Tema 5. L'Administració penitenciària (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Dret Penitenciari
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 16/05/2017
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

Grau en Criminologia Tema 5. L’administració penitenciària Dret penitenciari Laura Gelabert TEMA 5. L’ADMINISTRACIÓ PENITENCIÀRIA 1. DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL Principal problema que ens trobem quan parlem de la distribució competencial de l’administració penitenciària: la dispersió legislativa. Les normes relatives a aquesta es troben repartides en diferents textos legals, com la LECri, el CP, el RP de 1996 i la LOGP.
El problema és que aquesta mateixa dispersió legislativa afecta també a les competències entre els diferents òrgans encarregats de l’execució, que ha contribuït a contínues contendes per a la delimitació de les atribucions entre ells. Concretament, són tres els òrgans als quals l’Estat els atribueix l’efectiu ús del ius puniendi.
El primer és l’Administració penitenciària, encarregada de la direcció, organització i inspecció de les Institucions penitenciàries. En segon lloc tenim els Jutjats de Vigilància Penitenciària, amb competències per fer complir la pena imposada, resoldre els recursos referents a les modificacions que aquesta pugui experimentar i corregir els abusos i desviacions que puguin produir-se. I per últim el Jutge de Vigilància Penitenciària, encarregat de l'adopció de totes les decisions necessàries perquè els pronunciaments de les resolucions amb vista a les penes privatives de llibertat es portin a terme, assumint les funcions que correspondrien als jutjats i tribunals sentenciadors.
1.1.
DESENVOLUPAMENT NORMATIU L'Estat té competència exclusiva sobre la legislació penal i penitenciària, d'acord amb el que estableix l'art. 149.1.6 CE, del que semblaria desprendre que l'Estat té competència exclusiva en tot el referent a la qüestió penitenciària.
No obstant això, la LOGP deixava entreoberta la possibilitat que les CCAA assumissin competències en aquesta matèria. I a partir d’aquí, quatre estatuts d'autonomia preveien l'assumpció de competències en matèria penitenciària: Catalunya, País Basc, Navarra i Andalusia però únicament Catalunya té plenament transferides les competències en aquesta matèria.
Pàgina 1 de 8 Grau en Criminologia Tema 5. L’administració penitenciària Dret penitenciari Laura Gelabert 2. ÒRGANS UNIPERSONALS 2.1.
DIRECTOR DEL CP (ART. 12) 1. El / La director / a del centre penitenciari serà la màxima Autoritat de l'Establiment i tindrà la representació del centre Directiu del departament COMPETENT en Matèria d'ESPECIFICAR penal i dels Òrgans col·legiats del centre penitenciari i serà la persona obligada, en primer terme, a complir i Fer complir els lleis, a els Reglaments i ALTRES Disposicions, Especialment els que fan referència a l'Servei.
2. Correspondran al / a la director / a els Següents atribucions:1 - Dirigir, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i activitats del centre penitenciari.
- Representar el centre penitenciari.
- Convocar i presidir els òrgans col·legiats.
- Adoptar mesures per prevenir i resoldre alteracions individual o col·lectiva de l’ordre.
- Adoptar, davant de fets que puguin constituir faltes disciplinàries, les mesures cautelars que escaiguin fins que recaigui resolució definitiva en l’expedient disciplinari.
- Disposar l’excarceració dels detinguts/des, presos/es o penats/ades.
3. Tots els òrgans del centre penitenciari estan obligats a executar les decisions del/de la director/a en l’exercici de les seves competències.
2.2.
GERENT (ART. 13) 1. El/La gerent, amb rang de subdirector/a, dependrà del/de la director/a i serà la persona responsable de la gestió dels recursos humans, econòmics, materials i patrimonials assignats al centre penitenciari, així com del funcionament de l’àmbit administratiu i de serveis i especialment de la direcció de l’oficina de gestió unificada dels expedients dels/de les interns/es.
1 Només estan especificades les més importants.
Pàgina 2 de 8 Grau en Criminologia Tema 5. L’administració penitenciària Dret penitenciari Laura Gelabert 2. Específicament, seran competències del/de la gerent:2 - Elaborar i administrar tot allò relacionat amb el pressupost penitenciari i els serveis administratius i econòmics del centre.
- 3.
Exercir la gestió del personal ADSCRIT al centre.
Les persones responsables de la unitat de recursos humans, de la unitat de gestió penitenciària i de la unitat de gestió econòmica, estan obligades a prestar assistència a la persona que exerceixi el càrrec de gerent en l’exercici de les seves competències.
2.3.
SUBDIRECTOR/A DE TRACTAMENT (ART. 14) 1. El/La subdirector/a de Tractament dependrà orgànicament del/de la director/a del centre i dirigirà, coordinarà i supervisarà les actuacions que es duguin a terme tant a l’interior com fora del centre penitenciari, encaminades a la consecució de la finalitat resocialitzadora de la pena privativa de llibertat i respondrà del bon funcionament dels serveis encomanats.
2. Al/A la subdirector/a de Tractament, li correspondran les funcions següents3: - Dirigir i coordinar l’actuació dels comandaments.
- Controlar que les propostes de classificació inicial i les de progressió, revisió i regressió de grau es facin en els terminis establerts en la legislació vigent.
- Supervisar i inspeccionar l’organització i el desenvolupament dels programes i activitats de la seva competència.
2.4.
SUBDIRECTOR/A D’INTERIOR (ART. 15) 1. El/La subdirector/a d’Interior dependrà orgànicament del/de la director/a del centre i dirigirà, coordinarà i supervisarà les actuacions encaminades a garantir la seguretat interior dels establiments i la convivència ordenada i pacífica i respondrà del bon funcionament dels serveis encomanats.
2 i3 Només estan especificades les més importants.
Pàgina 3 de 8 Grau en Criminologia Tema 5. L’administració penitenciària Dret penitenciari Laura Gelabert 2. Específicament, al/a la subdirector/a d’Interior, li correspondran les funcions següents4: - Supervisar el funcionament general de l’establiment per a la correcta execució dels serveis i els programes de tractament dels/de les interns/es.
- Proposar al/a la director/a i/o adoptar aquelles mesures de prevenció general i especial que siguin necessàries per mantenir l’ordenada convivència a l’establiment.
- Coordinar l’actuació dels comandaments que en depenguin.
- Dirigir les tasques encaminades a garantir la seguretat interior del centre penitenciari.
2.5.
SECRETARI/ÀRIA TÈCNIC/A JURÍDIC/A (ART. 16) 1. El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a, amb rang de subdirector/a, dependrà orgànicament del/de la director/a i serà la persona responsable de l’assessorament en matèria jurídica i regimental als òrgans unipersonals i col·legiats del centre penitenciari i en especial al consell de direcció del qual formarà part, i actuarà com a secretari/ària dels òrgans col·legiats del centre donant fe dels acords i impulsant la coordinació entre els seus membres. També serà la persona responsable superior dels registres, dels arxius i formularà i editarà la memòria anual d’activitats del centre penitenciari.
2. El secretari/ària tècnic/a jurídica/a haurà de ser assistit/ida en l’exercici de les seves competències per tots els òrgans unipersonals i col·legiats del centre, i més específicament pels/per les juristes destinats al centre penitenciari.
3. ÒRGANS COL·LEGIALS 3.1.
CONSELL DE DIRECCIÓ (ART. 27, 28 I 29) 1. Composició: a. Director/a del CP.
b. Gerent.
c. Subdirectors.
d. Secretari/ària tècnic/a jurídic/a.
e. Coordinador/a de l’àrea sanitària.
4 Només estan especificades les més importants.
Pàgina 4 de 8 Grau en Criminologia Tema 5. L’administració penitenciària f.
Dret penitenciari Laura Gelabert Director/a docent.
g. Delegat/da territorial del Centre d’Iniciatives per la Reinserció.
h. Assessors.
2. Funcions5: - Elaborar les normes de règim interior i els manuals d’organització dels centres penitenciaris. Aprovar l’horari general i fixar els horaris dels recomptes ordinaris.
- Adoptar mesures en cas que concorrin circumstàncies especials que afectin l’ordre de l’establiment i informar-ne el centre directiu.
3.2.
Efectuar el seguiment de l’execució del pressupost del centre penitenciari.
JUNTA DE TRACTAMENT (ART. 30, 31 I 32) 1. Composició: a. Subdirector/a de tractament.
b. Secretari/ària tècnic/a jurídic/a.
c. Coordinador/a de l’àrea sanitària.
d. Coordinador/a dels equips multidisciplinaris.
e. Cap de programes d’atenció especialitzada.
f.
Psicòleg/oga.
g. Jurista.
h. Director/a docent.
i.
Cap de programes de treball i educació social.
2. Funcions6: - Aprovar els programes de tractament i els models individualitzats d’intervenció penitenciària.
- Avaluar i fer el seguiment del resultat dels programes.
- Proposar l’aplicació del règim tancat per als penats/preventius que ho necessitin.
- Formular les propostes raonades de grau inicial de classificació i de destinació a l’establiment que correspongui.
5 i6 Només estan especificades les més importants.
Pàgina 5 de 8 Grau en Criminologia Tema 5. L’administració penitenciària - Dret penitenciari Laura Gelabert Proposar la progressió o regressió de grau i, amb caràcter excepcional, el trasllat a un altre centre penitenciari.
- Informar i elevar al jutjat de vigilància penitenciària les propostes que formulin els equips multidisciplinaris, respecte als beneficis penitenciaris i a la llibertat condicional.
3.3.
COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA (ART. 33, 34 I 35) 1. Composició: a. Director.
b. Subdirector/a d’Interior.
c. Subdirector/a de Tractament.
d. Secretari/ària tècnic/a jurídic/a.
e. Cap de serveis.
f.
Funcionari/ària.
2. Funcions7: - Resoldre els expedients disciplinaris instruïts als/a les interns/es per la comissió d’infraccions molt greus o greus.
3.4.
Atorgar les recompenses previstes a la legislació penitenciària.
EQUIPS MULTIDISCIPLINARS (ART. 36, 37 I 38) 1. Composició: a. Coordinador/a dels equips multi.
b. Psicòleg/oga.
c. Jurista.
d. L’educador/a, docent.
e. Metge/essa.
f. Treballador/a social.
g. Monitor/a ocupacional.
h. Monitor/a esportiu/iva.
7i8 Només estan especificades les més importants.
Pàgina 6 de 8 Grau en Criminologia Tema 5. L’administració penitenciària Dret penitenciari Laura Gelabert i. Cap d’unitat o el/la coordinador/a de les unitats especialitzades.
2. Funcions8: - Elaborar el programa de tractament o el model d’intervenció individual.
- Realitzar l’anàlisi directe dels problemes i de les demandes que formulin els/les interns/es.
- Realitzar les actuacions necessàries per a l’orientació professional i la integració sociolaboral dels interns/es.
4. FUNCIONARIS (ART. 40) 1. En els centres i unitats administratives d’execució penal dependents del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, desenvoluparà serveis personal dels cossos generals i especials de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’administracions públiques, d’acord amb les previsions de les relacions de llocs de treball de personal funcionari, laboral o eventual i les disponibilitats pressupostàries corresponents.
2. El Departament de Justícia podrà sol·licitar a l’autoritat competent l’adscripció d’empleats públics de qualsevol administració per al desenvolupament de tasques pròpies de la seva titulació als serveis d’execució penal, d’acord amb les relacions de llocs de treball corresponents.
Funcions generals del personal: a. Corresponen als/a les funcionaris/àries dels cossos del grup A les funcions de nivell superior, de direcció administrativa, d’estudi i de proposta, de preparació i d’elaboració d’informes, de gestió, d’execució, control i inspecció de la funció pública d’execució penal, adients al seu nivell de titulació i especialització i al cos en què s’integren.
b. Corresponen als/a les funcionaris/àries dels cossos del grup B les funcions de col·laboració en les tasques de gestió, d’inspecció, d’execució, de control o similars i també les tasques d’aplicació de normativa, proposta de resolució d’expedients, d’estudis i d’informes que no corresponguin a les tasques de nivell superior i les que específicament els siguin atribuïdes per raó de l’especialització de la funció pública d’execució penal adients al seu nivell de titulació i especialització i al cos en què s’integren.
c. Corresponen als/a les funcionaris/àries del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris, les funcions d’inspecció, d’execució, de control o similars adients al seu nivell de titulació i especialització Pàgina 7 de 8 Grau en Criminologia Tema 5. L’administració penitenciària Dret penitenciari Laura Gelabert necessàries per a la prestació dels serveis públics penitenciaris i també les de suport administratiu a les activitats de gestió que es duen a terme en el centre penitenciari.
Pàgina 8 de 8 ...