Tema 19 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Civil de la persona - Civil 1
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 18/07/2014
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Lliçó 19: La invalidesa del negoci jurídic 1. La nul·litat insanable Es una defecte estructural del negoci jurídic, ésa dir falta algun requisit perque produeixi efectes. 1.1. La ineficàcia del negoci nul Per a fer referència a la no producció dels efectes que el negoci pretenia, i perquè no es produeixen? per qualsevol causa, ja siguin situacions extrinseques al negoci. I parlem de invalidació, quan hi ha algun error ens els elements intrinsecs.
1.2. Les causes de nul·litat ! 1.3. La conversió del negoci nul Si és nul, cap negoci pot tornar-se vàlid, pero si que pots convertir-lo (se'n diu conversió), però sempre que el negoci nul reuneixi els requisits necessàris perquè sigui vàlid.
Els requisits de la conversió: Rerquisists objectius: els negocis nuls han de reunir els requisists ensencials d'aquell amb que es converteixi.
Requisit subjectiu: aqesta conversió l'hem de poder deduri de la voluntat de les parts.
Hi ha dos tipus de conversio Formal: aquella que no reuneixi els requisis indispensables es converteixi amb un altre negoci de manera inscirvibles. Es a dir que no es modifica tant com un d'oposat, com en la manera material.
material: qu un negoci es converteix en un altre negoci totalment diferent.
1.4. La nul·litat parcial Es caraceritza perquè tant sols afecta en part a la eficacia del negoci.
Tenim dues possivilitats; Anular tot el negoci, o bé, tant sols la part incorrecte i salvar la que no és correcte; ara bé el CC no s'inclinacap enlloc, ja que es limita a casos concrets, ja que cada cas és un món, i les part seran qui es posaran d'acord.
2. L’anul·labilitat o nul·litat sanable del negoci És autonoma de la validesa dels contractes, i diferents de la nulitat (art. 1300...) En determinats supòsits en que alguna de les part ha estat lesionada i es pot demanar la anul·labilitat. Fins el moment que s'insta a l'anul·labilitat, és vàlid, però quan s'insta aquesta, se'n diu eficacia claudicant, ja que es valid fins aleshores.
és un mecanisme que el dret dona uns meccanismes per a persones que considera que han de ser protegides per a ser . La aunlabilitat té 4 anys per a poder reclamar-la 2.1. Les causes d’aquesta nul·litat Els negocis anulables son valids fins que no es dgui el contrari ! Tant sols poden exercitar aquesta accio les persones que la llei declara expressament Tenim 2 tipus: quan falta la capacitat d'obrar quan hi ha vicis de voluntat.
2.2. Els modes d’al·legació: per acció i per excepció ! 2.3. La convalidació del negoci anul·lable Conversio es per nul de plé dret, i convalidació és per anul·lable.
Tant sols seran convalidables , es farà per una alte declaració de voluntat.
Les delcaracions poden ser tacites o Tàcita: quan és un comportament concloent. (1311). Purifica el negoci des de l'inici.
j ...