Psicofarmacología Tema 9 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicofarmacología
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 20/03/2016 (Actualizado: 22/03/2016)
Descargas 79
Subido por

Vista previa del texto

Sofía A. Miranda Paredes Usuario Unybook: smirapar TEMA 9: PSICOESTIMULANTS 9.1 Psicoestimulants amfetamínics: lisdexamfetamina, metilfenidato.
Amb diferent potencia fan el mateix que la cocaína, i es poden utilizar com a psicoestimulants.
Es a dir, si hi ha diagnostic algu es pot beneficiar del seu us supervisat sempre a la minima dosi per produir efecte. El seu mecanismo d’acció es d’agonistes funcionals monoaminèrgics, amb més potencia que els antidepresius. Bloquejen de forma potent les bombes de recaptació de la NA y de la DA (tot que també toquen molt la 5HT, però menys que les altres dos) (TDAH: déficit d’estimulacio cortical dopaminèrgica i noradrenèrgica que correlaciona amb la hiperactivitat i la manca d’atenció). En el agonisme noradrenergic (que es mes potent) trobem més present la cardiotoxicitat, que en els antidepressius quedaba molt reduit. En l’agonisme dopaminèrgic, hi ha risc d’abús i dependencia en el pacient, a no ser que segueixi la dosi terapéutica i un seguiment i control per part del terapeuta així com una retirada pautada per tal d’evitar un síndrome d’abstinencia. La psicosis posible de la que es parla, es una psicosis farmacoinduïda.
LISDEXAMFETAMINA Es un profarmac de la dextroamfetamina, que fins que no es metabolitza i es separa del seu preparat, no fa efecte (t max d’1 hora i t ½ de 12 hores). S’ha de donar una administración al dia, preferentment al matí, ja que sino ens destorba la son. Indicació: TDAH unicament tot i que se està estudiant la seva aplicación en atracons (tot i que no com a tractament sino com a ajuda).
Es recomana com a segona linia de tractament (ja que la primera seria el metilfenidat) per simple precaució, ja que s’acaba de comercialitzar. D’altra banda intenta minimitzar un mal ús del fármac.
METILFENIDAT Es menys potent que la dextroamfetamina, per tant no és molt preferent de prendre. Té una durada curta amb presentacions orals i durada més llarga en presentacions retard (no son dos dosis 50% i 50%, sino que la primera es d’un 30% i l’altre del 70% o semblant). Apart de la via oral en retard, tenim via transdermica amb parxes pero no están disponibles a Espanya. Vida mitja de 3 o 4 hores en dosis d’acció curta. La dosi màxim es cada 8 hores, amb el limit de prendre't l'ultima com a molt a les 17 de la tarda. No es metabolitza. Indicacions: TDAH com a Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en: https://unybook.com/perfil/smirapar Sofía A. Miranda Paredes Usuario Unybook: smirapar segona linia (la primera opció es la lisdexamfetamina), narcolepsia, depresions refractaries sobretot en gent gran (quan toquem la DA amb simptomatologia depresiva, resulta positiu), autisme infantil (en tema condcuctual, aquests nens milloren amb psicoestimulants, pero no serveix per l’autisme propiament dit), TOC i trastorns del comportament per causa orgánica en gent gran. Contraindicacions: algú que té tics (ja que si augmentem encara més la DA que ja de per si provoca problemas motors, estarem empitjorant al pacient) (mirar les altres contraindicacions i raonar-les segons els mecanismos d’acció). Per altra banda no es pot combinar amb els IMAO: o donem psicoestimulants o donem IMAO’s ja que hi ha risc d’ACV, hemorragia cerebral o psicosi toxica greu. Quant a la seguretat, té un index terapeutic mitjá, s’ha de començar amb dosi subclínica i anar augmentnat gradualment fins arribar a dosi terapeutic per tal d’evitar euforia i depenencia. La intoxicació es perillosa, necesita atenció medica urgent per ACV o convulsions.a dosis altes i supresió brusca del farmac poden generar un quadre psicotic amb alucinacions, paranoia, agresivitat o comportament estereotipat.
Respecte a efectes adversos: Gairebé tots a causa del agonisme dopaminergic. Es poden produir isquemies, ACV, encefalopatía tóxica i necrosis de vies respiratories altes.
Quadre de psicoestimulants amfetaminics: PSICOESTIMULANTS NO AMFETAMÍNICS ATOMOXETINA El mecanismo d’acció es d’agonista funcional NA (bloqueja amb mes potencia que la reboxetina les bombes de recaptació de NA). No té aprovada la indicació per a depressió. Es dona per via Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en: https://unybook.com/perfil/smirapar Sofía A. Miranda Paredes Usuario Unybook: smirapar oral amb una vida mitja entre 12 i 21 hores en funció de si la persona es metabolitzadora lenta o no. La t max es de 2 hores i te una gran fixació a proteines plasmaqtiques. El emtabolisme es hepatic i excreció renal i fecal. Indicacions: TDAH (es la primera opció en cas de que aquest vagi acompanyat de tics, enuresis, ansietat o depressió). Amb els amfetaminics no podiem donarlos si hi havia tics, ansietat i enuresis. Contraindicacions: problemas cardiovasculars, urinaris, convulsions, trastor bipolar, glaucoma, idees suicides. Quant a la seguretat s’ha d’instaurar gradualment la dosi, tot i que no es adictiva pero pot produir intoxicacions menys agresives que els amfetaminics (somnolencia, taquicardia, agitació, ansietat…).
MODAFINILO Es agonista funcional glutamatergic i adrenergic (aumenta de forma no potent el glutamat i agonisme de alfa 1). També es antagonista funcional GABA. Vi oral bona, te metabolisme hepatic i es un inductor del CYP3A4 i inhibidor del CYP2C9. Indicacions: narcolepsia (pero té efecte a les 4-6 setmanes de tractament), apnea del son, trastorns de la son per torns laborals, hipesomnolencia diurna, depresió amb resposta parcial a antidepresius. Contraindicacions: problemas cardiovasculars (hipertrofia ventricular esquerra, prolapso de valvula mitral, isquemia miocárdica) i trastorn psicótic. Respecte a la seguretat te un index terapeutic mitja, ja que es pot arribar a una intoxicació que doni insomni, alteracions cardiovasculars i digestives i excitació del SNC requereix hospitalització i vigilancia durant 48H. s’ha de tenir precaució en lateracions cardio, hepatiques i trastorns psicopatologics (psicotics, afectius,addictius, d’ansietat). Pot reduir l’efecte anticonceptiu hormonal. No es addictiu.
Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en: https://unybook.com/perfil/smirapar Sofía A. Miranda Paredes Usuario Unybook: smirapar METILXANTINES (cafeína, teofilina, teobromina) Son psicoestimulants poc potents. La teofilina i teobromina, a diferencia de la cafeína, no tenen us reconegut farmaceutic ja que son molt poc potents. Tenen mecanismo d’acció d’agonisme funcional de monoamines i acetilcolina (Ach) en concret, a la neurona PRE fan d’antagonistes quimics A1 (regions presinaptiques de neurones monoaminergiques i de la Ach) i a la neurona POST A2 (zones receptores postsinàptiques on s’allibera DA, on modula a la baixa la transmisió de D2).
S’absorbeix per via oral amb distribució molt rápida, t max entre mitja hora i 2 hores i vida mitja entre 3 i 5 hores. Te metabolisme hepatic amb metabolits actius convertintse en teofilina.
Excreció renal. Indicacions: apnea prematurs, somnolencia, fatiga. Forma part de preparats farmaceutics varis (antiinflamatoris, analgesics…). La teofilina s’utilitza per a problemas respiratoris i asmatics i la teobromina per a diuresis. Contraindicacions: embaraç, problemas cardios i gastrointestinals, epilepsia, insomni, insuficiencia hepática i ansietat. No es tenen dades sobre efectes en nens menors de 12 anys o insuficiencia renal. En seguretat té un index terapeutic alt i el consum cronic esta lligat molt poc al problema addictiu. Hi ha una tolerancia a la estimulació psicomotora i a l’acció simpaticomimetica (regulació al alça receptors A1). El síndrome d’abstinencia ja no esta en estudi sino que esta aprovat: dona un quadre d’apatia, cansanci, somnolencia, disforia a causa de nerviosismo, cefalees i nausees.
Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en: https://unybook.com/perfil/smirapar ...