tema 9 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Dret Processal II
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 04/05/2016
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 9 L’OBJECTE DEL PROCÉS L’objecte del procés penal normalment és doble, té dues parts: La pretensió penal i la pretensió civil.
D’uns mateixos fets se’n desprenen dues responsabilitats: a) Pretensió penal: El que es demana a la penal es dirigir-la contra un subjecte (l’acusat) i es demana que el jutge dicti una sentència condemnatòria, normalment a una pena privativa de llibertat perquè ha comès uns fets delictius. Per configurar aquesta pretensió es necessita tenir identificat:  Part acusada  Part acusadora  Jutge Respecte els fets: es necessita que hagi passat alguna cosa, i a més que aquells fets tinguin rellevància penal. A la pretensió penal, es va configurant a mesura que va tramitant-se el procés (A diferència de la pretensió civil, que la pretensió és clara des del principi). A la instrucció ja es pot anar configurant la pretensió (s’ha de poder identificar a alguna persona, s’ha de poder concretar uns fets, i s’han de qualificar jurídicament aquests fets). Fins que no arribem a les conclusions la pretensió penal no queda del tot tancada, perquè hi ha la possibilitat de modificar la qualificació dels fets jurídicament per part de les parts.
La pretensió penal la pot exercitar: depèn del tipus de delictes.
A la majoria de delictes públics la pretensió la pot exercitar el MF i/o la víctima. Si la víctima no vol ser part al procés, no passa res, perquè el MF exercitarà l’acció. Això vol dir que en aquests casos, si la víctima perdona a l’acusat, a la pràctica no té efectes.
Després hi ha altres delictes semipúblics (amenaces, coacciones, etc.), en aquests delictes per poder iniciar el procés penal, ho ha de iniciar la víctima, denunciant, i després el MF pot incorporar-se. Només el MF ho pot iniciar si la víctima és un menor o incapacitat. Si es tracta de delictes d’abusos sexuals, la víctima iniciarà el procés, i el MF pot iniciar el procés en el cas que la víctima no vulgui.
Regla general: Als casos de delictes semipúblics, si hi ha perdó a la víctima extingirà el procés. Excepció: delicte per abusos sexuals, el perdó no té efectes.
Als delictes privats (injúries i calumnies), aquí el MF no intervé per res, només podrà iniciar el procés la víctima. El perdó sí que té efectes. El MF ni pot començar el procés ni tampoc es pot incorporar.
b) La pretensió civil Es dirigeix contra l’acusat, i es fonamenta en que s’han produït uns fets il·lícits que han ocasionat un dany al patrimoni d’un subjecte, i el que es demana és la reparació del dany patrimonial. Es necessita des del punt de vista dels subjectes: - L’actor civil, qui exercita la pretensió, pot coincidir amb la víctima o no Responsable civil, qui ha de respondre dels danys. A vegades coincideix amb l’acusat o no.
Des del punt de vista dels fets, es necessita: Uns fets il·lícits que ha produït el dany patrimonial. La responsabilitat civil tindrà lloc encara que no hi hagi responsabilitat penal Petició, tres opcions: - Indemnització, - Restitució de la cosa, Reparar el dany Forma d’exercitar l’acció civil: - Regla general: que s’exerciti juntament amb el procés penal.
Excepció: fer-ho de forma separada (dir-ho expressament)  s’anomena reserva de l’acció civil. Si no es diu expressament, s’entén que les dues pretensions es tramiten de forma conjunta. Més temps i més diners. Problema: si ja tenim el procés penal i s’inicia el procés civil, la sentència de la penal, condicionarà el procés civil? La LECrim si refereix a aquest problema, però es refereix en dues línies, quan és un tema de gran rellevància (perquè els jutges no poden dependre d’altres jutges).
L’art. 116 LECrim: la sentència vincularà al jutge civil quan la sentència sigui absolutòria i aquesta absolució es fonamenti en que els fets no van existir. Jurisprudència: si el fet que l’ordre penal declari que aquells fets van succeir, també ha de vincular quan aquesta sentencia absolutòria no va participar en aquells fets.
Pel mateix motiu, si s’ha comprovat que els fets van existir, també hauran d’influir al procés civil.
...