TEMA 2: Conducta elicitada (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 24/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

APRENENTATGE I CONDICIONAMENT PSICOLOGIA UAB Marina Pedrosa Domingo TEMA 2: CONDUCTA ELICITADA 2.1. CONCEPTE DE CONDUCTA ELICITADA 2.2. ELS REFLEXOS 2.2.1. DEFINICIÓ 2.2.2. REFLEX D’ORIENTACIÓ 2.2.3. MESURES DE LA RESPOSTA REFLEXA 2.1. CONDUCTA ELICITADA/RESPOSTA ELICITADA És una forma de resposta als estímuls ambientals que no depèn de l’experiència prèvia de l’organisme (és una conducta no apresa).
Resposta desencadenada per un estímul elicitador: E -> R CONDUCTA ELICITADA a) Reflexos (moleculars i fàsiques). Moleculars perquè es donen en una part del nostre cos, no en tot el seu conjunt (la salivació davant menjar és una resposta conductual que només es dóna a la boca). Fàsiques perquè són de curta durada; quan l’estímul desapareix, la conducta també.
b) Mecanismes d’Orientació o Tropismes (molars i de major durada). Molars perquè són conductes locomotrius, afecten a tot el cos de l’organisme, es mou tot sencer. Els tropismes són propis dels insectes.
. Indirectes (Kinèsis) . Directes (Tàxies) c) Patrons d’acció modal (PAM) o Pautes d’acció fixa (molars, complexes i sovint de llarga durada). Són molars perquè impliquen tot el cos i complexes perquè encadenen diferents conductes i no només una. (ex. Defensa del territori) TÀXIA La tàxia és un tropisme direccional. L’animal s’apropa o s’allunya de l’estímul. Ex. Mosquit que s’apropa a la llum.
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT PSICOLOGIA UAB Marina Pedrosa Domingo *El geotropisme positiu, és un tipus de tropisme en què l’animal ni s’apropa ni s’allunya, sinó que té tendència a pujar.
KINÈSIS La kinèsis és un tropisme no direccional. Es diferencia de la tàxia en què, per dir-ho d’una manera senzilla, en la tàxia, l’animal s’allunya o s’apropa decidit, “sabent cap a on va”, és a dir, va en la direcció totalment oposada d’allò que fuig (si busca llum, fuig de la foscor, si busca foscor, fuig de la llum), en la kinèsis en canvi, simplement fuig o s’apropa, sense saber cap a on ben bé ja que no sap on es troba allò que busca.
PATRONS D’ACCIÓ MODAL Són seqüències de conducta especifiques d’algunes espècies que es desencadenen davant d’un estímul determinat (estímul signe o estímul desencadenant o alliberador).
Exemple: Balls de festeig, construcció del niu, alimentació niada, etc.
L’estímul signe (o desencadenant) pot ser difícil d’identificar, pot tenir factors interns i/o externs. Aquest estímul és el que dóna lloc a la conducta.
Sol estar format per un conjunt d’estímuls, part dels quals poden ser interns.
En moltes situacions podem trobar un estímul artificial que desencadena una resposta major que el natural, l’anomenem estímul supramodal.
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT PSICOLOGIA UAB Marina Pedrosa Domingo En aquesta espècie l’estímul signe perquè les cries obrin la boca per menjar, és el bec de la mare, en aquest cas, un objecte llarg, prim, en moviment, que apunta cap a baix i amb un punt vermell prop de la punta.
Trobem que si fem un experiment en que exposem a la cria el cap natural de la mare, un model estàndard, només el bec i, finalment, un llapis vermell, la taxa de picat de la cria és molt més alt amb el llapis.
2.2. ELS REFLEXOS 2.2.1. DEFINICIÓ DE REFLEX És una reacció desencadenada de forma involuntària en un temps molt breu i deguda a l’aplicació d’un estímul molt definit a un determinat receptor.
Les respostes reflexes no requereixen un aprenentatge previ.
Estímul elicitador -> Resposta específica/elicitada ARC REFLEX L’arc reflex és l’estructura mínima necessària per tal que aparegui la resposta reflexa. Les cèl·lules sensorials detecten l’estímul, les neurones aferents sensorials porten la informació a la medul·la i des d’aquí les neurones eferents motores provoquen la contracció muscular.
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT PSICOLOGIA UAB Marina Pedrosa Domingo REFLEXOS Faciliten l’adaptació al medi.
Presents en tots els organismes d’una mateixa espècie. La no presència de reflexos provoca greus anomalies.
Presenten variabilitat interindividual i intraindividual (en durada, TR, etc). Dos nens poden reaccionar més tard un que l’altre (diferències interindividuals), igual que una persona que està cansada tardarà més en reaccionar del que tardaria si no ho estigués (diferències intraindividuals).
Les característiques de la resposta poden variar (habituació i sensibilització). Ni l’habituació ni la sensibilització són permanents, solen desaparèixer.
Les conductes que fa el patró d’acció modal acostumen a ser sempre igual però poden ser modificades per l’aprenentatge, per l’experiència. Ex. Un au cada cop farà millor el seu niu per la mera repetició de la seqüència de construcció; pot buscar branques de millor qualitat, etc.
Una resposta reflexa rarament apareix sense la presència de l’estímul elicitador.
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT PSICOLOGIA UAB Marina Pedrosa Domingo 2.2.2. EL REFLEX D’ORIENTACIÓ Conjunt de respostes elicitades per un estímul nou o per la modificació d’un estímul familiar.
Quan sentim un soroll, olor, o qualsevol estímul sensorial, s’activa el nostre reflex d’orientació (ens girem cap a l’origen de l’estímul).
Reflex inespecífic, ja que pot ser provocat per qualsevol tipus d’estímul sensorial (tàctil, ocular, auditiu, etc).
S’habitua amb facilitat i totalment. Un estímul conegut no provoca el reflex d’orientació, ha de ser un estímul nou o conegut però que hagi sigut modificat.
Índex d’atenció. Les persones amb dèficit d’atenció sempre presenten la resposta com si fos un estímul nou tot i que sigui un estímul conegut.
Si l’estímul és molt fort no apareix el reflex d’orientació, sinó el d’ensurt.
COMPONENTS DEL REFLEX D’ORIENTACIÓ  Respostes musculars: Augment de la tensió muscular Detenció o inhibició de conducta APRENENTATGE I CONDICIONAMENT PSICOLOGIA UAB Marina Pedrosa Domingo Orientació del cap i canvis posturals del cos cap a l’origen de l’estímul.
 Respostes vegetatives: Canvis de la RED (increment de conductància/disminució de la resistència eléctrica de la pell) Disminució de la freqüència cardíaca Inhibició temporal de la respiració Dilatació pupil·lar Dilatació del vasos sanguinis centrals i vasoconstricció dels perifèrics.
 Respostes centrals: desincronització ones electroencefalogràfiques APRENENTATGE I CONDICIONAMENT PSICOLOGIA UAB Marina Pedrosa Domingo 2.2.3. MESURES DE LA RESPOSTA REFLEXA Llindar: quantitat mínima d’energia que es necessita per tal que es provoqui la resposta. Pot variar en funció de la persona.
Latència: temps que transcorre des que es presenta l’estímul fins que es provoca la resposta.
Una baixa latència suposa una ràpida aparició de la resposta.
LLEIS DEL REFLEX Com afecten les propietats de l’estímul elicitador a la resposta reflexa? 1) Com + intens és l’estímul = + intensa la resposta APRENENTATGE I CONDICIONAMENT PSICOLOGIA UAB Marina Pedrosa Domingo 2) Com + intens és l’estímul = + curta la latència de resposta 3) Com + intens és l’estímul = + baix el llindar 4) Un llindar baix = resposta més forta (sobretot pel que fa al llindar) ...