Analitzar les diferents situacions discursives a l’aula (2017)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 2º curso
Asignatura didàctica de les habilitats comunicatives
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 29/07/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Buscar, analitzar i discutir com els llibres de text tracten les diferents situacions discursives a l’aula La següent activitat està extreta del llibre de text de cicle mitjà "Lengua Castellana, la Galera"; que el vaig fer servir a primària. Concretament una activitat amb tres apartats que tracta sobre els aspectes ortogràfics i gramaticals, "las grafías CH, Ñ, Y, LL" (Annex 1), ja que el currículum diu que han de tenir coneixement sobre les semblances i diferencies entre els sons castellans i els catalans i les seves grafies. (Generalitat, 2015).
Pel que fa a l'observació i anàlisi d'aquesta activitat es podria fer una relació entre la competència gramatical i la competència ortogràfica amb l’activitat del llibre en si. En primer lloc el marc europeu parla de la competència gramatical, més concretament del fet que els factors de contrast són molt importants a l’hora de programar el contingut de l’aprenentatge i, en conseqüència, la rendibilitat de la comparació de les diferents maneres com cada llengua estructura les frases; i a més a més que l’ordre natural d’adquisició observat en el desenvolupament de la llengua a la infantesa (L1) potser es podria tenir en compte a l’hora de planificar el desenvolupament de la L2. (Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar., 2003). La competència gramatical menciona que en la utilització d’exercicis formals, se’n poden fer servir exercicis d’omplir buits o de traduir frases de la L1 a la L2. (Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar., 2003). Comparant el que diu el marc europeu i el que l’activitat proposa es pot dir que hi ha una similitud notable, ja que encara que és un llibre de llengua castellana està ensenyant també la catalana, fent comparacions sobre les grafies. En segon lloc, el marc europeu parla de què la competència ortogràfica comporta el coneixement i l’habilitat en la percepció i producció dels símbols de què estan compostos els textos escrits. (Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar., 2003). En l’activitat s’observa com hi ha grafies que estan en negreta perquè s’interioritzi i s’observi millor la diferència.
Respecte a les classes pràctiques i al marc europeu, més concretament la multiculturalitat, ja que ara en dia està molt present a l’aula, es podria fer una adaptació de l’activitat fent que, a part que aparegui la llengua castellana i catalana, també fer-la en les diferents llengües que hi ha en una aula (Annex 2). Els objectius d'aquesta activitat adaptada serien: observar les similituds o diferencies que hi ha entre la llengua materna de cada alumne amb les llengües que es parlen a Catalunya (Castellà i català); i ensenyar i aprendre altres paraules d’altra cultura. No obstant això, s'ha de tenir present que poden haver-hi alumnes que la seva llengua materna sigui el castellà o el català aleshores en l'altra columna haurien d'intentar escriure les paraules en un altre idioma que coneguin (com per exemple l'anglès o el francès), tanmateix podran ajudar-se amb un diccionari si escau.
La primera activitat seria la més adaptada pel fet d’agregar una columna més, però en la segona activitat s’hauria de preguntar, també a tots els alumnes que tenen una llengua materna diferent de la castellana o catalana, així aquests es motivaran i ensenyaran als companys com es diuen i escriuen aquestes set paraules, i a més a més se sentiran orgullosos de la seva llengua.
Com a conclusió, per una banda les editorials no van més enllà i no plasmen en els seus llibres de text la realitat que es viu a l'aula, el dia a dia, la diversitat, les diferents llengües que poden aparèixer, etc.; és per aquest motiu que l'activitat ha sigut adaptada, perquè tots els alumnes d'una mateixa aula amb diferents llengües maternes puguin aprendre el castellà, i a més tinguin present i puguin comparar les similituds i diferencies; així doncs, estaran aprenent i a la vegada recordant-se d'on provenen. Per l’altra banda, sí que s’ha observat que hi ha relació entre el marc europeu, el currículum i l’activitat.
Bibliografía Bellavista, E. (s.f.). TRAM 2.0 Guía didáctica Lengua castellana 3. Text La Galera.
Generalitat, C. (2015). DECRET 119/2015, 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Departament d'ensenyament. Catalunya.
Google. (s.f.). Google translate. Obtenido de https://translate.google.com/?hl=es (2003). Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Catalunya.
ANNEXOS Annex 1 Activitats del llibre Annex 2 Lee en voz alta las palabras y escribe en la última columna las mismas palabras per en tu lengua materna, en el caso que ya sea una de estas intenta escribirlas en otro idioma que puedas conocer: Castellano Catalán Rey Rei Lengua materna / Otro idioma Ex: Francés Roi Jersey Castaña Champú Chocolate Coche Cachalote Jersei Castanya Xampú Xocolata Cotxe Catxalot Maillot Châtaigne Shampoo Chocolat Voiture Cachalot ...

Tags: