Contabilitat tema 15 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum tot el curs

Vista previa del texto

TEMA 15: EL CICLE COMPTABLE I ELS COMPTES ANUALS 15.1 El cicle comptable La comptabilitat és la ciència que estudia el patrimoni empresarial tant de manera dinàmica com estàtica:   Estàtic: estudia el patrimoni, que s’ordena en forma de balanç de situació.
Dinàmic: l’empresa realitza una sèrie de fets que s’anomenen fets comptables, que s‘anoten cronològicament al llibre diari i al llibre major, a través dels assentaments.
Quan passa un exercici econòmic, que és normalment d’un any, l’empresa fa un resum de les seves activitats i treu el resultat de l’exercici econòmic, amb benefici o pèrdua.
A continuació es redacta l’estat en que es troben les seves inversions i les fonts de finançament (comptes anuals). Es repeteix any a any i s’anomena cicle comptable.
El Cicle Comptable té les següents etapes: 1) Assentament d‘obertura:  El cicle comptable comença amb l’obertura del llibre Diari i el llibre Major.
 L’assentament d’obertura consisteix a escriure tots els elements d’Actiu en el deure del llibre Diari i tots els elements de Passiu i Patrimoni Net en l’haver.
Aquest assentament sempre és el primer assentament del llibre Diari.
2) Llibre Diari i llibre Major:  Durant l’exercici l’empresa fa diverses activitats, que va anotant en el llibre Diari cronològicament i simultàniament en el llibre Major.
3) Balanç de comprovació:  En qualsevol moment l’empresa pot fer el seu balanç de comprovació .
4) Correccions i assentament de final l’exercici:  Al final de l’exercici s’han de fer certes regularitzacions.
 Correcció del compte de mercaderies (existències):  Durant l’any l’empresa ha anat fent compres i vendes de mercaderies i a final d’any és el moment de regularitzar-les.
 Per això farem sevir un compte de gestió que s’anomena Variació d’Existències i que representa l’augment o disminució del valor de les mercaderies.
 Si les existències finals són superiors a les inicials, vol dir que s’ha comprat més del que s’ha consumit, llavors la variació d’existències tindrà saldo creditors (serà un ingrés que anirà a la dreta o haver).
 Si les existències finals són inferiors a les inicials vol dir que s’ha consumit més del que s’ha comprat, llavors la variació té un saldo deutor (serà una despesa i anirà a l’esquerra o deure).
   Correcció del valor real de d’immobilitzat (amortització):  L’ immobilitzat està compost per elements que perduren més d’un exercici a l’empresa però que van perdent valor cada any a causa de la seva utilització, aquesta depreciació s’anomena amortització i la comptabilitzarem com una despesa.
 I s’anota una partida que s’anomena Amortització Acumulada (Actiu).
 El compte d’amortització acumulada, és un compte amb saldo creditor, és dels pocs comptes creditors de balanç que no va al passiu, sinó a l’actiu amb negatiu.
Altres correccions Valoratives (Provisions):  Provisions per tràfic, per depreciació d’existències, depreciació d’inversions financers, ……… Comprovació d’ingressos i despeses anticipades.
5) Obtenció del resultat de l’exercici:  Després d’haver fet els assentaments correctors, d’anotar les variacions en el llibre Diari i Major, ens disposem a obtenir el resultat de l’exercici.
 Un cop tenim el resultat de l’exercici comptabilitzarem el resultat.
6) Balanç de situació final i tancament de comptes:  Un cop regularitzats els comptes de gestió i amb els resultat de l’exercici, procedim a la presentació del patrimoni final.
 Per procedir al tancament dels comptes d’actiu, passiu i patrimoni net s’efectua el assentament de tancament, que consisteix tancar tots els majors.
 I després es confecciona el Balanç de Situació Final.
15.2 Els comptes anuals Un dels objectius de la comptabilitat és donar informació sobre la situació econòmicafinancera de l’empresa, de la manera més clara possible i mostrant-ne una imatge fidel a la realitat. Això ho aconseguim amb la confecció d’uns documents que s’anomenen Comptes Anuals.
Els comptes anuals són uns estats financers que tenen la missió d’informar de la situació patrimonial, la situació financera i dels resultats de l’empresa.
Els comptes anuals han de ser comprensibles i útils per als usuaris que els utilitzen, amb l’objectiu de prendre decisions econòmiques. Els comptes anuals els han d’elaborar obligatòriament els empresaris o administradors de l’empresa, en un termini màxim de tres mesos a partir de la data de tancament de l’exercici. En els comptes ha de figurar la data de la seva formulació hi ha d’estar firmats per l’empresari o els administradors.
Models de comptes Anuals   Model Complert.
Model reduït per Pimes i Microempreses.
Model Complert   És la versió completa, que pot utilitzar qualsevol empresa.
Està format pel balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.
Model reduït    Versió que utilitzen les Pimes.
S’entén per Pime, tota aquella empresa, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que durant dos exercicis consecutius compleixen en data de tancament de l’exercici almenys dues de les següents característiques.
 Total partides d’actiu no són superiors a 2.850.000€.
 Import net de la seva xifra de negoci anual no superi els 5.700.000€.
 Que el número mig de treballador de l’exercici sigui igual o menor a 50.
Aquestes empreses han de presentar el model per a Pimes del balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria.
15.2.1 El balanç de situació El balanç de situació és un document que mostra el patrimoni d’una empresa en un moment determinat, reflecteix la situació estàtica del patrimoni en un instant de la vida de l’empresa.
El balanç reflecteix els béns i obligacions que l’empresa té en una data determinada, que normalment és a 31 de desembre, en les empreses que l’exercici econòmic coincideix amb l’any natural. Un balanç ha de presentar les dades que conté d‘una manera equilibrada, seguint el fonament de la comptabilitat:  Total Actiu = Passiu + Patrimoni Net 15.2.2 Compte de Pèrdues i Guanys: El compte de Pèrdues i Guanys és un estat comptable que té com objectiu calcular el resultat que una empresa ha obtingut durant un exercici econòmic, i explicant la composició del resultat i les operacions que s’han fet per arribar al mateix. Aquest compte és un element dinàmic, ja que reflecteix els fluxos econòmics al llarg d’un exercici.
Estructura del compte de pèrdues i guanys:   El compte de PiG ha de contenir de forma ordenada els ingressos i les despeses de l’exercici, i donar un resultat.
El PiG és calcula amb el sumatori del resultat d’explotació més el resultat financer, i de la suma surt el benefici abans d’impostos, a partir del qual surt el resultat de l’exercici.
15.2.3 La Memòria: Tant el balanç com el compte d’explotació ens donen una informació quantitativa de l’empresa. Hi ha altres documents que ens amplien la informació molt més qualitativa, que són necessaris per entendre millor l’empresa, el seu entorn i les seves característiques.
La memòria és un document de caràcter explicatiu que amplia el contingut dels comptes anuals.
15.2.4 L’Estat de Canvis en el Patrimoni Net: És tracta d‘un estat comptable que té per objectiu donar una visió completa de la situació del patrimoni net de l’empresa i dels components que l’integren.
Informació bàsica:  Resultat de l’exercici, l’import dels ingressos o despeses reconeguts en el patrimoni net, ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis, variacions en el patrimoni net per operacions amb les socis o propietaris de l’empresa i altres variacions que es produeixen en el patrimoni net.
...

Tags: