TEMA 12: VEÏNATGE CIVIL (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 20/11/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 12 VEÏNATGE CIVIL És un dels criteris que s'apliquen per determinar l'aplicació d'un ordenament civil.
Descriu la relació que existeix entre la persona de nacionalitat espanyola i l'Estat, per raó de la pertinença a una comunitat autònoma que té dret civil propi i fixa la subjecció del subjecte al mateix (14.1 CC).
Doble manera d'actuar del veïnatge civil: - Com a condició personal: condició necessària de tota persona que tingui la nacionalitat espanyola: ESTAT CIVIL definit com a qualitat que determina la subjecció a un ordenament civil de la CA que correspongui (art. 14.1 CC).
Com a criteri de connexió: per resoldre els conflictes de normes derivats de la coexistència de diferents legislacions civils en territori espanyol-actua com la llei personal (art 16.1 CC ...) Veïnatge civil: condició de la persona que es refereix exclusivament a la subjecció del dret civil.
Veïnatge administrativa: condició d'una persona com a veí d'un municipi (legislació administrativa).
- És una situació de dret públic que faculten per a exercicis de drets públics Referència a un municipi: Inscripció en el padró municipal (cens) corresponent Gaudeixen de condició política dels ciutadans que tenen veïnatge administratiu a Catalunya (pertinença a una CCA) El veïnatge administrativa comporta: o La condició política de pertinença a una comunitat autònoma.
o Totes les persones estan obligades a inscriure en el padró del municipi en què resideixen habitualment.
Modes d’adquisició del veïnatge civil Totes les persones de nacionalitat espanyola han de tenir un veïnatge civil, de manera que des del naixement s'atribueix a una determinada persona: Criteris - Criteri ius sanguini: és el fet de descendir d'una persona el criteri que serveix per atorgar el veïnatge sigui el que sigui el lloc de naixement. Criteri preferent Criteri del ius soli: la dada que es pren en consideració per atribuir el veïnatge civil és el lloc on succeeix el naixement.
Criteri subsidiari (art. 14.6 CC) Adquisició per filiació - Els fills tenen el veïnatge civil que ostentin els seus pares en el moment del seu naixement (art 14.2 CC).
S'aplica a la filiació per naturalesa sense distinció entre matrimonial i no matrimonial.
L'adoptat que sigui menor d'edat adquireix el veïnatge civil dels adoptants des del moment de l'adopció.
Què passa quan els pares tenen diferent veïnatge civil? Quin és el criteri per determinar el veïnatge civil del fill? o Principi d'autonomia: Els pares o el que d'ells exerceixi o li hagi estat atribuïda la potestat poden atribuir al fill el veïnatge civil de qualsevol d'ells en els 6 mesos següents al naixement o adopció (art. 14.3,2 CC) o En el cas que no s'exerciti aquesta facultat caldrà acudir als criteris subsidiaris que preveu la llei: Quan en el moment del naixement els pares tenen diferent VC s'atribueix al fill el veïnatge d'aquell dels pares respecte del qual estigui determinada la filiació en primer lloc (art. 14.3.1 CC).
Si no és possible aplicar aquest criteri perquè la determinació de la filiació té lloc en el mateix moment (supòsit més freqüent) se li atribueix el veïnatge del lloc de naixement (14.3.1. CC).
Si no procedeix aplicar el criteri de lloc de naixement se li atribueix el veïnatge corresponent al Codi Civil.
Adquisició del veïnatge d’un lloc - Criteri que actua de manera subsidiària quan no opera el de filiació.
Si no consta oficialment la filiació de la persona (fill abandonat sense identificar) el veïnatge que s'imposa és la del lloc del naixement.
Si posteriorment es determina la filiació se li atribuirà el veïnatge que li correspongui per filiació amb eficàcia retroactiva al naixement.
Si no es pot determinar el lloc de naixement (nadó sense identificar): interpretació que entén s'ha d'aplicar el criteri del ius soli, li correspon al menor el veïnatge civil del lloc on siguin trobats.
Modificació El veïnatge civil pot variar al llarg de la vida d'una persona La llei preveu dos grups de supòsits en què pot tenir lloc: - Supòsit en què la modificació té lloc per criteris subjectius (opció) El canvi de veïnatge civil per opció té lloc mitjançant declaració de voluntat de la persona que vol modificar el veïnatge, complint els requisits que estableix la llei.
o Opció del fill gran de 14 anys: Des dels 14 anys i durant l'any següent a l'emancipació i la majoria d'edat, podrà optar pel veïnatge civil del lloc de naixement i pel veïnatge civil de qualsevol dels seus pares La declaració d'opció la pot emetre per si mateix el menor emancipat (1 any des de l'emancipació) La declaració d'opció la pot emetre el major d'edat (durant un any des complerts els 18 anys).
El major de 14 anys no emancipat però ha de comptar amb el complement de capacitat del representant legal.
o Opció per matrimoni: el matrimoni no altera el veïnatge civil dels cònjuges que conserven la seva.
Qualsevol dels cònjuges en tot moment sempre que no estiguin separats legalment o de fet pot optar pel veïnatge civil de l'altre (art 14.4 CC).
L'opció no és possible si el matrimoni s'ha dissolt: divorci, declaració mort i mort Art 85 CC tampoc si els cònjuges estan separats per sentència judicial o de fet.
- Supòsit en què la modificació té lloc per criteris objectius (residència). La modificació del veïnatge civil per residència sempre comporta un mínim de temps d'estada en un lloc determinat i pot produir-se: o Per residència amb manifestació de voluntat (art 14. 5 CC): Requisits El veïnatge civil s'adquireix per residència continuada durant dos anys en el territori que correspongui Residència habitual coincideix amb el concepte de domicili legal de la persona (art. 40 CC): permanència en un lloc determinat amb continuïtat, desenvolupament de la vida en aquest lloc i sense interrupció durant 2 anys.
Manifestació expressa per l'interessat de l'adquisició (14.5 º .1) S'efectua la declaració per compareixença de l'interessat en el Registre civil. (Declaració que pot fer el major d'edat, menor emancipat i major de 14 amb assistència de representant legal).
El canvi de veïnatge té lloc a partir de la inscripció al Registre Civil que correspongui Pel transcurs del temps establert o Per simple residència: veïnatge civil s'adquireix per residència continuada de 10 anys, sense declaració en contra durant aquest termini (article 14.5.2CC).
Si no hi ha declaració de voler mantenir el veïnatge civil, el veïnatge civil s'adquireix de manera automàtica.
La declaració en contra al Registre Civil la pot fer el major d'edat, menor emancipat i major de 14 anys amb complement dels seus representants legals A partir dels 14 anys podria computar el termini de 10 anys per a la modificació per residència.
Conservació, pèrdua i recuperació Conservació del veïnatge vol dir que la persona manté la que tingui: - Té lloc mitjançant declaració en contra que se li apliqui el canvi automàtic de 10 anys de residència ininterrompuda.
El veïnatge civil roman mentre no adquireixi una altra diferent: Mentre s'està a l'estranger es manté el veïnatge civil que s'havia mentre es mantingui la nacionalitat espanyola ja que la residència a l'estranger no és computables als efectes de veïnatge.
El veïnatge civil està unida a la nacionalitat espanyola pel que la causa de pèrdua del veïnatge només té lloc quan es perd la nacionalitat espanyola.
La recuperació de la nacionalitat espanyola comporta la del veïnatge civil que ostentés el moment de la pèrdua (art. 15.3 CC) Prova del veïnatge civil - El veïnatge civil és un dels fets que pot ser objecte d'inscripció, aquesta no acostuma a constar Només en casos concrets quan s'hagi emès declaració que afecti al veïnatge civil hi la inscripció corresponent: Quan els pares exerciten la facultat d'atribuir al fill el veïnatge civil de qualsevol d'ells en els 6 mesos següents al naixement o adopció (art 14.3 CC).
A les opcions que regula la llei En l'adquisició per residència de 2 anys amb declaració o en els de declaració en contra de l'adquisició per residència decennal.
Per adquisició de la nacionalitat espanyola Article 68 Llei Registre Civil: es presumeixen que la persona té el veïnatge civil del lloc de naixement quan els pares hagin nascut al mateix lloc.
Presumpció, es pot provar que el veïnatge civil és una altra.
En general, per provar el veïnatge civil: Es pot acudir a qualsevol mitjà de prova admesa en dret Inscripció padró municipal per exemple.
...