Apunts cbc sessió 4 i 5 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Educación Primaria - 3º curso
Asignatura CBC
Profesor R.
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 17/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Xènia Gil Jiménez 9/10/2017 CBC (sessions 4 i 5) Les competencies bàsiques en là progràmàcio d’àulà La programació Tècnica del trencaclosques (Preparació) Tècnica per utilitzar amb els alumnes on tothom té el seu rol, tan els alumnes que van més avançats com els que no, i tothom es pot sentir important.
1. Creació de Grups Cooperatius de 4 persones.
2. Objectiu: al finalitzar l’activitat els alumnes seran capaços d’explicar: les característiques i els tipus de programació, com realitzar el desplegament curricular del PEC i els aspectes fonamentals de la Programació anual de centre i de les Unitats Didàctiques.
3. Material: 4 documents, un per cada membre del grup.
4. Criteri d’èxit: qualsevol membre del grup podrà respondre les preguntes del professor sobre qualsevol dels materials o bé podrà fer un resum global de la documentació.
(Desenvolupament) 5. Desenvolupament de l’activitat:  20’ Lectura individual i començar a fer esquema.
 15’ Reunió d’experts (mínim de 3).
- Discussió del material 10’.
- Elaboració d’un guió (esquema) per explicar el material en 5’ als companys del grup original 5’.
 20’ Reunió del grup original.
- Presentació dels esquemes 5’ per cada un.
 5’ Es realitzaran preguntes aleatòriament sobre els continguts.
 5’ Reflexió sobre el treball realitzat (un aspecte positiu i un aspecte negatiu i s’entrega).
6. Rols estàtics per la reunió d’experts.
-Ponent: Explica el material tal i com l’entén.
-Interrogador: Demana explicacions i fa crítiques.
-Secretari: Anota aspectes i controla el temps.
7. Rols mòbils per la reunió de grups originals (van canviant).
Xènia Gil Jiménez 9/10/2017 CBC (sessions 4 i 5) -Ponent: Explica la seva part.
-2 Interrogadors: Demanen explicacions i fan crítiques.
-Secretari: Anota aspectes i controla el temps.
(Aspectes destacats) 8. Interdependència positiva: cada membre del grup té una part del material, un rol assignat i és necessari perquè la tasca funcioni.
9. Exigibilitat personal: es poden fer preguntes orals o escrites per assegurar que tothom ha adquirit els coneixements.
10. Augment de la responsabilitat individual, implicació en l’aprenentatge propi i dels companys. Increment de l’autoestima, al sentir-se útil al grup.
11. Integració de tots els alumnes ja que tots poden fer d’experts, fins hi tot els menys capacitats. I millora de l’empatia perquè tots fan el rol d’expert i d’aprenent.
12. Millora de l’expressió verbal i de les habilitats comunicatives a més de la capacitat per expressar i sintetitzar idees.
13.Treball d’habilitats socials: Capacitat per qüestionar i demanar explicacions sobre les explicacions dels altres. Reconeixement dels iguals com a font d’aprenentatge.
14. Reflexió sobre el treball en grup: cada membre del grup ha de dir una cosa que ha anat bé i una que ha anat malament sobre el treball realitzat pel grup.
Anàlisi de les competencies bàsiques Noms de les 8 CB del nostre currículum Decret 142/2007 Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència artística i cultural Competència del tractament de la informació i competència digital Competència matemàtica Competència d'aprendre a aprendre Competència d'autonomia i iniciativa personal Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Competència social i ciutadana Decret 119/2015 Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència matemàtica Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Competència artística i cultural Competència digital Competència social i ciutadana Xènia Gil Jiménez 9/10/2017 CBC (sessions 4 i 5) Competència d’aprendre a aprendre Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria En el propi currículum trobem: LES CB COM A MARC DE REFERÈNCIA CURRICULAR -Les competències bàsiques són l’eix vertebrador del procés educatiu.
-El currículum orientat a l’adquisició de competències.
-Un currículum per competències significa ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida.
-La idea de competència es sustenta en els diferents tipus de continguts a mobilitzar per fer front a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç.
Currículum per competències.
Podem treballar per competències? Dissenyar un currículum per competències és molt més complicat que treballar a l’aula per competències. Quan pensem en una activitat la podem contextualitzar ràpidament.
El treball per competències és un pas important: -La importància del saber fer -La contextualització dels aprenentatges -La metàfora molt potent de la mobilització Tipologies de Competències Amparo Escamilla (2008) diu que podem estudiar les Competències per: 1. Àmbit o domini de referència. Disciplinàries (mates, llengua...), interdisciplinàries i metadisciplinàries.
2. Sentit o caràcter (Les competències clau o essencials, i les que només són desitjables...) 3. Grau o nivell de generalitat-concreció.
Anàlisi de les 8 Competències Bàsiques del Currículum 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic…) per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.
2. Competència matemàtica: És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos.
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les Xènia Gil Jiménez 9/10/2017 CBC (sessions 4 i 5) societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut.
4. Competència artística i cultural: És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi.
5. Competència digital: És l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu. Inclou destreses referides a instruments i aplicacions digitals; al tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; a la comunicació interpersonal i a la col·laboració en entorns digitals; i als hàbits, civisme i identitat digital.
6. Competència social i ciutadana: És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques.
7. Competència d’aprendre a aprendre: És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en grup, en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i estratègies d’aprenentatges.
8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria: És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat...
Àmbits i àrees Xènia Gil Jiménez 9/10/2017 CBC (sessions 4 i 5) ...