T.2 - Diagnòstic de salut, atenció social i sanitària (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 2. DIAGNÒSTIC DE SALUT I ATENCIÓ SOCIAL I SANITÀRIA L'esperança de vida depèn de les millores en la nutrició, l'educació, les tecnologies sanitàries, la capacitat institucional per obtenir i emprar la informació i la capacitat de la societat per a convertir aquests coneixements en mesures socials i sanitàries efectives fan possible una millor salut amb el mateix nivell de riquesa.
Els països més rics gasten més amb salut i els més pobres menys, depèn del PIB.
La valoració de la salut és objectiva però l'atenció sanitària és subjectiva.
Els països rics gasten més en salut per aconseguir no més salut sinó més comoditats, més satisfacció.
Les millores en la nutrició, l'educació, les tecnologies sanitàries, la capacitat institucional per obtenir i emprar la informació i la capacitat de la societat per a convertir aquests coneixements en mesures socials i sanitàries efectives fan possible una millor salut amb el mateix nivell de riquesa.
Els països que són industrialitzats i rics com els de la Unió Europea, Amèrica del Nord i algunes parts de l'Est d'Àsia, la distribució de la riquesa és un determinant de la salut més important que el nivell absolut de riquesa mesurat amb el del Producte Interior Brut (PIB).
Els països que tenen la riquesa més distribuïda tenen unes expectatives de vida més llargues que aquells amb un PIB similar, però on la riquesa està més concentrada.
6 Ètica, medicina preventiva i salut pública Recomanacions de la comissió dels determinants socials de la salut de la OMS Principis d'acció: - Millora les condicions de vida (les circumstàncies on la gent neix, viu, treballa i envelleix.
- Corregeix la distribució desigual de poder, diners i recursos (els condicionants estructurals de les condicions de vida) a nivell global, nacional i local.
- Mesura el problema, avalua l'acció, augmenta el coneixement de base, desenvolupa professionals formats en els condicionants de salut, i augmenta el coneixement del públic general sobre aquests determinants.
Diagnòstic de Salut. Definició És un procés sistemàtic de recollida d'informació sobre les característiques demogràfiques i socials, la situació de salut i dels recursos i serveis disponibles.
És una part imprescindible de qualsevol procés de planificació i programació sanitària que tingui per objecte millorar el nivell de salut mitjançant accions programades adreçades a resoldre els problemes de salut.
Només té sentit si es vol emprendre una acció per millorar la situació basal.
Objectius del diagnòstic de salut 1. Reconèixer l'àmbit sociodemogràfic i de salut d'un territori definit.
2. Identificar els principals problemes de salut existents en un territori.
3. Fonamentar la priorització dels problemes de salut.
4. Facilitar la presa de decisió sobre el desenvolupament d'un o de diversos programes de salut comunitària.
Situació de Salut - Complexitat de definir la salut - Indicadors de mortalitat: 1. taxes brutes i específiques per edat, infantil i perinatal , ajustades i comparades; 2.
tendències 5-10 principals causes; 3. esperança de vida al néixer (desigualtats); 7 Ètica, medicina preventiva i salut pública 4. anys potencials de vida perduts (APVP); 5. mortalitat evitable - Morbilitat: patologia diagnosticada, malalties de declaració obligatòria, ILT, històries clíniques informàtiques, altes hospitalàries (8-12% població) - Enquestes de salut i mètodes de consens.
- Hàbits i estils de vida: tabac, consum alcohol, sedentarisme, obesitat - Deficiències, discapacitats i minusvalidesa - Indicadors positius de salut i qualitat de vida: estat vacunal, nutricional, pondoestatural, qualitat de vida - Salut laboral - Indicadors qualitatius Fonts de dades - Cens i padró. Cada 10 anys (INE).
- Malalties de declaració obligatòria - Estadístiques de mortalitat - CMBD hospitalari: diagnòstic principal i 3 secundaris, procediments - Altres: històries clíniques, registres de salut laboral, Agència de Salut Pública Piràmide d'informació Criteris per la identificació de problemes o necessitats de salut - Major magnitud o gravetat que l'entorn - Amb tendència a incrementar - Afecten a població jove - Afecten a poblacions vulnerables - Es poden intervenir amb intervencions senzilles i poc costoses - Ja s'estan intervenint i parar-les comportaria conseqüències greus - Susceptibles de ser millorats, encara que siguin de magnitud inferior a la mitjana, però ho justifica la seva mortalitat o invalidesa - Problemes sentits com tals per la societat 8 Ètica, medicina preventiva i salut pública - Problemes amb greus conseqüències econòmiques o socials - Problemes importants per altres motius Criteris a considerar en el procés de priorització de les intervencions - Magnitud i gravetat del problema de salut - Impacte social i econòmica del problema de salut en la comunitat - Eficàcia i eficiència dels programes de salut comunitària - Factibilitat - Disponibilitat de recursos - Política de salut i valors comunitaris Etapes de la planificació sanitària Les persones amb patologies cròniques consumeixen el 84% de la despesa sanitària global.
Model cures cròniques 9 Ètica, medicina preventiva i salut pública Piràmide de Kaiser Indicadors que evolucionen favorablement 10 Ètica, medicina preventiva i salut pública 11 ...