Construcción tema 8 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 3º curso
Asignatura Construcción III
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

TEMA%8.%LA%FAÇANA%LLEUGERA% ELS%TANCAMENTS%MULTICAPA%LLEUGERS% El gruix de la façana lleugera es menor, ja que aquest gruix es el gruix dels materials. Entre els 10 i 20 centímetres.
No hi ha obra de fabrica, s’utilitzen les xapes, les fustes...
Hi ha dos tipus: 1.! MULTICAPA LLEUGUER La façana multicapa lleugera, esta composada per les capes habituals de la façana pesada. Per tant també tindrà unes parts opaques i unes parts d’obertures.
•! EL SUPORT En aquest tipus de façana pot tenir dos tipus de suport, el primer cas es que els elements de suport formen part de l’estructura, per tant tancament, suport i estructura treballen junts. El segon cas l’estructura és independent, i per tant al tenir un tancament independent és necessari un element de suport independent de l’estructura.
L’entramat del suport pot ser de fusta o metàl·lic, després d’aquest entramat, s’encarrega de subjectar els tancaments, els quals són elements lineals verticals o horitzontals.
•! L’EMBOLCALL TÈRMICA I ESTANCA Després de la capa de suport, es col·loca una capa aïllant. Aquests aïllants seran els mateixos que es col·loquen a la façana pesada, no obstant, el projectat i el injectat no són tan habituals en les façanes lleugeres. I seguidament una capa d’estanquitat, la qual pot fer la funció d’acabat exterior.
Per evitat possibles condensacions es pot col·locar una barrera de vapor, no obstant, no és un elements bàsic d’aquesta façana.
Si la trama del entramat de suport es espessa es pitjo per ubicar les obertures. Després hi ha les diferents capes lleugeres.
•! ELS ACABATS Finalment, es col·locarà una capa, la qual serà el acabat de la façana.
Aquests acabats poden ser: Petits acabats, plaquetes de fusta o bituminoses. Plafons o plaques més grans, metàl·liques grecades o llises, derivats de fusta com, contraxapats. A vegades pissarra. Formigó GRC (formigó reforçat amb fibra de vidre).
•! ANALISI DE CASOS o! Acabat exterior tipus CANEXEL: interior ! exterior Panell interior de guix - Capa estanca (lamina rígida o no) – Acabat exterior discontinu (plaques) o! Acabat exterior tipus CANEXEL: interior ! exterior Panell interior de guix - Aïllant – Barrera de vapor - Capa estanca (lamina rígida) - Malla amb unions adhesives - Acabat exterior continu (arrebossats).
La base de suport exterior, pot ser la capa estanca si aquesta es rígida. També s’haurà de col·locar una malla per evitar esquerdes i trencaments en l’acabat continu. Si la capa estanca es molt prima, es col·locarà una capa de fusta per fer de capa de suport. La paret freda serà entre l’aïllament i la capa de suport o la capa estanca, per tant col·locarem una barrera de vapor.
Els acabats: Aquests acabats porten incorporat l’aïllament.
•! PLAFONS SANDWICH: Es poden utilitzar en façanes i en cobertes. Aquest tancament, proporciona una continuïtat amb l’embolcall tèrmic.
2.! MUR%CORTINA% Tancament general uniforme i de vidre.
En aquesta façana se li demana al vidre unes prestacions similars a les de la façana pesada. Té uns nivells tèrmics baixos, però un nivell bo d’estanqueïtat.
•! TIPUS: El vidre va fixat a una trama de perfils metàl·lics: Perfil horitzontal: Predominen els perfils horitzontals que aguanten la major carrega, són la part estructural, i els verticals la reparteixen.
Perfil vertical: Predominen els perfils verticals que aguanten la major carrega, són la part estructural, i els horitzontals la reparteixen.
Quadricula: Equilibri entre els dos perfils.
El vidre porta incorporada la estructura: Plafons amb estructura secundaria incorporada: L’estructura queda per la part interior de la façana.
Vidre suspès de l’estructura amb silicona: El vidre ja va amb una estructura acoblada.
Vidre suspès de l’estructura amb fixacions metàl·lics: El vidre esta penjat de les quatre puntes.
•! EVOLUCIÓ: Exemple%1:% El vidre no es transparent, per tant darrera el vidre hi ha un aïllant Exemple 2: La part dels empits té aïllant, les finestres no estan retirades del mur cortina.
Exemple%3:% Mur cortina penjat. Elements ...