Prova 2 - Temes 3, 4 i 5 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Diferències individuals
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 20/04/2016
Descargas 31
Subido por

Vista previa del texto

Prova 2 – Temes 3, 4 i 5 1) Assenyala l'afirmació CORRECTA sobre l'efecte Flynn: a.
b.
c.
d.
És un augment del quocient intel·lectual d'un individu al llarg de la seva vida És la causa que explica que els nens actuals tinguin més competències en informàtica És un augment del quocient intel·lectual d'una població al llarg de diverses generacions Està associat a l'eliminació de les diferències de gènere en el Q.I.
2) El principal defensor de la intel·ligència com una única dimensió és: a.
b.
c.
d.
Goleman Thurstone Spearman Stenberg 3) Assenyala l'afirmació CORRECTA: a.
b.
La correlació del QI entre l'edat adulta i la vellesa és de l'ordre de 0,20 Els estudis longitudinals i transversals mostren diferències qualitatives en la relació entre edat i intel·ligència c. La intel·ligència manté valors raonablement estables al llarg del cicle vital d. L'espai de temps entre test i retest influirà en la correlació entre ambdues puntuacions 4) Els tests d’intel·ligència són gairebé invariablement: a.
b.
c.
d.
Auto-informes en ambients naturals Observacions directes en ambients artificials Observacions directes en ambients naturals Auto-informes en ambients artificials 5) Denominem a la capacitat de generar informació nova a partir de la informació que rebem de l’exterior i/o de la que disposem en forma de coneixement a la nostra memòria ____________.
a.
b.
c.
d.
Memòria primària Creativitat Intel·ligència Afrontament (coping) 6) Quina és la mitjana i la desviació típica del Quocient d'Intel·ligència (QI)? a.
b.
c.
d.
Dependrà de la població estudiada 10 i 5, respectivament 0 i 1, respectivament 100 i 15, respectivament 7) Quina de les següents proves és un test d'intel·ligència? a.
b.
c.
d.
El WAIS L'EPQ El test de Zuckerman-Khulman El NEO-PIR 8) Una de les següents afirmacions és INCORRECTA: a.
Estudis transversals i longitudinals sobre la intel·ligència mostren un patró comú, explicat per errors de mesura en la variable edat b. Els estudis de tima-lag permeten analitzar efectes generacionals c. Els projectes de millora de la intel·ligència no han demostrat la seva efectivitat de manera estable en el temps d. La intel·ligència verbal mostra el mateix patró degeneratiu que la intel·ligència fluïda 9) Assenyala els autors dels models d'intel·ligència que NO utilitzen la intel·ligència general (g): a.
b.
c.
d.
Spearman i Thurstone Burt i Carroll Sternberg i Gardner Cattell i Vernon 10) El concepte d'intel·ligència cristal·litzada fou elaborat per...
a.
b.
c.
d.
Cattell Thurstone Gardner Spearman 11) Quin autor va proposar la teoria dels estrats de la intel·ligència? a.
b.
c.
d.
Thurstone Cattell Jensen Carroll 12) El coneixement de les emocions pròpies, la capacitat per controlar les emocions i la canalització dels impulsos són algunes de les facetes de: a.
b.
c.
d.
La intel·ligència emocional La creativitat La cordialitat La intel·ligència pràctica 13) La intel·ligència fluïda s’utilitza per a.
b.
c.
d.
Resoldre problemes coneguts Resoldre problemes nous Adoptar conductes antisocials Adoptar una dimensió de personalitat 14) La intel·ligència cristal·litzada s’utilitza per a.
b.
c.
d.
Resoldre problemes manipulatius, exclusivament Generar intuïcions brillants Trobar solucions a un problema que van en contra del sentit comú Resoldre problemes que requereixen coneixement previ 15) La intel·ligència emocional, segons Mayer i Salovey...
a.
b.
c.
d.
És la capacitat de manipular les persones És un conjunt de trets de personalitat socialment desitjables És la capacitat d’entendre les emocions Es redueix a l’empatia 16) La hipòtesi de la variabilitat formulada per Ellis: a. Permet explicar les semblances en la distribució de la intel·ligència entre homes i dones b. Permet explicar les diferències en la distribució de la intel·ligència entre homes i dones c. Permet explicar les diferències en les distribucions de les puntuacions en tests d'aptituds i capacitats entre grups culturals diferents d. Es refereix a les diferències observades en l'evolució de Gc i Gf al llarg dels anys 17) Hi ha un consens general en que...
a.
En la dona, la mitjana del quocient intel·lectual (QI) és major, i la desviació típica (DT) menor, que en l'home b. En la dona, la mitjana i la desviació típica (DT) del quocient intel·lectual (QI) són majors que en l'home c. En la dona, la mitjana del QI és igual, i la desviació típica (DT) major, que en l'home d. En la dona, la mitjana del QI és igual, i la desviació típica (DT) menor, que en l'home 18) Quin factor dels problemes cognitius requereix l’ús intens de la intel·ligència? a.
b.
c.
d.
La novetat del problema La velocitat de resposta La recompensa de la resposta La decisió de resoldre’l 19) En el procés d’envelliment apareix un decrement de: a.
b.
c.
d.
Les puntuacions d'intel·ligència cristal·litzada (Gc) La puntuació verbal del WAIS Les puntuacions d'intel·ligència fluïda (Gf) Les puntuacions tant d’intel·ligència fluïda com cristal·litzada 20) Assenyala les afirmacions CORRECTES sobre el concepte d'intel·ligència (assenyala la millor opció): a.
b.
c.
d.
És la capacitat d'adaptació a l'entorn Totes les afirmacions són correctes És la capacitat de raonament abstracte És la capacitat de resoldre problemes 21) L’estudi de les bases psicològiques de la intel·ligència afirma que...
a. La memòria de treball sembla ser el component essencial de la intel·ligència b. La rapidesa en el processament de la informació està lligada a la intel·ligència cristal·litzada c. Memòria de treball i memòria a curt termini són processos mentals relacionats especialment amb intel·ligència cristal·litzada d. El temps de reacció mostra diferències significatives en base a l’escolarització rebuda 22) La intel·ligència fluïda permet...
a.
b.
c.
d.
Resoldre problemes verbals Resoldre problemes sense requerir coneixement previ Resoldre problemes a partir del coneixement previ Trobar solucions a un problema que van en contra del sentit comú 23) La intel·ligència fluïda juga un pes fonamental en la resolució de problemes relacionats amb...
a.
b.
c.
d.
L’ús del raonament Continguts específics L’aplicació d’estratègies verbals La comprensió de textos 24) El concepte d’intel·ligència fluïda fou formalitzat per...
a.
b.
c.
d.
Spearman Thurstone Carroll Catell 25) La intel·ligència cristal·litzada destaca a l’hora de...
a.
b.
c.
d.
Resoldre problemes mitjançant capacitats bàsicament innates. (fluida) Resoldre problemes com matrius i sèries. (fluida) Resoldre problemes desconeguts. (fluida) Resoldre problemes relacionat amb els coneixements adquirits 26) La diferència entre intel·ligència fluïda i cristal·litzada consisteix en que...
a.
b.
c.
d.
Es fonamenten en el funcionament biològic i en l’aprenentatge, respectivament Demostra que la correlació entre l’una i l’altra és inexistent Demostra que no hi ha altres variables latents en que es pugui fragmentar el factor g Es correspon a la diferència entre l’aprenentatge i el funcionament biològic, respectivament 27) La capacitat per implicar-se èticament en la societat, d’una manera responsable, afavorint el sentirse de manera satisfactòria amb un mateix i els altres són algunes de les característiques associades a les persones dotades amb una alta...: a. Intel·ligència generalitzada b. Intel·ligència pràctica c. Intel·ligència general d. Intel·ligència emocional 28) La intel·ligència emocional...
a.
b.
c.
d.
Es redueix exclusivament a trets de personalitat Inclou aspectes de personalitat en la conceptualització de la intel·ligència Es redueix a l’empatia És un constructe basat en concepcions radicalment noves dins l’estudi de la intel·ligència i la personalitat 29) Assenyala l’afirmació CORRECTA sobre l’efecte Flynn a.
b.
c.
d.
Permet explicar les diferències en l’augment del quocient intel·lectual entre grups situats en diferents franges de la distribució És l’explicació de les observacions extretes per l’informe PISA.
És un augment del coeficient intel·lectual d’una població al llarg de diverses generacions Permet explicar que els nens actuals han perdut competències en rendiment intel·lectual 30) Els tests d’intel·ligència són gairebé invariablement: a.
b.
c.
d.
Observacions directes en ambientes naturals Auto-informes en ambients naturals Observacions directes en ambients artificials Auto-informes en ambients artificials 31) Quina de les següents proves NO és un test d’intel·ligència? a.
b.
c.
d.
El NEO-PI-R El WISC El WAIS El test de Matrius Progressives de Raven 32) Hi ha un consens general en que...
a.
b.
c.
d.
En homes, la mitjana del QI és igual, i la desviació típica (DT) major, que en dones.
En homes, la mitjana del quocient intel·lectual (QI) és major, i la desviació típica (DT) menor, que en dones.
En homes, la mitjana del QI és igual, i la desviació típica (DT) menor, que en dones.
En homes, la mitjana i la desviació típica (DT) del quocient intel·lectual (QI) són majors que en dones.
33) Assenyala els autors de models d’intel·ligència que utilitzen l’anàlisi factorial en la seva concepció de la intel·ligència: a. Spearman i Thurstone b. Gardner i Carroll c. Goleman i Vernon d. Sternberg i Gardner 34) Les conclusions de les tècniques de neuroimatge estructural en l’estudi de les bases biològiques de la intel·ligència...
a. Indiquen que aquesta no depèn tant del volum de matèria grisa com de matèria blanca b. No permeten extraure conclusions consistents c. Relacionen la matèria grisa amb la connexió entre diverses regions del cervell d. Demostren que la teoria d ela integració parieto-frontal té poca relació amb processos de raonament.
35) Assenyala l’opció CORRECTA: a.
b.
c.
d.
R.B.Cattell va definir dos tipus d’intel·ligència mitjançant anàlisis factorial Les aptitud mental primàries de Thurstone han demostrat no tenir validesa empírica El nucli de la intel·ligència biològica correspon al factor g El model de R.B.Cattell s’emmarca en la teoria cognitiva del processament de la informació 36) Assenyala l’afirmació CORRECTA: a.
b.
c.
d.
L’espai de temps entre test i retest no és una variable significativa en la correlació entre ambdues puntuacions La correlació del QI entre l’edat adulta i la vellesa és molt baixa Els estudis longitudinals i transversal no mostren diferències qualitatives en la relació entre edat i intel·ligència La Gc mostra una àmplia variabilitat poblacional al llarg del cicle vital 37) Assenyala l’opció INCORRECTA: a.
Tasques de matrius progressives estan associades a Gf b.
c.
d.
El model de J.B.Carroll demostra, a grans trets, que la teoria unifactorial d’Spearman no és refutable En la crisi en l’estudi de la intel·ligència ocorreguda en el transcurs dels anys 70 i 80 no es van realitzar aportacions interessants Els models no-factorial de la intel·ligència es corresponen amb models sense validesa empírica (donat que el model de Sternberg sí que gaudeix d’una certa metodologia empírica).
38) Una de les següents afirmacions és INCORRECTA: a.
b.
c.
d.
Estudis transversal i longitudinals sobre la intel·ligència mostren un patró diferenciat, explicat pels errors de mesura en la variable edat La intel·ligència cristal·litzada mostra un patró degeneratiu diferent al de la intel·ligència fluïda Els estudis de time-lag permeten analitzar efectes inter-generacionals Els projectes d’activació de la intel·ligència no han demostrat la seva efectivitat de manera estable en el temps 39) Assenyala l’opció INCORRECTA a.
b.
c.
d.
Les proves de QI s’emmarquen en la tradició factorial en l’estudi de la intel·ligència Les proves de QI han demostrat la seva ineficàcia en predir l’ajustament dels individus a les exigències del dia a dia Les proves de Weschler són les primeres proves que mesuren la relació entre edat mental i edat cronològica en la població no infantil Gc i QIV han estat relacionades empíricament 40) El factor g...
a.
b.
c.
d.
Reflecteix la variància específica de diferents proves que mesuren el mateix tipus d’intel·ligència Es pot entendre com el valor d’intel·ligència en general Constitueix un exemple de la tradició experimental en l’estudi de la intel·ligència Reflecteix la variància comuna a diferents proves que mesuren intel·ligència 41) El llibre de Herrnstein i Murray “The Bell Curve”: a.
b.
c.
d.
Fa un anàlisi de la distribució d ela intel·ligència a EUU i Europa És un llibre sense més rellevància dins l’estudi de la intel·ligència Critica el model de distribució normal de la intel·ligència Va generar un revulsiu en l’interès vers l’estudi i divulgació d ela intel·ligència 42) Quan parlem de QI en l’actualitat a.
b.
c.
d.
Ens referim a l’escala Stanford Binet Ens referim a intel·ligència factorial Ens referim a intel·ligència general Ens referim a intel·ligència com a promig de diverses aptituds 43) Les aportacions de la nuerociència en l’estudi de la intel·ligència a.
b.
c.
d.
Demostren que el córtex frontal desenvolupa la part més important en l’elaboració d ela informació Indiquen que la intel·ligència espacial està vinculada a distribucions abundants de matèria grisa Demostren que la intel·ligència, quan és controlada estadísticament, mostra la mateixa presència en el cervell que quan no ho ha estat Semblen recolzar un model distribuït de la intel·ligència 44) Assenyala l’opció correcta: a.
b.
Els estudiosos de la intel·ligència conclouen que la població no està ben assabentada del que és aquesta capacitat L’educació influeix de manera cabdal en el nivell intel·lectual c.
d.
Les teories implícites d ela intel·ligència disten molt de les teories explícites Les teories implícites de la intel·ligència corresponen en un grau important amb les teories explícites 45) En les comparacions entre homes i dones en aptitud verbal, quina variable modula la diferència entre els dos grups? a. El grup ètnic b. El SES c. l’edat d. la professió 46) Tal i com se va comentar en el debat 6, el coneixement tàcit: a.
b.
c.
d.
Apareix formulat en el model d’intel·ligència social de Thorndike És indiferent del QI Està relacionat amb saber com resoldre eficaçment activitat pràctiques És independent de la intel·ligència convencional 47) Tal i com es va comentar en el debat 6, el factor g: a.
b.
c.
d.
És rebutjat per Howard Gardner No te rés a ver amb habilitat que contribueixin a resoldre ràpidament contingències practiques És rebutjat per Robert Sternberg Juga un paper fonamental en el processament d’informació complexa 48) Tal i com es va comentar en el debat 6, una habilitat com fer front a situacions inesperades: a.
b.
c.
d.
Està vinculada a la Intel·ligència Emocional És mesurada a través de proves de QI com el WAIS És independent del Factor g Correlaciona amb el Factor 49) Quina de les següents afirmacions sobre la Intel·ligència es INCORRECTA segons l’acord publicat per l’American Psychological Association (1996)? a. La Intel·ligència és heretable b. L’ambient influeix en la Intel·ligència c. No hi ha biaix cultural en els tests d’Intel·ligència d. És possible manipular la Intel·ligència de manera permanent 50) La intel·ligència...
a.
b.
c.
d.
És una aptitud mental que inclou creativitat, intel·ligència social/pràctica, emocional, psicomètrica i natural És una capacitat que no pot modificar-se més enllà dels seus límits naturals de manera estable És una capacitat independent de l’educació Està estretament associada a la grandària del cervell ...