Tema 6 Culpabilitat (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Penal Exempció Responsabilitat
Profesor M.L.
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 22/02/2015 (Actualizado: 25/03/2015)
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

DRET PENAL (EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT) TEMA 6: LA CULPABILITAT Diferències entre Culpabilitat i Antijuricitat:  Si el fet no es ni antijurídic no es pot imposar mesura de seguretat. Si ho és sí.
 Responsabilitat civil derivada de delicte, excepte en estat de necessitat agressiu. Exemple: fa fred i entra a una casa entrant la porta.
 Fet antijurídic però no culpable. El major d’edat pot respondre pel menor d’edat si aquest li ha passat una pistola per realitzar un fet antijurídic.
 No es pot actuar justificadament respecte a qui actua justificadament. Exemple: aquell que ataca primer i mentre l’altre es defensa en legítima defensa, torna atacar dient que l’estan atacant. Es pot utilitzar el cas del policia que el posa al cotxe patrulla per un fet antijurídic i aquest comença a donar cops. El policia es troba en compliment del deure.
EXAMEN: 4 causes de justificació, requisits, què és l’error i els supòsits de desconeixement, conseqüències diferents de la justificació.
Causes que exclouen la culpabilitat / imputació personal  Article 19: Minoria d’edat. IMPUTABILITAT.
 Anomalia o alteracions psíquiques (20.1), Intoxicació (20.2) o Alteració de la Percepció (20.3). IMPUTABILITAT.
 Art. 14.3: Error de prohibició. CONEIXEMENT ANTIJURICITAT.
 Article 20.6. Por insuperable. EXIGIBILITAT.
Contingut de la culpabilitat Imputabilitat: sense la qual s’entén que el subjecte no pot comportar-se d’una altre manera a com ho fa. No pot entendre la il·licitud del fet i No pot actuar conforme a questa comprensió.
Possibilitat del coneixement de l’antijuricitat: Es comprova si el subjecte podia conèixer la prohibició del fet, com a condició per adequar la conducta.
Absència de causes d’exculpació: No exclouen totalment la possibilitat d’actuar d’una altra manera, però la disminueixen notablement.
DRET PENAL (EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT) Causes de imputabilitat Anomalia o Alteració psíquica permanent (article 20.1. CP): Malalties mentals amb síndromes psicòtics, Síndromes demencials i oligofrènies, Síndromes psicopàtiques o trastorns de la personalitat i Síndromes neuròtics.
Trastorn Mental Transitori (article 20.1.II) manifestacions particulars (article 20.2).
- Intoxicació plena pel consum de Substàncies I (alcohol i drogues).
- Síndrome d’abstinència.
Trastorn Mental Transitori i Actio Libera in Causa: Article 20.1.II – “el trastorn mental transitori no eximirà de pena quan hagués estat provocat pel subjecte amb el propòsit de cometre el delicte o hagués previst o degut preveure la seva comissió”. No s’eximirà de responsabilitat.
Graus:  Eximent plena (article 20.1.II): pertorbació plena. Que determini una anormalitat en el coneixement de la situació o en les condiciones de autocontrol.
 Eximent incomplerta (article 21.1): pertorbació notable.
 Atenuant, d’arravatament, obcecació (art. 21.2) o Estat passional (art. 21.3ª) o Atenuant Analògica (art. 21.7ª) Intoxicació plena Està exempt de responsabilitat criminal qui al temps de cometre la infracció penal es trobi en estat d’intoxicació plena pel consum de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o altres que produeixin efectes anàlegs.
Classes d’embriaguesa  Letàrgica: grau màxim: estat d’inconsciència. exclou la conducta humana voluntària.
 Plena: pertorbació total de la consciència. exclou la imputabilitat.
 Semi-plena: pertorbació parcial. disminueix la imputabilitat (eximent incompleta o atenuant).
 Simple excitació: irrellevant.
Graus d’intoxicació  Intoxicació letàrgica: Exclou el comportament humà DRET PENAL (EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT)  Intoxicació plena: Eximent completa (20.2)  Intoxicació semiplena: Molt intensa: eximent incompleta (21.1). No tant intensa: atenuant (21.2).
Síndrome d’abstinència S’eximeix a qui al temps de cometre una infracció penal “es trobi sota la influència del síndrome d’abstinència a causa de la seva dependència a tals substàncies.” L’efecte ha de ser ple.
Eximent incompleta si l’efecte no és ple.
En casos menors atenuant article 21.2.
Intoxicació i anomalia o alteració psíquica permanent Addicció a l’alcohol i, sobre tot, a les drogues pot generar malalties mentals permanents com la psicosis.
Minoria d’edat Art. 19 CP “els menors de 18 anys seran responsables criminalment segons el que estableixi la Llei Orgànica reguladora de Responsabilitat Penal del Menor.
LORPM: menors entre 14 i 18 anys, pels fets tipificats com a delicte o falta en el CP. Mesures educatives.
Menors 14 anys: NO RESPONSABILITAT PENAL: se’ls hi apliquen les normes sobre protecció de menors previstes al CC Per tant...
1. Plena imputabilitat i responsabilitat segons el CP: 18 anys.
2. Dels 14 als 18: règim de responsabilitat que també és penal, però diferent: mesures educatives. Naturalesa sancionadora-educativa.
3. menors de 14: no estan subjectes a cap classe de responsabilitat penal, sinó a mesures civils educatives i/o assistencials.
Alteració de la percepció des del naixement o la infantesa DRET PENAL (EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT) Sord-muds: Si es desenvolupen amb normalitat, no poden eximir-se de responsabilitat Supòsits anàlegs..? Autisme. Si és capaç d’entendre i relacionar-se amb la resta de la societat, no s’ha pertorbat la consciència respecte la realitat i no estem en un cas d’inimputabilitat.
Casos insuficient capacitat intel·lectual entren en anomalies psíquiques (20.1) Han de suposar una incomunicació amb el món social que incapaciti al subjecte per rebre normalment la norma jurídica: l’alteració de la percepció ha de donar lloc a una alteració greu de la consciència de la realitat.
...