Regulació, autorregulació, corregulació (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Estructura de la Comunicació
Profesor S.R.
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 22/03/2015
Descargas 0
Subido por

Descripción

Text de les "transparències" + aportacions del professor.

Vista previa del texto

Estructura de la comunicació 11/03/2015 Regulació, autoregulació i corregulació ELS ORGANIZMES QUE CONTROLEN L’ACTIVITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL La regulació La regulació consisteix a sotmetre algun subjecte a determinades normes o regles, mitjançant mesures que estableixen els organismes legislatius.
Històricament els arguments a favor de la regulació dels mitjans audiovisuals (especialment TV), per sobre d’altres formes d’expressió, es basaven en dues raons: - El fet que l’espectre radiolèctric fos un bé escàs, la qual cosa justificava la intervenció pública per a aconseguir una distrivució eficaç de les freqüencies i evitar interferencies.
- La TV (i la ràdio també) es considerava un mitjà de comunicació molt potent, amb un accès privilegiat a les llars, amb unes audiencies massives i amb una capacitat reconeguda d’influir en la vida quotidiana, els debats públics i en prcés democràtic.
Els prestadors de l’espai radioelectric s’escullen, propeten complir una sèrie de lleis, si no les compleixen estan “traint” al concurs. Accedeixen a obtenir una llicència per prestar serveis audiovisuals i després no compleixen aquestes lleis poden pedre el concurs.
L’autoregulació Ells redactes unes normes i es comprometen a cumplirles, creen un organ regulador per assegurar el compliment d’aquestes lleis. Una associació de grups creen un codi deontològic per regular-se.
L’autoimposició de normes s’acompanya generalment de mecanismes de control, amb la finalitat de garantir, enfront tercers, un determinat nivell de qualitat o de confiança, així com establir unes regles mínimes de joc, a les quals sometran diversos competidors.
Autocontrol de la publicitat, es un organ regulador de la publicitat que s’encarrega de regular-la i sancionar-la si ho veu oportú.
La corregulació És una modalitat de regulació o ordenació d’un sector (audiovisual, en aquest cas), que, partint d’iniciatives o instruments d’autoregulació conten en última instància amb la garantia d’una intervenció pública (en comptes de ser ells els organs de control).
Directiva europea 2007 - Consideració 36 (1989). Es recomana estudiar si és preferible una resposta legislativa (regulació) o millor altres alternatives, com la autoregulació o la coregulació.
- Article 3.7 (1989). Es demana estimular els règims d’autoregulació i coregulació.
- Consideracióm 44 (2007). La mateixa recomanació que l’anterior… - Article 4.7 (2007) El fet que TVE no tingui publicitat era una vella reivindicació de les TV privades que deia que si TVE no tenia publicitat ells absorvirien tota publicitat.
Estructura de la Comunicació Alberto del Arco García Estructura de la comunicació 11/03/2015 contingut editorial (allò que marca, per exemple auninci de programes seus, etc.) vs Contingut publicitari (anuncis). Ara, transgressió letal a TV· perquè posa anuncis de Santander mentre emet continut editorial, i nungú diu res.
Organismes reguladors Estats Units Els organises que regulen son organismes censors que en els paisos lliures no hi són.
Federal Comunications Comission, creada el 1934, és l’organisme regulador independent de l’audiovisual als Estats Units, només responsable davant del Congrés.
- Objectius fonamentals: la regulació dels serveis audiovisuals, garantia pluralisme i de la competencia en el sector, planificació de l’espectre radioelectric, digitalització i foment de l’ús de la banda ampla, modernització del sector, seguretat nacional estratègica.
- Formada per 5 comisionats, elegits pel President i ratificats pel Senat.
- Es divideix en nombroses suborganitzacions especialitzades en temes, i es divideixen en 6 oficines centrals operatives amb una plantilla de 2000 treballadors.
La FCC ha arribat a tancar televisions per el mal compliment dels prestadors de serveis audiovisuals.
El CSA fracès El Conseil supérieur de l’audiovisuel Podriem pensar que l’org. Català és més independent que el de França o els EUA.
Perquè és segons la transició democràtica en la quan s’inscriu: el nostre país té una democràcia relativament jove i pobre, Això és, no hi ha una noció de neutralitat completa, per exemple. Els consellers estan nomenats pel Parlament, o a França o als EUA intervé el President.
Ofcom britànic Nothing.
El CAC segons LAC El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) actua com a autoritat reguladora i executiva, independent respecte al Govern i les administracions públiques per a l’exercici de les seves funcions.
El CAC té com a principis d’actuació la defena de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, així com de la lliure concurrència en el sector.
El CAC es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del CAC i per la seva reforma de l’any 2004, per la Llei 22/2005.
La TV de catalunya va estar a punt de donar la gestió de la publicitat al grup GODO, el seu competidor.
Estructura de la Comunicació Alberto del Arco García Estructura de la comunicació 11/03/2015 El CAC: composició - Està integrat per 6 (abans 10) membres (consellers), elegits pel Parlament de Catalunya a proposta, com a mínim, de dos grups parlamentaris, com a mínim, de dosgrups parlamentaris, per una majoria de dos terços.
- El president o presidenta és elegit pel Parlament, a proposta, com a mínim, dos grups parlamentaris, per una majoria de dos terços.
- Els mandats, són en tots els casos de 6 anys i no renobables.
- Els membres del CAC estan sotmesos a un règim de resposavilitats que els impedeixen tenir relacions amb certes empreses.
El CAC: les 4 funcions fonamentals Titols hablitants: - Atorgar els títols que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i garantir-ne el compliment les condicions.
Continguts: - Mirar power point porqué no veo una mierda.
Hi ha un problema, al contrari del que succeix amb altres sistemes que controles tot el sistema, El CAC te atribucions sobre els prestadors que hi ha Catalunya però no els altres que venen des d’España. p.e. La pornografia en horari protegit.
Multes de la LAC Infraccions molt greus Infraccions greus Infraccions lleus: 600€ a 12.000€ Les de la llei espanyola son molt més altes que les de la llei catalana.
El Consejo Audiovisual de Andalucía El CAA és una autoritat audiovisual pública, d’autogovern i independent, creada l’any 2005.
El Consell de la Informació de Catalunya El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) és una entitat sense afany de lucre constituïda per la manifestació de voluntarietat del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El codi deontològic dels periodistes catalans Te 12 criteris que haurien d’acceptar els periodistes.
- Distincio entre els fets (el que pasa) i opinions (la informació) (el que els periodistes diuen que passa).
- Difondre únicament informacions fonamentades, sense afectar a la dignitat de les persones, és a dir, contrastades.
- Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància, les informacions (i opinions que se’n derivin). Element fonamental en les democràcies, el ciutadà te el dret a intervenir quan els mitjans el tracten de manera injusta.
- Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació d’imatges.
- Respectar l’off the record quan hagi estat expressament invocat.
Estructura de la Comunicació Alberto del Arco García Estructura de la comunicació 11/03/2015 - Reconèixer a les persones individuals i/o juridiques el seu dret a no proporcionar informació ni respondre preguntes, sense el trejudici del deure a respondre als periodistes.
- No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, influir o haver publicat informacions o opinions.
- No utilitzar mai en profit propi informacions provilegiades obtingudes de forma confidencial en favor dels seus interessos.
- Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin situacions d’aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions inecessaries.
- Observar escrupulosament el principi de la presumpció d’inocencia en les informacions realtives a causes de procediments penals en curs.
- Tractar amb especial cura tota la informació que afecti als menors, evitant la seva identificació quan apareixen coma víctimes (excepte en supòsit d’homicidi), testimonis o inculpats en causes criminals.
- Actuar amb especial responsabilitat i rigor en cas d’informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l’us de la violencia.
Estructura de la Comunicació Alberto del Arco García ...