Tema 6 - Organometàl·lica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Química - 3º curso
Asignatura Química Inorgànica III
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 11/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6: ORGANOMETÀL·LICA 6.1. Compost organometàl·lic Un compost organometàl·lic ha de contenir com a mínim un enllaç sigma metall-carboni.
L’estabilitat dels alquil complexos depèn: - Temperatura de descomposició: o PbMe4: > 200° C (p. eb. 110°C) o [TiMe4]: ≈ -50°C - Energia de dissociació enllaç M-C: o PbMe4: 152 kJ/mol (36 kcal/mol) o [Ti(CH2Ph)4]: 260 kJ/mol (62 kcal/mol) Les dificultats d’aquests compostos són degudes a labilitat, i no a l’estabilitat.
El primer complex sintetitzat va ser la Sal de Zeise.
6.2. Model covalent Recompte d’electrons.
Pt(0): d10 10 e- 4 lligands x 2 e- 8 e18e- Pt(II): d8 8 e- 4 lligands x 2 e- 8 e16 e- 6.3. Regla dels 18/16 electrons Estabilitat: 18 e- > 16 e- > 12 eSI un complex té 18 electrons, és un complex de Werner.
Els complexos de Werner són molt estables  Electrons que pot contenir metall de transició en capa de valència: s(2), p(6), d(10) que són un total de 18 electrons.
Els complexos plano quadrats són estables amb 16 e-, ja que el desdoblament és tan gran que l’orbital dx2-y2 no es pot ocupar. Metalls: Pt(II), Pd(II), Ni (II) 6.4. Recompte d’electrons amb hapticitat La hapticitat s’utilitza per descriure com un grup d’àtoms contigus d’un lligand es coordina amb el metall.
a) Ió Ciclopentadiè (Cp): C5H5Es tracta d’un lligand aromàtic; sp2, pla i el nº d’electrons compleix 4n+2 La ressonància es pot donar en els 5 carbonis.
Hapticitat: b) Ió al·lil: C3H5- c) Benzè: C6H6 d) Butandiè: C4H6 e) Ió tropil: C7H7+ f) Cicloheptatrienil: C7H8 El cicloheptatrienil no és pla, ja que té un carboni sp3.
g) Olefina: C2H4 h) Ciclooctatetraè: COT Presenta hapticitat: η6 (6e-), η4 (4e-), η2 (2e-) Per tal que presenti hapticitat η8, el convertim en aromàtic (pla) η8 (8e-) 6.5. Carbens metàl·lics Existeixen dos tipus de carbens metàl·lics: - Homocarbens: carbens de Shrock  Nucleòfils - Heterocarbens: carbens de Fischer.  Electròfils.
6.6. Concepte de retrodonació Model de Dewar-Chatt-Ducanson: - Enllaç metall olefina - Si els substituents de la olefina són molt electronegatius (p.e. F) , el substituent treu densitat electrònica als orbitals del carboni, augmentant la retrodonació.
- Si augmenta molt la retrodonació: perdem caràcter olefina, s’està realitzant una espècie de ciclació.
6.7. Reactivitat a) Addició oxidant.
Ha de tenir 16e- el complex reactiu.
b) Eliminació reductora Ha de tenir 18e- el complex reactiu.
c) Inserció: inserció del carbonil en el metil.
d) Β-eliminació e) Associació/ dissociació base de Lewis Associació del carbonil.
6.8. Resum reactivitat organometàl·lica 6.9. Cicles catalítics Catalitzador: - Espècie que no es destrueix - Es regenera al llarg del cicle - Augmenta la velocitat de reacció - Disminueix l’energia d’activació ...