Diabetis 1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

DIABETIS MELLITUS CONCEPTE DE DIABETIS MELLITUS:   Grup de malalties caracteritzada per HIPERglucèmia, resultat de defectes en la secreció d’insulina, l’acció de la insulina o ambdues Important perquè la hiperglucèmia CRÒNICA s’associa a dany, disfunció i finalment, fracàs de diferents òrgans: especialment els ulls, ronyós, nervis, artèries i cor.
EL DIAGNÒSTIC DE LA DIABETIS MELLITUS: La CLÍNICA es caracteritza per: - Poliúria Polidípsia Pèrdua de pes Polifàgia Però el diagnòstic és BIOQUÍMIC.
SÍNDROME HIPERGLUCÈMICA:    POLIÚRIA: augment de la freqüència de MICCIONS.
o Per superació del llindar renal reabsorció glucosa.
POLIDÍPSIA: augment de la sensació de SET.
o Detecció sistemes control de la set de les pèrdues excessives de líquid PÈRDUA DE PES: pèrdues de calories procedents de la GLUCOSA per L’ORINA o Consum de fonts d’energia emmagatzemades alternatives DIAGNÒSTIC DE DM – 2010:  Avantatges HbA1c: o És un millor marcador d’hiperglucèmia CRÒNICA o NO influenciat pel dejú o Menys influència per estrès o malaltia  Desavantatges HbA1c: o Més CAR o NO SEMPRE DISPONIBLE a tot arreu (països pobres) o En alguns individus NO és fidel reflex de glucèmia mitja o NO útil en cas d’anèmia i algunes hemoglobinopaties o NO concordança estricta amb glucèmia dejú o 120’ CONDICIONS PER A LA TTOG (LA CORBA DE LA GLUCOSA):    3 dies dieta amb >250g de HHCC 75g de glucosa a prendre en 5’ Determinacions a 0 i 120 minuts o En nens  1,75 g/kg o En embarassades  100g (per cribratge de Diabetis gestacional, test de O’Sullivan, amb 50g) CLASSIFICACIÓ DE LA DIABETIS MELLITUS: establir el tipus de diabetis NO sempre és senzill.
Classificació de la diabetis (ADA, 1997) 1. Diabetis tipus 1 (aproximadament 5% casos) 2.
3.
4.
5.
a. Tipus A: Autoimmune b. Tipus B: Idiopàtica Diabetis tipus 2 (aproximadament 90% casos) Altres tipus específics de Diabetis Diabetis gestacional Categories intermèdies: a. Glucèmia alterada en DEJÚ b. Tolerància DEFECTUOSA a la glucosa DIFERÈNCIES ENTRE DM1 i DM2 DIABETIS GESTACIONAL: diabetis diagnosticada durant la gestació.
   En general identifica pacients a risc de fer DM2 més endavant Ocasionalment, pot ser la forma de degut d’una diabetis tipus 1 Condiciona risc fetal (macrosomia i altres) A valorar en tota dona en la setmana 24 – 28 de gestació. Excepte si té totes les característiques següents:       Edat < 25 anys Pes normal No història de DM en familiars de 1r grau No història prèvia d’alteracions del metabolisme glucosa No història de complicacions obstètriques Raça caucàsica En dones de molt alt risc es farà el cribratge ja a la primera visita.
DIABETIS GESTACIONAL. ESTRATÈGIES DIAGNÒSTIQUES:   Glucèmia basal > 126 mg/dl o casual > 200 mg/dl Cribratge: o 1 sol pas: o  Sobrecàrrega oral glucosa (100 g de glucosa, durada 3h) 2 passos:  Test O’Sullivan: 50g glucosa, glucèmia a 1h > 140mg/dl  Sobrecàrrega oral glucosa: 100g glucosa  durada 3h DIABETIS GESTACIONAL 100g GLUCOSA (2 o més valors alterats):   Diagnòstic si 2 o més valors patològics Si 1 valor patològic  indeterminat  repetir ALTRES TIPUS ESPECÍFICS DE DIABETIS: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Defectes genètics de la funció de la cèl·lula beta Malalties del pàncrees endocrí Infeccions Induïdes per drogues o agents químics Defectes genètics de l’acció de la insulina Endocrinopaties Formes poc comuns de diabetis intervinguda per la immunitat Altres síndromes genètics a vegades associats a la diabetis LES DIFERENTS FORMES DE DM: clínicament NO sempre diferents PER QUÈ ÉS UNA MALALTIA TANT IMPORTANT? 1. ELEVADA PREVALENÇA: Diabetis: prevalença total per sexe i edat (ajustat a població espanyola) Factors associats: edat, gènere, zona espanya, nivell estudis, obesitat, antecedents familiars.
2. AUGMENT PROGRESSIU EPIDEMIOLOGIA: Obesitat: prevalença total, ajustada per edat, gènere i zona geogràfica (30% aprox). Factors associats: edat, gènere, zona espanya, nivell estudis, estat civil.
3. AUGMENTA EL RISC DE MORT 4. S’ASSOCIA A COMPLICACIONS A LLARG TERMINI: Prevalença de les complicacions: a. Microvascular: 43% com nefropatia, diàlisi, ceguesa, úlcera de peu,...
b. Macrovascular: 33% com by-pass, ictus, angioplàstia, insuficiència cardíaca,...
Amputacions NO traumàtiques de membres inferiors en diabètics i no diabètics:   El 46% dels diabètics.
Un 1,6% dels no diabètics.
5. REDUEIX LA QUALITAT DE VIDA: impacte de les complicacions sobre la qualitat de vida.
Impacte de la presència de complicacions sobre el cost de la diabetis. Com més complicacions, més gran és el factor multiplicador del cost.
...