada amb el RE rugós i per tant l’espai intermembrana està connectat.
B) Les molècules de laminina estan unides covalentment entre elles i amb les proteïnes de la membrana interna de l’embolcall nuclear, això fa que el nucli sigui una estructura estable i rígida.
C) El bescanvi de macromolècules entre el nucli i el citosol és selectiu i està controlat per les proteïnes dels porus nuclears.
D) El transport de macromolècules a través dels porus requereix d’energia en forma de GTP.
7) Quin d’aquests elements NO forma part del citoesquelet.
A) Actina.
B) Miosina.
C) Troponina.
D) Clatrina.
13) En quin lloc de la cèl·lula es produeix la beta oxidació: A) Peroxisoma.
B) Mitocondri.
C) Citosol.
D) A i B.
14) El CO2 que alliberam durant la ventilació pulmonar procedeix bàsicament: A) Cicle de Krebs.
B) Beta oxidació.
C) De l’oxigen que respiram.
D) A i B.
2 Nutrició Humana i Dietètica 15) En els nadons una part important de l’activitat mitocondrial del teixit adipós Bru està destinada a: A) Producció de greix blanc.
B) Producció d’ATP.
C) Producció de calor.
D) Duplicació dels mitocondris.
16) La matriu extracel·lular es correspon amb una part del nostre cos que: A) És on hi ha tot el col·lagen.
B) És on s’acumulen els greixos.
C) És on hi ha els enzims digestius.
D) No té carbohidrats.
17) La matriu extracel·lular ha d’estar molt hidratada per poder mantenir un entorn aquós al voltant de les cèl·lules. Quin d’aquests components de la MEC fa aquesta funció: A) Els proteoglicans.
B) El col·lagen.
C) Els glicoaminoglicans.
D) A i C.
18) La esfingomielina: A) És el fosfoglicèrid més abundant.
B) Té una càrrega neta positiva que li confereix propietats per a la senyalització cel·lular.
C) Quan forma dímers s’anomena cardiolipina.
D) Es troba enriquida a les regions de lípids RAF18.
19) Quina de les següents afirmacions és correcta: A) La majoria de les proteïnes que han d’anar a l’espai intermembrana es sintetitzen pel DNA mitocondrial.
B) El complex II de la cadena de transport electrònic té proteïnes amb grups prostètics de Coure.
C) El complex IV de la cadena de transport electrònic té proteïnes amb grups prostètics de Coure.
D) El complex III de la cadena de transport electrònic no té grups Ferro-Sofre.
3 Nutrició Humana i Dietètica 20) Els peroxisomes: A) Realitzen la beta oxidació dels àcids grassos de cadena ramificada.
B) Realitzen la beta oxidació dels àcids grassos de cadena curta.
C) Tenen una gran quantitat de proteïnes anomenades peroxines (Pex) que s’encarreguen de detoxificar els xenobiòtics.
D) Tenen a la seva membrana l’enzim catalasa.
21) Si les freqüències genotípiques a una població són MM 363, MN 634 i NN 262, les freqüències gèniques de M i N són, respectivament: A) 0.53 i 0.47 B) 0.47 i 0.53 C) 1.06 i 0.94 D) 0.94 i 1.06 22) Escull l’afirmació correcta: A) Les mutacions somàtiques són la base de l’estudi de la genètica de l’herència.
B) Les mutacions somàtiques s’hereten a la següent generació després de la seva aparició.
C) Les mutacions germinals afecten únicament a l’individu en les quals es produeixen.
D) Les mutacions somàtiques afecten únicament a l’individu en les quals es produeixen.
23) Els deoxiribonucleòtids: A) Constitueixen el DNA.
B) Constitueixen el RNA.
C) Contenen ribosa com a sucre.
D) Cap de les anteriors és certa.
24) Durant el procés de la replicació del DNA: A) L’helicasa s’encarrega de sintetitzar la nova cadena d’ADN.
B) L’enzim “primasa” sintetitza la nova cadena d’ADN.
C) Els nous nucleòtids complementaris a la cadena motlle només es poden afegir a l’extrem 3’ i per tant les noves cadenes només poden créixer en direcció 5’>3’.
D) Els nous nucleòtids complementaris a la cadena motlle només es poden afegir a l’extrem 5’ i per tant les noves cadenes només poden créixer en direcció 3’>5’.
25) Si la següent cadena d’ADN és la cadena CODIFICANT, quina seria la seqúència del RNA transcrit? 5’-GCATTGTA-3’ A) 5’ GUACCGUC 3’ B) 5’ UACAAUGC 3’ C) 5’ CGUAACAU 3’ D) 5’ GCAUUGUA 3’ 4 Nutrició Humana i Dietètica 26) Si una malaltia presenta una herència de tipus dominant: A) Els heterozigots seran portadors sans.
B) Els heterozigots seran malalts.
C) Només els homozigots recessius seran malalts.
D) Només els homozigots dominants seran malalts.
27) Un haplotip és: A) La meitat del genoma humà.
B) Un grup de variants polimòrfiques lligades genèticament que s’hereten juntes.
C) Una seqüència de ADN haploide escollida a l’atzar.
D) La seqüència del ADN mitocondrial.
28) El percentatge de seqüències d’ADN que codifiquen per a proteïnes en éssers humans (Exons) és: A) 90% B) 50% C) 18% D) 3% 29) Dos loci que estiguin separats a una distància de 10 centiMorgans, A) No produiran gàmetes recombinats després d’una meiosi.
B) S’heretaran independentment amb un 50% de gàmetes recombinats.
C) Presentaran un 10% de gàmetes recombinats després d’una meiosi.
D) Presentaran un 80% de gàmetes recombinats després d’una meiosi.
30) El genoma humà conté...
A) Entre 1000 i 10000 gens.
B) Entre 20000 i 30000 gens.
C) Entre 30000 i 100000 gens.
D) Al voltant de 3000 milions de gens.
31) Les inicials “SNP” signifiquen: A) Single Nucleotide Pattern- Una sèrie de repeticions d’un sol nucleòtid.
B) Single No Polimorphism- Una posició d’un sol nucleòtid sense polimorfismes.
C) Single Nucleotide Polimirphism- Un polimorfisme d’un sol nucleòtid.
D) Cap de les anteriors.
32) En la família del gràfic es mostra l’herència d’una malaltia genètica hereditària. Quin tipus d’herència és el més probable? A) Lligat al X dominant.
B) Lligat al X recessiu.
C) Autosòmic dominant.
D) Autosòmic recessiu.
5 Nutrició Humana i Dietètica 33) Un tagSNP és: A) Una posició en el DNA on sempre es produeix recombinació.
B) Un nucleòtid polimòrfic el qual les variants són indicatives de la seqüència d’un haplotip.
C) Seqüències en el DNA que mai presenten mutacions.
D) Una nova marca de rellotges de luxe.
34) La genètica és la ciència que estudia: A) La variació entre els éssers vius i l’herència d’aquesta variació.
B) L’evolució dels éssers vius.
C) Els tractaments de les malalties.
D) El genoma humà.
6 ...