Informe psicològic (tema4) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Avaluació Psicològica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4: L’INFORME PSICOLÒGIC Introducció Un informe psicològic posa per escrit tots els passos seguits des de la demanda inicial del pacient.
Aquest és un document legal, per tant s’haurà de posar el número de col·legiat.
Característiques de l’informe A) Document científic L’informe és un document científic, per tant la seva estructura no ha de diferir de la del procés, ha de comptar amb les dades suficients per a que pugui ser replicable i contrastable igual que ho ha de ser qualsevol article d’investigació.
B) Estructura 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Autor Objectius pels que s’ha realitzat l’avaluació Dades d’identificació del subjecte u objecte avaluat Tècniques utilitzades en la recollida de la informació Procediment seguit Resultats derivats Conclusions Impressió diagnòstica Recomanacions terapèutiques C) Vehicle de comunicació L’informe ha de servir de vehicle de comunicació. Per tant, ha de ser comprensible per a que la persona a la que va dirigit. La comprensió s’ha de basar en el llenguatge, extensió i contingut. No es poden utilitzar tecnicismes. És tant important com ho explico com que l’altra persona l’entengui. És un procés bidireccional.
D) Utilitat Ha de ser útil, ha de presentar recomanacions, orientacions i comentaris concrets i específics. No es poden fer informes amb gràfics, perquè el pacient l’ha de saber interpretar.
Tipus d’informe L’informe basat en la teoria Implica una estructura d’informe donant rellevància a unes o altres variables en funció del model en el que s’emmarqui l’avaluació. La utilitat d’aquest tipus d’informe dependrà de la semblança entre l’enfocament de la persona que el fa i aquell a qui va dirigit (professional), amb la conseqüent restricció en la comunicació. És a dir, hi haurà dificultats si la persona a qui va dirigit no entén el teu mètode.
Informe basat en els resultats a les tècniques Consisteix en presentar els resultats en base a les execucions del subjecte als diferents tests i tècniques utilitzades. No requereix organització ni síntesi. Sol utilitzar-se quan l’avaluador és inexpert perquè no s’ha de justificar les incongruències entre els resultats procedents de diferents tècniques.
Aquest tipus d’informe és incomprensible per a profans i la seva utilització només està justificada quan el destinatari és un altre col·lega.
L’avantatge que té és que és el més replicable.
Informe centrat en el problema Aquest tipus d’informe està dissenyat en funció de les qüestions plantejades pel subjecte o remitent. Està integrat per: - Dades bàsiques (biogràfiques, intel·ligència, personalitat, etc) que inclouen tota la informació clau per a la presa de decisions posterior.
- Llistat de problemes (trastorns mèdics, ambientals, conductuals i socials) posats de manifest per les dades bàsiques.
- Formulació d’un procediment d’intervenció - Seguiment amb la finalitat de recollir els cambis produïts com a resultat dels procediments d’intervenció.
Aquest tipus d’informe és el més pràctic. Els principis bàsics per a la creació d’un informe d’aquest tipus són: 1. El llenguatge ha d’estar orientat a l’acció i evitar les abstraccions metapsicològiques.
2. Les recomanacions han d’estar directament relacionades amb allò que pot ser dut a terme en el seu entorn particular. És a dir, les recomanacions han de ser viables perquè si recomanes alguna cosa que el subjecte no pot fer s’agreuja el problema 3. S’ha de fer èmfasi no en allò que és “Standard” sinó en el que fa peculiar a la persona.
Això vol dir que hi ha coses que no té sentit dir-les perquè no tenen repercussió sobre la persona, sinó sobre la població. Per exemple, l’estrés.
4. Solen donar més èmfasi en descripcions concretes lligades a la intervenció que en qüestions diagnòstiques o etiològiques.
5. Ha d’estar escrit tenint en compte el punt de vista de qui va dirigit, per tant, s’ha de cuidar el llenguatge.
Format d’un informe psicològic 1. Dades de filiació del pacient: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Nom Edat Naixement Sexe Ètnia (si cal) Data Dades del psicòleg Referent 2. Motiu de consulta: Per què sol·licita assistència, el propòsit de l’avaluació.
3. Procediments d’avaluació: Aspectes procedimentals. Si aquests són legals ha de ser més extens, estar detallat.
4. Observacions comportamentals: Com es comporta el subjecte durant el procediment. No s’ha d’interpretar res, només s’ha de dir el que fa. Aquí també és convenient descriure l’aparença física, la relació amb l’avaluador, etc. Tot això ens ajudarà a corroborar o a interpretar els resultats a les proves.
5. Antecedents personals: Aspectes de la història del subjecte que siguin rellevants, això ens ajuda a situar el problema i a la persona. Ens convindrien informes anteriors.
6. Resultats de les tècniques aplicades 7. Impressions i elaboració: Integració de tot el que tenim. En aquesta fase s’ha d’agafar els resultats i interpretar-los en funció dels antecedents i de les observacions.
8. Recomanacions La informació s’ha d’estructura per àrees. Si hi ha una àrea més important que una altra o que condiciona a les altres s’ha d’explicar primer.
Requisits mínims segons la GAP 1.
2.
3.
4.
Nom de l’autor Nom del client/subjecte a qui es dirigeix Descripció de la demanda i objectius d’avaluació Tècniques i procediment a. Fonts d’informació b. Instruments, procediments i tests 5. Resultats 6. Conclusions 7. Recomanacions Requisits segons Fernández – Ballesteros, R (1994) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dades personals del subjecte i del avaluador Qüestions de referència i objectius Tècniques i procediment Dades biogràfiques a. Condicions ambientals passades b. Dades mínimes sobre l’evolució i el desenvolupament Conducta i observacions durant l’avaluació Integració dels resultats a. Comportament objecte d’estudi b. Característiques de personalitat i. Cognitivo-verbals ii. Emocionals-motivacionals iii. Sensorio-motores c. Condicions socio-ambientals d. Condicions biològiques Orientació i objectius de canvi Valoració de la intervenció Recomanacions 1. Estil: - Clar, concís i comprensible - Absència de tecnicismes i si n’hi ha s’han d’explicar - Les afirmacions han d’estar basades en les dades 2. A qui va dirigit: - Confidencialitat i aspectes ètics 3. Informació oral - Motius que han facilitat el feedback amb el client:  Les organitzacions de consumidors han inclòs entre els seus drets el d’accés a la informació que pertany a un mateix.
 Si el pacient ha sigut referit, no sempre tenim la seguretat de que la persona que el deriva li proporcioni informació.
 Provenir als pacients de feedback pot ser terapèutic.
L’informe segons l’àmbit professional Segons l’àmbit professional, els informes poden variar en: - Format - Èmfasi que se li dóna a la història o a les dades - Tipus de proves que s’utilitzen durant el procés - Grau en que els informes són descriptius més que centrats en el problema ...