Tema 8 - Ingressos públics (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Economia espanyola
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 07/04/2016
Descargas 7

Vista previa del texto

jcarbonell94 TEMA 8 – INGRESSOS PÚBLICS Esquema: 1. Consideracions sobre el sector públic - Raons de ser - Instruments - Problemes del SP en l’economia moderna - Estructura del SP a l’economia espanyola 2. Ingressos públics - Estructura dels ingressos púbics - Construcció d’un sistema fiscal modern - Reformes de l’IRPF - Situació i evolució dels ingressos públics: 1995-2007 - L’impacte de la crisis: 2008-2009 i 2010-2012 1. Consideracions dels sector públic RAONS DE LA INTERVENCIÓ PÚBLICA 1. Cobreix algunes ineficiències del mercat: hi ha coses que el mercat no fa de manera eficient: - Externalitats: Hi ha de positives i de negatives. Exemples: Contaminació acústica, contaminació ambiental.
- Béns públics: La seguretat o la justícia; per exemple, els mossos d’esquadra.
- Monopolis naturals: Activitats amb costos molt elevats, per exemple, la generació d’energia. Només una entitat pot explotar-ho.
- Informació imperfecta: L’Estat ha de posar regulacions tècniques, sanitàries, ITV...
que redueixen la informació imperfecta.
2. Equitat: funció redistributiva, perquè el lliure comerç no té presents les desigualtats: no té en compte el lliure mercat , si una persona és pobra o rica.
3. Estabilitat: L’Estat intenta estabilitzar l’activitat econòmica perquè tot el que són infraestructures públiques, administracions públiques, educació o sanitat són activitats econòmiques poc sensibles al cicle econòmic.
INSTRUMENTS 1. Pressupostos generals (pressupost general de l’Estat): Hisenda Pública 2. Empreses públiques: RENFE (han anat perdent força perquè s’han privatitzat, com Telefònica).
3. La regulació: reformes laborals, de les pensions, del sistema financer...
PROBLEMES ACTUALS L’Estat, actualment, es troba en problemes per fer polítiques per: 1. Cessió creixent de sobirania: cada cop es fan més polítiques que es fan a nivell supranacional (1999: política monetària per part del BCE; 2013: política fiscal parcial).
1 jcarbonell94 2. Noves tecnologies de la informació i la comunicació: redueixen l’impacte de les polítiques perquè anticipen els seus efectes.
3. Globalització: mobilitat creixent de factors productius que limita les polítiques (Impost sobre societats; si l’apuges hi ha empreses que es veuran obligades a tancar o a deslocalitzar-se).
ESTRUCTURA DE L’ESTAT A ESPANYA OO. AA.  Organismes Autònoms (no depenen de l’Estat) CC. AA.  Comunitats Autònomes El 50% de la despesa de l’Estat està centralitzada i l’altre 50% territorialitzat (36% CC.AA. i 14% CC.LL.) 2. Els ingressos públics EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PÚBLIC TOTALS COM A % 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑥100 𝑃𝐼𝐵  ETAPES: 1. 1950’s/1960’s: <20%, fins i tot fent reformes fiscals (1957 i 1964). Hi havia un sistema antiquat, ineficient i regressiu.
2. 1977-1990: SISTEMA FISCAL MODERN. Com? 2 jcarbonell94 - 1978: Pactes de la Moncloa amb els quals es creen: IRPF, impost s/ societats i impost s/ capital.  IMPOSTOS DIRECTES - Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD): Afecta a la compravenda de vivenda de segona mà; per fer-ho vas al notari i obtens els actes jurídics documentats.
- 1986: creació de l’IVA, per l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE). Resumeix 26 diferents IMPOSTOS INDIRECTES englobats en l’IVA per exigència europea.
- 1988: Impost sobre donacions: es crea perquè el següent impost de 1990 sigui efectiu.
- 1990: Impost sobre successions: si apliquem un impost sobre les herències (successions) la gent podria fer donacions i no successions per això es va crear amb anterioritat l’impost sobre donacions.
Amb tots aquests impostos la recaptació va arribar a ≈40% i va permetre finançar, posteriorment, l’Estat del Benestar.
CONFIGURACIÓ ACTUAL 1. Impostos indirectes: Són REGRESSIUS (no discriminen en funció de la renda) - IVA - Impostos especials: tabac, alcohol i hidrocarburs.
- Impostos sobre la importació 2. Impostos directes: Són PROGRESSIUS (es discrimina en funció de la renda, com més renda, més tipus impositiu).
- IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques) i impost sobre el patrimoni.
- Impost sobre societats: grava els beneficis de les empreses.
3. Cotitzacions a la Seguretat Social: - Recau sobre les empreses en un 75% - Recau sobre els treballadors en un 25% Té un tipus mínim en un inici, però quan augmenta el salari incrementa, per tant passa a ser progressiu. Creix fins arribar a n tipus màxim del qual ja no pot créixer més. És progressiu amb restriccions.
Per incrementar la competitivitat no cal baixar nomes els costos laborals, sinó també es podria fer una reforma laboral que reduís les cotitzacions a la SS que reduirà també els costos laborals. Però si es disminueixen les cotitzacions a la SS com es financiarien les pensions? Es diu que es podria apujar l’IVA.
4. Altres impostos: Poc important, d’un 3% del PIB.
- Impostos sobre el capital: si compres unes acciones i les vens i guanyes uns diners has de pagar un % dels guanys que has fet.
- Transferències corrents i de capital: per exemple de la UE 3 jcarbonell94 REFORMES DE L’IRPF Ens interessen tres elements d’informació: 1. El nombre de trams/intervals fiscals: el nombre de trams/intervals que reben un tipus impositiu diferent. Ens diu el grau de discriminació fiscal, si tenim molts trams serem mes rigorosos en la imposició d’aquest impost.
IRPF 1997 IRPF 1998 IRPF 1999 IRPF 2003 IRPF 2007 IRPF 2011 IRPF 2012/2014 Nº de trams fiscals 10 8 6 5 4 4 Tipus mínim 17% 17% 18% 15% 24% 24% 24,75% Tipus màxim 47,6% 47,6% 48% 45% 43% 43%* 52% *S’introdueixen recàrrecs del 44% i 45% als qui cobrin més de 125.000€ i més de 175.000€ respectivament. Al 2012/14 passaran a tenir u tipus impositiu del 49% i 51% i, a més, s’incorporarà un tipus impositiu pels qui superin els 300.000€ que tindran un tipus impositiu del 52%. El 2012/14 el que es fa és crear un impost addicional sobre cada tram impositiu.
Valoració global: 1. El que es fa és anar cada cop cap a un sistema menys progressiu perquè el nombre de trams fiscals a caigut.
2. ‘’Il·lusió fiscal’’: augment no explícit dels impostos, utilitzant la inflació. Els salaris bruts han anat creixent amb la inflació i això provoca que les persones passin a un tram més alt i indiscretament se’ls apugi el tipus impositiu per l’efecte de la inflació.
3. Sistema fiscal ineficient 4. Heterogeneïtat regional: Permet recàrrecs autonòmics i per tant, haver-hi diferents tipus impositius segons les comunitats autònomes. Les àrees amb més impostos actualment és el litoral mediterrani, tota la zona on hi ha hagut més impacte de la bombolla immobiliària (Catalunya, Andalusia...) DISTRIBUCIÓ GENERAL DELS IMPOSTOS EN % IMPOSTOS INDIRECTES: Són aproximadament d’un 10-12% del total d’ingressos IMPOSTOS DIRECTES: 10-11% del PIB.
CONTRIBUIONS A LA SEGURETAT SOCIAL: 13% del PIB.
ALTRES INGRESSOS: 3-5% del PIB.
TOTAL INGRESSOS PÚBLICS: 38-40% 4 jcarbonell94 2008/2009 Impostos indirectes Impostos directes Contribucions a la SS Altres ingressos TOTAL 2007 11,6% 13% 13% 3,6% 41,1% 2009 8,8% 9,6% 13,4% 3,2% 35,1% ±Δ -2,8% -3,4% 0,4% -0,4% -6% OBSERVACIONS: 1. Caiguda de 6pp en 2 anys d’intensa crisi.
2. Com que ha caigut el consum i la inversió (demanda privada) hi ha una caiguda d’impostos indirectes; i com que cau la ocupació cauen els beneficis de les empreses i cauen els impostos directes.
2010/2012 Impostos directes Impostos indirectes Contribucions a la SS Altres ingressos TOTAL 2009 8,8% 9,6% 13,4% 3,2% 35,1% 2012 10,4% 10,2% 13% 3,4% 37,1% ±Δ 1,6% 0,6% -0,4% 0,2% 2% OBSERVACIONS: 1. En crisi hi ha un increment dels ingressos públics de 2pp 2. Austeritat, que ha pressionat l’augment d’ingressos a través d’imposicions indirectes (IVA)i de la imposició directa (no tant).
5 ...