Classe de dubtes (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Estructura de la Comunicació
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 17/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Mireia Redondo CABLE, SATÈL·LIT, ONES à DIGITAL La televisió comença com a televisió analògica per ones terrestres són ones que per propagar-se necessiten que hi hagi repetidors al terra. (1930- endavant). Es desenvolupa durant tot el segle XX i part del XXI, en el cas d’Espanya es fins 2010. Aquesta televisió que utilitza l’espectre és propietat dels Estats i aquests prenen unes decisions en el marc de la UIT (quina part de l’espectre serà per radio, tele...). La televisió que era analògica, comença als EUA als anys 40 i a Catalunya als 80, en algunes zones on no hi havia cobertura es fa una introducció de televisió local per cable (s’instal·la un repetidor potent en un punt del territori i per cable es condueix per tota la zona de concentració de població urbana, primer per complement però després per tecnologia hi ha un grau de televisió per cable molt elevat (Murcia. El cable no és com les ones que són publiques, sinó que has de crear una xarxa i ho fan les empreses privades. Quan es possible la digitalització les empreses canvien el que era cable analògic per cable digital o fibra. El satèl·lit neix més tard, la TV per satèl·lit amb antenes neix als 80. Neix en analògic, per tant la primera TV per satèl·lit de difusió directe (captables no per tv3 sinó per cadascun de nosaltres si tenim antena). Quan s’introdueix la digitalització passaran d’un satèl·lit en analògic a un satèl·lit en digital. És una plataforma en la qual hi caben molts canals de televisió. Són les tres tecnologies característiques de la televisió des del segle XX. La diferencia entre analògic a digital: la TDT és TV digital que usa l’espectre à el cable no usa res d’espectre es diferencien en la manera en que s’envia, es rep i es codifica i descodifica la informació. En l’espectre aquesta diferencia fa que a més puguem utilitzar l’espectre de manera diferent. Quan És analògic necessitem molta distancia entre un canal i l’altre i quan és digital els empaquetem La digitalització s’aplica a totes les tecnologies. Internet ja neix a l’època digital. Els navegadors són dels 90. DIGITALITZACIÓ PREMSA I RADIO Si parlem de digitalització en premsa abans en analògic és premsa impresa i en digital és presencia a la xarxa. Quan hem parlat de digitalització en radio, ja no és correcta ja que la tendència que hi ha és que la radio majoritàriament és una radio en analògic que utilitza l’espectre radioelèctric en analògic. Per tant, es necessita permisos. Les comunitats autònomes són les que donen les llicencies de radio. En el cas de Catalunya les atorga el CAC. Aspectes de la digitalització en radio - La digitalització en radio ha comportat la major presencia de continguts d’àudio a la xarxa que es poden posar les mateixes que utilitzen espectre (a la carta) o bé altres que no tenen res a l’espectre i neixen només a la xarxa. La digitalització vol dit més canals. - El segon aspecte, una tendència fins ara només s’ha concretat a un país (noruega) és digitalitzar l’espectre i en comptes de fer radio en FM en analògic, Mireia Redondo la forma és DAB l’equivalent seria TDT. Aquesta és una altra forma de digitalització, ja no és internet, és el mateix espectre radioelèctric i necessita permisos i el que fa és que en comptes de fer-ho en analògic ho fa en paquets de bits. A 2017 Noruega està fent el tancament de tota la FM i que tota la radio que utilitza l’espectre sigui en digital. Un altre país q ho vol fer es Suïssa (2020). Espanya al marc legal del DAB està aprovat des del marc del 1999. Es necessiten uns adaptadors digitals. Quan es canvia de FM a DAB, en el cas d’Espanya va obrir un concurs de llicencies de DAB i va atorgar a qui es va presentar, entre aquests que tenen llicencies de DAB hi ha en analògic i de nous. En el cas de Noruega es fa el pas d’un sistema d’analògic a digital i els que estan emeten amb llicencia en analògic se’ls garanteix el pas a digital. I a part es va fer concurs. DAB a Espanya à ràdios públiques Quan es té TDT dins del MUX es pot ficar canals de televisió i el que hi ha emissores de radio del mateix grup. LA DIGITALITZACIÓ A LA TELEVISIÓ El cable i satèl·lits s’han digitalitzat i les polítiques les fan les empreses que han passat la oferta en digital. La TDT és digital, i durant 70 anys ha estat en analògic i 7 anys en digital. El TDT, per cable i satèl·lit són tecnologies d’oferta de televisió i estan totes tres digitalitzades. Xarxa propietària És audiovisual sobre protocol d’internet. Els continguts que ofereixen són professionals com els de la televisió, però s’accedeix a traves de subscripció. A través d’un receptor de televisió. Si no es paga el serveis es pot demanar explicació. Xarxa oberta d’internet Estem davant d’uns serveis molt més variats. OTT podem trobar-nos amb serveis professionals tancats com Netflix, o oberts com Youtube. La digitalització vol dir la digitalització de la televisió ha estat la televisió (analògic a digital – TDT). Però també ha volgut dir el pas d’una televisió a un serveis audiovisuals en els qual coexisteixen televisió i altres serveis a demanda (a petició). Cable digital àLa fibra és bidireccional. Mireia Redondo TELEVISIÓ AUTONÒMICA 1998 plan tecnico nacional TDT TV estatal à 5 MUX Cada comunitat pot tenir un MUX de TV autonòmica i dins d’aquest MUX hi podrà haver televisió autonòmica privada. 2 programes de televisió publica i dos d’explotació privada. Per tant la privada serà legal a partir d’aquest moment. Catalunya àAl 2012 el que hi ha en el context de crisi econòmica una reorganització dels membres (6) i també s’havia d’elegir per majoria de dos terços i si no s’aconsegueix es fa en majoria absoluta. Per tant afecta al model de govern de la corpo. TELEVISIONS LOCALS 1980 neix la televisió local i estan fora de la llei en un marc a legalitat fins l’any 1995 al desembre s’aprova la llei de televisió local per ones terrestres. Encara és analògica però es comença a veure que hi haurà la digitalització. Aquesta llei s’aprova a final de legislatura del govern de Felipe Gonzalez. Quan es vota aquesta llei el PP vota en contra (estava en contra) però s’aprova. Aquesta llei diu: - Tots els municipis d’Espanya tenen dret a tenir una televisió local per tant es legalitza les televisions locals publiques. - Pel que fa a les privades, de cara al passat totes aquelles televisions que estiguessin en emissió abans de l’1 de gener d’abans que s’aprovessin la llei tenen dret a ser legalitzades i han de seguir el reglament. Les que comencen a emetre a partir de l’1 han de tancar ja no són legals. Han de fer els tràmits oportuns quan surti el reglament. Les local i privades en emissió d’abans del 1995 tenen un marc legal incomplert, perquè hauran de fer els tràmits que digui el reglament però el PP quan guanya les eleccions no té intenció de fer-ho i per tant no es fa. - La legalització completa no arriba fins els pas a TDT quedarà modifica amb el pla tècnic de l’any 2004 que ja hi haurà legalitat completa. 1. Mitjans de comunicació de masses i digitalització: quins canvis introdueix la digitalització en la premsa i en la radio. Comporta canvis en els models de d’estructura i negoci, Hallin i Mancinni. 2. La TDT de cobertura estatal a Aspanya. Quina és la situació a juny de 2016 de la TDT d’abast estatal publica o privada. Principals actors que hi actuen i en quina funció en cada cas. Com hem arribat fins aquí. 3. Quines diferencies i similituds hi ha entre els estudis de mercat i audiència en premsa en paper i digital. Explica de forma concreta com es porta a terme i en quines finalitats s’utilitza. a. OJD sobre nombre d’exemplars venuts i distribuïbles o sobre visites. b. EGM audiència en premsa 4. Quines diferencies i similituds hi ha entre estudis d’audiència en radio i televisió i com es porta a terme. Les estacionalitats.... 5. Publicitat i premsa en paper i digital. Model liberal 6. Tendències contemporànies de transformació de la radio. Model liberal. 7. Comentari d’actualitat! ...