Tema 29-Transtorns del sistema nerviós (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Fisioterapia en neurologia I
Año del apunte 2015
Páginas 7
Fecha de subida 08/01/2015
Descargas 15
Subido por

Descripción

Malaltia del parkinson explicada amb fotos

Vista previa del texto

TEMA 29: TUMORS AL SNC: 1. INTRODUCCIÓ: El Sistema nerviós central està format per l’encèfal i la medul·la espinal. L’afectació i pronòstic d’un tumor a aquest sistema dependrà del tipus histològic i de la localització (a part de la edat, antecedents del pacient, altres patologies presents...
TIPUS HISTOLÒGIC: Grau de malignitat Resposta al tractament Tendència a recidivar LOCALITZACIÓ Alteracións directes de destructures Complicacions indirectes Possibilitats quirúrjiques 1.1 TIPUS HISTOLÒGIC La metàstasi sol ésser més freqüent en adults. També la glia crea gliomes dels quals els primaris són els més freqüents (surten a partir de cèl·lules del SNC)., encara que també tenim astrcitomes, glioblastoma multiforme (més freqüent en adults), oligodendrogliomas i ependimomes Depenent d’on siguin tindrem els següents: - NEURONES: medul·loblastomes PINNEAL: pineocitomes, pineoblstomes CÈL·LULES DE SCHWANN: schwannomes (neurinomes) CEL·LULES ARACNOIDEAS: meningiomes HIPOFISIS: adenomes RESTES EMBRIONÀRIES: Craneofaringioma ASTOCITOMA DE BAIX GRAU: En nens i joves és relativament benigne tot i que pot malignisar-se, és a dir, té una evolució maligne ja que solen ser inflitratius, és a dir, que van possant-se per la substància blanca.
El tractament sol ser cirurgia: - No curativa en adults.
Si en polictic i quisitc cerebral Necessaria: perill de ida, efecte masa, hidrocefàlia Una altra opció de tractament és la radioteràpia.
GLIOBLASTOMA D’ALT GRAU (GLIOBASTOMA MULTIORME): És un tumor maligne ja que te una clínica progressiva i ràpida. La cirurgia no és curativa, per tant la finalitat del tractament serà millorar la qualitat de vida. Així donc,s tenen mal pronòstic, encara que un tractament format per quimioteràpia, radioteràpia, i cirurgia pot aportar un millor resultat. Una manera de diagnosticarho és mitjançant la biòpsia estereotàctica, ja que amb aquesta podem diagnosticar tumors profunds i limfomes.
METÀSTASIS CEREBRALS: Poden ser úniques i múltiples. Per detectar-ho es realitza un contrast de TAC i RM.
La clínica sol ser sagnat amb freqüència i la pressió que fa l’hemorràgia és greu, per tant, és comú que també s’acompanyin d’edema.
1 Es carreguen la barrera hematoencefalica i quan poso conrast es surt de les artèries i atravessa cap al teixit, i així puc veure que hi ha contrast.
MENINGIOMES: Tenen origen a les meninges, concretament a les cèl·luels de l’aracnoides i solen ser benignes (però recidiven amb molta freqüència) i extraparenquimantosos. La clínica que presenten és per compressió.
ADENOMES HIPOFISÀRIS: Poden ser funcionants: prolactinems, hormona del creixement i ACTH i tenen símptomes locals i endocrins. De locals tenim la defalea i alteracions visuals a nivell del quiasme òptic, mentre que d’endocrins hi ha la secreció de llet i el gigantisme.
El tractament que seguim pot ser mèdic el qual es composa de inhibidors hormonals o bé quirújic, quan no hi ha resposta al tractament mèdic. S’aplica als macroadenomes i per complicacions locals. Per exemple un tumr petit de prolactina a vegades no cal operar-lo perquè no ho veurime, però haruem de donar tractament hormonal inhibitori.
La hipòfisi és la glàndula connectada a l’hipotàlem que envia senyals endocrinesa les diferents glàndules del cos. Està a la sella turca i quan alguna de les seves cèl·lules es torna dolenta comença a crèixer i afecta al que hi ha al voltant. A part del fet de crèixer depen de l’estirpe a la que afecti provoca símptomes propis de l’hormona que s’afecti (per exemple si afecta a les prolactines es començarà a produir llet).
Hemianopsia bitemporal: prolema al quisame que pot ser per un problema a la hipòfisis.
NEURINOMES (SCHWANOMAS) Són tumors beinges que deriven de les cèl·lules de Schwan, encara que poden ser malignes ja que fan compressió del propi nervi i estructures adjacents i poden provocar lesions importants. El més típic serà neurinoma de l’acústic i poden ser múltiples en neurofibromatosis.
2. DIAGNÒSTIC: 2.1 CLÍINICA: 2 HIPERTENSIÓ INTRACRANIAL: CAUSES El propi tumor Edema cerebral Hidrocefalia obstructiva COMPLICACIÓNS Encavalgament  mort CLÍNIQUES Cefaleas Vomits Edema papil·lar Coma IMATGES: Aquest tumor donarà símptomes directes de tot l’hemisferi esquerre.
Aquest tumor apretarà el tronc i per això és possible que afecti al drenatge de LCR.
Els signes que trobarem seran conseqüència de pressió als ventricles.
2.2 PROVES D’IMATGE: - TAC (+/- contrast), serà el que farem quan no sabem què hi ha.
- RM (+/- contrast), la imatge és molt més precisa.
  RMi (imatge per ressonància) RMe (espectroscopia) - SPECT /PET - RM funcionall (sobretot per tractament quirúrgic) ASTROCITOMA VS MENINGIOMA: 3 Els símptomes que trobarem seran cerebelosos, però també de tronc, és a dir, de drenatge del LCR, ja que el tronc està desplaçat (aquests darrers signes seran indirectes). La pressió sobre el tronc pot provocar la mort.
S’agafa infomració de com es relaxa el voxel. Així podrem realizar una gráfica i veuree si és normal o no per haver de fer la biopsia.
RESSONANCIA: reconstrueixo fent imatges el que hem obtingut amb la reso.
ESPECTROSCOPIA RM: Puc veure si es tracta com un meningioma o astrocitoma.
3. TRACTAMENT: 3.1 OBJECTIUS: L'objectiu principal és intentar curar el tumor o per evitar la mort, millorar l'estat neurològic, millorar la qualitat de vida, diagnòstic incert en lesiones imprecises o múltiples o profundes. Hi ha controvèrsia entre si millorar la qualitat de vida haurà de anar abans de evitar la mort. Cada professional depenent de la lesió i estat del seu pacient orientarà el tractament cap a una banda o altre.
3.2 TRACTAMENT MÈDIC: És un tractament comú a tots els tumors. Busca la disminució de l’efecte de massa i allujament de la clínica.
Consisteix en: - Corticoides Manitol: diürètic Hiperventilació: per disminuir la pressió intracranial Antiepilèptics També hi ha un tractament específic que consisteix en antiepilèptics (adenoma hipòfisis...) La hipertensió endocranial és una patologia que necessita un control important: - Control de signes vitals Restricció hídrica Diuresis (manitol) Evitar estrenyiment Capçal a 30º Corticoides (en tumors si, en hemorràgies NO) Repòs absolut 3.3 TRACTAMENT QURÚRJIC: ERRORS DE CONCEPTE: - No és cert que tots els tumors del SNC siguin inextirpables No és cert que la intervenció deixi seqüeles irreparables sempre El grau d’extirpació no és proporcional a la benignitat HISTÒRIA DELS TREPANAMENTS: - Des del mesolític s’han fet trepanaments (abans del desenvolupament del llenguatge escrit i de l’ús d’instruments de metall ) (fins a 10.000 anys a.C.). Es feien per rituals.
S'usen instruments especials per anar menys a cegues del que anavem abans.
INTRUMENTS D’ÚS A L’ACTUALITAT: - Microscopi intraoperatori Intrumental microquirúrgic 4 - Neuronavegador: et crea la imatge tridimensional d’on és el tumor.
POSSIBILITAT QUIRÚRGICA: La possibilitat quirúrgica dependrà del tipus de tumor, localització i estat general del tumor. Sempre s’ha de valorar: cost-risc-benefici.
- L’extirpació pot curar: meningiomes, neurinomes, astrocitomes de baix grau,… Les seqüeles poden ser molt importants S’ha de valorar l’expectativa de vida S’ha de valorar la ressecabilitat del tumor.
RESSECABILITAT: La ressecabilitat depèn de la localització del tumor, és a dir les arees que afecta i les arrees veïnes eloqüents. Serà necessari realitzar una RM funcional i un mapping cerebral per situar-nos i poder actuar.
Localització del tumor: per exemple un glioma de tronc afectarà als parells cranials i a nuclis vitals; un meningioma del si cavernós invairà parells cranials i vasos i per tant amb una difícil extirpació i alta morbilitat.
RM FUNCIONAL: He de diferenciar quines zones són més utilitzades i les que menys.
EL maping cortical s'encarrega de "despertar al pacient" mentre té el cap obert i així podem anar determinant a quins punts concrets s'activa el llenguage.
MOTORA LLENGUATGE TRACTAMENT QUIRÚRGIC DE LES COMPLICACIÓNS: - Hidrocefalia:    És obstructiva en els tumors És una urgència neuroquirúrgica Tractament: derivaació ventricular externa o vàlvula (shunt VP) 5 MAPPING CEREBRAL PER TUMOR DERIVACIÓ VENTRICULAR ABORDATGES CIRURGIA CRANIAL: CRANEOTOMIA: Treure la calota i extreure el tumor. SI és superficial és fàcil extreure el tumor, però si està més profund haurem de "excarvar" més per treure'l. A traves del nas (esfenoides) tenim accés directe a la hipofisis i per tant la podem operar desde alla sense deixar cap cicatriu. Es fa una extirpació tumoral i una biòpsia.
ESTEREOTAXIA: Tumors petits i profunds que es fan mitjançant una biòpsia 4. TUMORS DE LA MEDUL·LA ESPINAL: 4.1 EPIDEMIOLOGIA I CLACIFICACIÓ: Molt menys freqüents que els intracranials, només representen el 15% dels tumors primaris del SNC.
La clínica és dolor local, clínica medul·lar i radicular segons la localització.
La classificació es fa mitjançant la localització, és a dir, intradurals i extradurals.
4.2 CLINICA HI ha 3 patrons característics de afectació medul·lar per tumors.
Hemisecció medul·lar de Brown-Sèquard: Una part del cos està afectat. Té signes radiculars segmentaris homolaterals i deteriorament de la sensibilitat dolorosa i tèrmica contra lateral. Debilitat primadial homoalateral i deteriorament postural articular i localització tàctil precisa homolateral.
6 En la secció medul·lar completa hi ha deteriorament de tots els tipus de sensibilitat fins a nivell de la lesió, disminució o absència de força i reflexos, veixiga urinària distesa i extremitats flacides.
4.3 TIPUS DE TUMORS: INTRADURALS: - - INTRAMEDUL·LARS: astrocitomes, ependimomes (síndrome centromedul·lar) o metàstasis. Segons cada cas es realitzarà tractament quirúrgic (microcirurgia).
Dins de la duramare. Ependmomes,, metastasis o astricomes. Tractemnt quirúrjic segons el casos és la microcrurgia. NO es la millor opcio ja que pots fer molt mal.
EXTRAMEDUL·LARS: solen ser benignes i el tractament sempre és quirúrgic.
EXTRADURALS: - Metàstasis: la majoria són metàstasis d’un tumor sistèmic. El tractament serà urgent (corticoides, radioteràpia, quirúrgic).
Raquidis primaris 4.4 TRACTAMENT: - Teràpia física     Movilitat Evitar rigidesa o espasticitat Aparells: caminadors, suports rígids, cadira de rodes,..
Ajuda psicològica i teràpia ocupacional.
CAS 1: RM de la columna CAS 2 : NOmes al dermatoma ja que l'"autopista està bé". La info puja i baixa només el dermatoma.
7 ...