Tema 2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 19/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2 2.1. Concepte de conducta elicitada.
2.2. Els reflexos.
2.2.1. Definició.
2.2.2. Reflex d’orientació.
2.2.3. Mesures de la resposta reflexa.
2.1. Conducta elicitada/Resposta elicitada És una forma de resposta als estímuls ambientals que no depèn de l’experiència prèvia de l’organisme Resposta desencadenada per un estímul elicitador: E R a)REFLEXOS (moleculars i fàsiques) b)MECANISMES D’ORIENTACIÓ O TROPISMES (molars –tot l’organisme- i de major durada).
 Indirectes (Kinèsis): La kinèsis és un tropisme no direccional.
- Ex: insecte en ambient va fent recorregut fins trobar ambient humit.
 Directes (Tàxies): és un tropisme direccional. L’animal s’apropa o s’allunya de l’estímul.
- Ex: insectes a la llum.
- Es podría dir que les plantes (girasols) també en tenen.
c)PATRONS D’ACCIÓ MODAL (PAM) o PAUTES D’ACCIÓ FIXA Són seqüències de conducta específiques d’algunes espècies que es desencadenen davant un estímul determinat (estímul signe o estímul desencadenant o alliberador).
- molars, complexes i sovint de llarga durada.
- Generalment en animals desenvolupats, i també persones (badallar) Exemples: Balls de festeig, construcció del niu, alimentació niada, etc - L’estímul signe (o desencadenant) pot ser difícil d’identificar. Sol estar format per un conjunt d’estímuls, part del quals poden ser interns.
EX: Alimentació ocells - Estímul signe: Objecte llarg, prim, en moviment, que apunti cap baix i amb punt vermell prop de la punta (semblant al bec de la mare que l’alimenta) pot arribar a desencadenar una resposta major que l’estímul natural (bec) estímul supranormal 2.2. Els reflexos.
És una reacció desencadenada de forma involuntària en un temps molt breu i deguda a l’aplicació d’un estímul molt definit a un determinat receptor.
Les respostes reflexes no requereixen un aprenentatge previ.
E elicitador —> R específica/elicitada     Faciliten adaptació al medi.
Presents en tots els organismes d’una mateixa espècie des del nèixer.
Presenten variabilitat inter i intraindividual.
Les característiques de la resposta poden variar (habituació- resposta disminueix- i sensibilització- resposta augmenta-).
Arc reflex: necessita un mínim de 2-3 neurones EX: Apartar la mà al cremar-se 2.2.2. Reflex d’orientació.
  Conjunt de respostes elicitades per un estímul nou o per la modificació d’un estímul familiar.
Reflex inespecífic.
  S’habitua amb facilitat i totalment.
Índex d’atenció.
Components del reflex d’orientació •Respostes musculars:  Augment de la tensió muscular  Detenció o inhibició de conducta  Orientació del cap i canvis posturals del cos.
•Respostes vegetatives:  Canvis de la RED (increment de conductància/disminució de la resistència eléctrica de la pell)  Disminució de la freqüència cardíaca  Inhibició temporal de la respiració  Dilatació pupil·lar  Dilatació del vasos sanguinis centrals i vasoconstricció dels perifèrics.
La respuesta ante el estímulo nuevo permite inferir que existe en la memoria del bebé una representación del estímulo habituado o familiar, que le permite captar la diferencia entre ambos.
•Respostes centrals: desincronització ones electroencefalogràfiques 2.2.3. Mesures de la resposta reflexa.
Facilitat d’habituació o habituabilitat: assaigs necessaris per habituar la resposta reflexa.
Lleis del reflex: 1. Llei de la intensitat: quan més intens és l’Estímul elicitador major és la R reflexa 2. Llei de la latència: quan més intens és l’Estímul elicitador menor és la latència de la R reflexa 3. Llei del llindar: respostes amb llindar baix solen tenir una força de reflex alta (sobretot destaca latència curta) ...