Problemes ones (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Problema 40 a) La distància recorreguda és igual al temps multiplicat per la velocitat de propagació.
La velocitat de propagació surt de la formula v = λν. Per tant: ∆x = v∆t = λν∆t = 280 · 106 · 0, 1 · 10−6 = 28 metres b) Aquest apartat es deixa sense fer Problema 41 a) Aquest és un problema típic d’efecte Doppler. La font emissora (rata pinyada) s’apropa al receptor, i a la vegada el receptor (libèl·lula) s’està allunyant. L’efecte de la font emissora en apropar-se és ’’ajuntar’’ les ones, és a dir augmentar la freqüència. L’efecte del moviment de la libèl·lula és ’’separar’’ les ones, és a dir disminuir la freqüència. Per tant, la fòrmula de l’efecte Doppler diu que la libèl·lula rep una freqüència de v − vreceptor v − vrat 340 − 2 ν1 = ν0 = ν0 = 50000 = 50447 Hz v − vfont v − vlib 340 − 5 on v és la velocitat de propagacío del so.
Aquesta ona ara ha de rebotar a la libèl·lula i tornar a la rata pinyada. Per tant, hi ha una segona fase en què la libèl·lula actua de font emissora i la rata pinyada de receptor. Aplicant de nou la fòrmula de l’efecte Doppler s’obté (ara la font s’està allunyant i el receptor s’apropa, de manera que els signes canvien) v + vreceptor v + vlib 340 + 5 ν2 = ν1 = ν1 = 50447 = 50890 Hz v + vfont v + vrat 340 + 2 b) Si fessim interferir la freqüència emessa (50000 Hz) amb la rebuda (50890 Hz) això donaria lloc a un fenomen de pulsació semblant al vist a classe de teoria. La definició de la freqüència de pulsació correspon a la diferencia de freqüències entre l’ona d’anada i l’ona rebotada, dividit per dos. És a dir: ν2 − ν0 ν puls = = 445 Hz 2 Problema 43 a) La fòrmula de la intensitat per una ona que es propaga en 3D sense obstacles és 4.5 P ot I= = = 8.95 · 10−4 W/m2 4πR2 4π202 b) Passant aquest valor a decibelis s’obté 8.95 · 10−4 I = 10 log = 89.5 dB I0 10−12 c) Repetint els càlculs per R = 40 metres s’obté dB = 10 log 2.24 · 10−4 W/m2 83.5 dB ...que concorda amb la idea que, en multiplicar la distància per 2, el número de decibelis es redueix en 6.
1 ...