Formulació inorgànica_Exemples (2009)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

Formula: Fluorur d’amoni ......................................................................................................... NH4F Fosfat ferrós ....................................................................................................... Fe3(PO4)2 Clorat de potassi ....................................................................................................... KClO3 Hidrogencarbonat de magnesi ........................................................................Mg (HCO3)2 Nitrat de níquel ................................................................................................... Ni(NO3)2 Hexacianoferrat(III) de sodi ...........................................................................Na3[Fe(CN)6 sulfur d’estronci............................................................................................................ SrS Àcid iodós .................................................................................................................. HIO2 bromat de pal·ladi(II) ..........................................................................................Pd(BrO3)2 Sulfat mercuriós .....................................................................................................Hg2SO4 hidròxid de calci.................................................................................................... Ca(OH)2 hidrur de sodi ............................................................................................................. NaH Bromur de cadmi ...................................................................................................... CdBr2 carbonat d’or(III) ................................................................................................Au2(CO3)3 Clorit de cobalt(III) .............................................................................................. Co(ClO2)3 Dihidrogenfosfat d’alumini ............................................................................... Al(H2PO4)3 Nitrat amònic ........................................................................................................ NH4NO3 Tetraclorozincat(II) de liti ................................................................................... Li2[ZnCl4 hidrogensulfur de magnesi ...................................................................................Mg(HS)2 Àcid hipobromós ...................................................................................................... HBrO iodat cúpric ........................................................................................................... Cu(IO3)2 sulfit de platí(IV) ................................................................................................... Pt(SO3)2 hidròxid fèrric ....................................................................................................... Fe(OH)3 hidrur de beril·li ......................................................................................................... BeH2 Permanganat de calci ....................................................................................... Ca(MnO4)2 Hidrogenfosfat de ferro(II) .................................................................................... FeHPO4 òxid de nitrogen(IV) .................................................................................................... NO2 anió diclorocuprat(I) .............................................................................................. [CuCl2Clorit de sodi.......................................................................................................... NaClO2 nitrit d’alumini ......................................................................................................Al(NO2)3 sulfur de ferro(III) ...................................................................................................... Fe2S3 hidròxid de liti............................................................................................................ LiOH sulfit de cesi ............................................................................................................ Cs2SO3 hipobromit de sodi ................................................................................................. NaBrO 1 amoníac ...................................................................................................................... NH3 hidrogensulfur de cobalt(II) ................................................................................... Co(HS)2 Nitrat d’amoni ...................................................................................................... NH4NO3 Fosfat d’or(III) ..........................................................................................................AuPO4 bromat de liti ........................................................................................................... LiBrO3 Hidrogencarbonat d’estronci ..............................................................................Sr(HCO3)2 Sulfat de cobalt(II) ................................................................................................... CoSO4 Clorur de tetraamminacoure(I)...................................................................... [Cu(NH3)4Cl Fluorur de bari ............................................................................................................ BaF2 Àcid periòdic .............................................................................................................. HIO4 hipoclorit de mercuri(II) ....................................................................................... Hg(ClO)2 sulfit de ferro(II) ...................................................................................................... FeSO3 sulfur de calci............................................................................................................... CaS òxid de plom(IV) ........................................................................................................ PbO2 Anomena: CaSO4 ........................................................................................................... sulfat de calci Fe(MnO4)3 ..................................................................................... permanganat de Fe(III) CoCl3 .........................................................................................................Clorur de Co(III) Cu2O........................................................................................ òxid de Cu(I) o òxid cuprós Be(BrO3)2 ............................................................................................... bromat de beril·li Fe2(CO3)3 ................................................................... carbonat de Fe(III) o carbonat fèrric [ZnCl2(NH3)2] ..................................................................................... diaminadicloro Zn(II) Al(OH)3.................................................................................................. hidròxid d’alumini LiF ................................................................................................................. fluorur de liti BaSO3 ............................................................................................................. sulfit de bari KIO ..................................................................................................... hipoiodit de potassi SnBr2 ........................................................................................................ bromur de Sn(II) CoHPO4 ........................................................................................ hidrogenfosfat de Co(II) Sr(NO2)2 .................................................................................................... nitrit d’estronci NaMnO4 ........................................................................................... permanganat de sodi SnCl4 ......................................................................................................... clorur de Sn(IV) Na2O ........................................................................................... òxid de sodi o òxid sòdic Al(IO2)3 ........................................................................................................ iodit d’alumini Hg(HCO3)2 ............................................................................... hidrogencarbonat de Hg(II) 2 K4[Fe(CN)6] ..................................... hexacianoferrat (II) de potassi o ferrocianur potàssic Fe(OH)2 ....................................................................... hidròxid de Fe(II) o hidròxid ferrós PbBr2 ....................................................................................................... bromur de Pb(II) ZnSO4 ............................................................................................................ sulfat de zinc CuClO .................................................................................................... hipoclorit de Cu(I) H2Se ........................................................................ selenur d’hidrogen o àcid selenhídric Rb3PO4 ...................................................................................................... fosfat de rubidi (NH4)2CrO4 ............................................................................................... cromat d’amoni AlPO4 ........................................................................................................ fosfat d’alumini CsIO3 .............................................................................................................. iodat de cesi K3[Co(CN)6] .................................................................... hexacianocobaltat(III) de potassi HgSO3.......................................................................................................... sulfit de Hg(II) Ba(HSO4)2 ........................................................................................hidrogensulfat de bari SrBr2...................................................................................................... bromur d’estronci HIO .............................................................................................................àcid hipoiodós Co(ClO4)3 .............................................................................................. perclorat de Co(III) Ag2CO3 ................................................................................................... carbonat de Ag(I) Cu(CN)2 ..................................................................................................... cianur de Cu(II) Rb2O ............................................................................................................ òxid de rubidi Ba(ClO4)2 ................................................................................................. perclorat de bari CuHPO3 ......................................................................................... hidrogenfosfit de Cu(II) As2O3...................................................................................................... òxid d’arsènic(III) [CuCl2]- .............................................................................................. anió diclorocuprat(I) NaClO..................................................................................................... hipoclorit de sodi Fe(NO3)3 ..................................................................................................... nitrat de Fe(III) CdBr2...................................................................................................... bromur de cadmi Ca(OH)2 ......................................................................... hidròxid de calci o hidròxid càlcic MgF2 ....................................................................................................fluorur de magnesi Li2SO4 .............................................................................................................. sulfat de liti NaIO........................................................................................................ hipoiodit de sodi PH3 ......................................................................................... fosfina o trihidrur de fòsfor CoO ............................................................................................................... òxid de Co(II) 3 ...