Tema 3.1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Fisioterapia - 3º curso
Asignatura Farmacologia general
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 30/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Pharmacology Continuació Tema 3 ➢ Interaccions Farmacològiques o Medicamentoses.
• Modificacions de l’acció d’un fàrmac per la presència simultània d’un altre.
• Poden augmentar o disminuir l’eficàcia dels fàrmacs.
• Afavoreixen l’aparició d’efectes adversos.
• Es poden produir o localitzar a: La fase farmacèutica: Incompetència físic-química, administracions juntes incompatibles (Hospis).
- Fórmules magistrals.
- Especialitats.
- Fàrmacs + solucions per infusió.
La fase farmacodinàmica: 2 fàrmacs, un anul·la o potencia l’altre.
- Modificacions en l’absorció.
- Modificacions en la distribució.
- Modificacions en el metabolisme.
- Modificacions en l’excreció.
La fase farmacodinàmica: - Interaccions en els receptors.
Recomanació: Restringir les associacions de fàrmacs simultàniament.
➢ Interaccions a la fase farmacèutica.
• Conseqüència d’incompatibilitat físico-química • S’originen en l’exterior de l’organisme quan es barregen substàncies que NO són compatibles en: - La mateixa xeringa o - Líquid d’infusió.
• Pèrdua de l’activitat farmacològica i perill d’obstrucció mecànica en els vasos pulmonars.
Interaccions a la Fase farmacocinètica o Farmacocinètiques.
Es produeixen en els processos que regulen el trànsit del fàrmac per l’organisme: • Absorció.
• Distribució.
• Metabolisme.
• Excreció.
Pharmacology Interaccions a la Fase farmacocinètica (I) 1. Modificacions en l’absorció: • Es pot augmentar o disminuir (important en antibiòtics, tractaments d’emergència...) Excipients: - Polisorbat 80 / paracetamol.
- Sorbitol / paracetamol - Alcohol / teofil·lina PH digestius: - AAS / Neutralitzants de l’àcid.
- Tetraciclines / Neutralitzants de l’àcid.
- Sulfonilurees / antiulceroses (perill hipoglucèmia, espaiar medicament de 2h) Purgants: - Anticonceptius hormonals / laxants.
Quelants: - Hidròxid d’alumini / tetraciclina.
- Preparats de Fe o Ca / tetraciclina.
- Colestiramina / Hormones esteroides, digitàlics, AAS, fenilbutazona, warfarina.
- Bifosfonats / calci.
2. Modificacions en la distribució: • Desplaçament de la unió a proteïnes: - Fenilbutazona/ warfarina.
- Fenilbutazona, probenecid, salicilats/ sulfamides, antidiabètics orals.
• Desplaçament de productes fisiològics: - Cloramfenicol, sulfamides/ bilirubina.
Pharmacology Desplaçament de la unió a proteïnes: Ex. Sintrom + Albúmina (unió 90%) Anticoagulant unit a l’albúmina.
A) Fracció lliure d’anticoagulant.
90% 10% ALBÚMINA B) Anticoagulant unit a l’albúmina.
Fracció lliure d’anticoagulant.
SALICILAT 40% ALBÚMINA 60% Conseqüència de l’administració d’un salicilat a un pacient anticoagulant amb cumarínics: El salicilat te major afinitat per l’albúmina que el cumarínic i l’expulsa, en gran part, d’ella; això fa augmentar la fracció lliure (activa) del cumarínic.
Pot provocar una sobredosi.
3. Modificacions en el metabolisme: • Activadors del metabolisme: - Fenitoïna, fenobarbital, rifampicina/ corticoides, ciclosporina, eritromicina, lidocaïna, estrògens.
• Inhibidors del metabolisme: - Cloramfenicol, sulfamides, cortimoxazol, cimetidina, ketoconazol, etc.
Pharmacology ➢ Modificacions en el metabolisme: Exemple d’interacció per activació del metabolisme (inducció enzimàtica) per part del fàrmac B.
Enzims Metabolisme Nivell plasmàtic Estable Hepàtics Fàrmac A del Fàrmac A ↑Metabolisme Fàrmac B ↑Enzims ↑Metabolisme ↓Nivell plasmàtic Estable Hepàtics Fàrmac A del Fàrmac A Menor efecte terapèutic del fàrmac A Exemple d’interacció per inhibició del metabolisme (inhibició enzimàtica) per part del fàrmac C.
Enzims Metabolisme Nivell plasmàtic Estable Hepàtics Fàrmac A del Fàrmac A ↓Metabolisme Fàrmac B ↓Enzims ↓Metabolisme ↑Nivell plasmàtic Estable Hepàtics Fàrmac A del Fàrmac A Possible intoxicació pel fàrmac A ➢ Modificacions en l’excreció: • PH urinari: Fàrmac que alcanitzi l’orina.
- • Saturació dels mecanismes d’eliminació: - • Amfetamines (bàsiques) Probenecid / pencil·lines.
Diürètics: - Afavoreixen l’eliminació d’altres fàrmacs.
Pharmacology ➢ Interaccions en els receptors: • • Sinergisme: 2 fàrmacs que es potencien entre ells.
- Sumació.
- Potenciació.
Antagonisme: - Bloqueig de receptors (Ex: antídots) - Efecte final menor que la suma de l’efecte de 2 fàrmacs administrats amb la mateixa finalitat.
Ex: antibiòtic bactericida + antibiòtic bacteriostàtic.
...

Tags: