Tema 6. Diferències de grups i les capacitats humanes (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Diferències individuals
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez TEMA 6. DIFERÈNCIES DE GRUP I LES CAPACITATS HUMANES  Rendiment cognitiu i diferències de sexe Tots els investigadors semblen estar d’acord que els nois superen a les noies en capacitat espacial i matemàtica, mentre que les noies superen els nois en capacitat verbal.
Mirant les proves PISA  els nois superen a les noies en les proves de competència matemàtica, mentre que les noies superen als nois en comprensió lectora.
En les proves sobre competència científica  no s’observen diferencies significatives entre ambdós sexes.
En el rendiment acadèmic  les nenes mostren un rendiment superior als nens, degut a que mesuren abans. A partir dels 16 anys els nens igualen, i en alguns casos superen, les nenes.
 Sexe i gènere La diferenciació sexual actua durant tot el cicle vital de l’individu, a partir de la influència de factors biològics, psicològics i socials que actuen de manera diferencial segons períodes crítics del desenvolupament.
Sexe: dimorfisme home vs. Dona determinat biològicament.
A nivell genètic, els cromosomes sexuals determinen el sexe del subjecte. Aquesta diferenciació genètica marca el sexe gonadal i hormonal de l’individu.
En el període post natal, que culmina amb la pubertat  hi ha una sèrie de canvis físics (en els òrgans sexuals i estructures i capacitats cognitives) que suposen el final del procés de diferenciació sexual. A la vegada que es donen aquests canvis, també es donen camvis psicològics i socials que ajuden a completar la identitat de gènere adulta.
Sentiment de reconèixer-se un mateix coma home o com a dona.
L’entorn social i cultural de l’individu en determina el rol de gènere Conjunt de comportaments i actituds que la societat espera dels individus en funció del seu sexe.
*Gènere: Construcció basada en factors biològics, psicològics i socials que afecta a la manera de ser i de viure d’una persona.
Els patrons hormonals d’homes i dones són diferents. Les diferències en els nivells de testosterona i estrògens i el seu patró de fluctuació al llarg de la vida de les persones afecten també el patró diferencial d’envelliment entre homes i dones.
Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez  QI i diferències de sexe Avui en dia, existeix un debat sobre si existeixen o no diferencies significatives en intel·ligència entre homes i dones. De manera general es pot afirmar que: - - - Les semblances entre sexes a nivell intel·lectual i cognitiu són superiors a les seves diferències és a dir, les diferències entre individus d’un mateix grup sópn majors que les diferències entre grups.
Les diferències a nivell cognitiu entre homes i dones depenen de la capacitat estudiada, del tipus de tasca utilitzada per avaluar-la, de les característiques del grup, de l’edat dels subjectes, etc.
Les diferències de QI entre sexes, hi ha una diferència al voltant de 3 punts de QI a favor dels homes en diferents estudis realitzats en nombrosos països  existeix una diferència mitjana favorable als homes.
Resulta imprescindible estudiar les diferències entre sexes en intel·ligència general per poder afirmar si existeixen diferències entre sexes en intel·ligència. Els resultats dels estudis afirmen que no existeixen diferències significatives en la puntuació mitjana de g entre homes i dones. Les diferències en volum cerebral entre homes i dones es deuen a aptituds especifiques i no a intel·ligència general.
Si es comparen els dos sexes en els extrems de les corbes de distribució s’observen diferències significatives pel que fa a l’eficiència verbal, capacitat numèrica i genis i deficients mentals (hi ha més nois) Aquestes evidències, van portar a proposar la Hipòtesi de la variabilitat Planteja que la distribució de les puntuacions dels homes en els test d’aptitud i capacitat mostra una dispersió major que la distribució de les dones.  És a dir, els homes es distribueixen de manera més àmplia al llarg de tota la distribució, mentre que les dones s’agrupen al voltant de la mitjana. D’aquesta manera, la proporció d’homes en les puntuacions extremes de la distribució és major que la de les dones.
*Les diferències de mitjanes en intel·ligència entre homes i dones són mínimes, mentre que les diferències en variàncies són molt significatives (hipòtesi de la variabilitat) Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez La hipòtesi de variabilitat ha estat rebutjada per latres investigadors, que defensen que les evidències que li donen duport estan basades en factors socials i polítics, i no en factors psicològics.
Estudis sobre les diferències de sexes en intel·ligència sovint mostren resultats diferents o contradictoris, depenent de les característiques dels test utilitzats, de la mostra, del moment temporal en que es van realitzar, etc.
Per tal d’agrupar els resultats, a partir dels anys 80 es comença a utilitzar la Tècnica de metanàlisi per resumir els resultats dels estudis sobre una mateixa temàtica.
Es basa en la revisió quantitativa de les publicacions empíriques sobre una determinada qüestió i el resultat s’expressa amb l’Índex de Cohen  representa la magnitud de l’efecte de les diferències entre les puntuacions dels grups, en unitats de desviació típica.
 Aptituds específiques, canvi temporal i sexe Existeixen diferències entre sexes en capacitat espacial, matemàtica i verbal, però la seva magnitud i importància depenen del tipus de dades considerades. Exemple: els homes mostren millors resultats en proves de raonament numèric i geometria, però no pas en càlcul mental, on les dones mostren un rendiment major.
Si es tenen en compte les diferències globals entre sexes en intel·ligència fluïda i cristal·litzada, els resultats mostren diferències no significatives entre els dos grups en Gf i Gc. La diferència més notable s’observa en que els homes presenten puntuacions majors en capacitat espacial que les dones.si s’analitzen en detall les capacitats especifiques dins de cadascun d’aquest factors, els resultats canvien lleugerament.
- - - Gc inclou tasques verbals i tasques matemàtiques. La mitjana de les diferències en capacitat cristal·litzada mostra una petita diferència no significativa a favor dels homes.
Gf inclou tasques de raonament inductiu, relacions entre figures i amplitud de memòria. Tant en les tasques verbals com no verbals, les diferències entre sexes no són significatives.
Gv inclou tasques de rotació, de relacions espacials i de visualització. Hi ha diferències significatives a favor dels homes en rotació i relacions espacials, tot i que no s’observen diferències significatives en visualització.
Cal tenir en compte, que el ritme de desenvolupament en els nens i les nenes és diferent.
En general, les nenes assoleixen el seu rendiment intel·lectual màxim abans que els nens.
Quan estudiem les diferències en les capacitats cognitives entre sexes cal tenir en compte el moment evolutiu dels individus per entendre el paper modulador de l’edat en aquesta relació.
La magnitud de les diferències de QI entre nois i noies varia en funció de l’edat dels subjectes estudiats  les diferències entre sexes són majors en adults que en adolescents.
- A partir dels 12 anys, les nenes presenten un QI superior als nens.
Al voltant dels 15 anys les diferències entre sexes són nul·les.
Als 18 anys els nois mostren puntuacions superiors a les noies.
Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez Pel que fa a les capacitats cognitives, hi ha algunes diferències entre sexes que tendeixen a desaparèixer, o al menys suavitzar-se amb el pas dels anys com les tasques de vocabulari, visualització i rotació mental, que sembla que no estarien influïdes per l’edat.  Evidència: augment de dones graduades en la universitat.
Malgrat aquestes evidències, estudis indiquen que quan es tenen en compte grans mostres de diferències entre sexes no semblen estar disminuint, sinó que es mantenen estables al llarg de les generacions.
A l’hora de buscar explicacions a les diferències de sexe en intel·ligència ens hem de centrar en factors biològics com en factors psicosocials.
- - A nivell biològic, s’ha relacionat la superioritat dels homes amb el major volum cerebral. De mitjana, el volum del cervell dels homes és 8-14% superior al de les dones, però aquest factor no és explicatiu pel que fa a les diferències en intel·ligència entre homes i dones, ja que no totes les àrees del cervell són igual d’importants en el funcionament cognitiu.  Homes i dones poden arribar al mateix rendiment cognitiu a través de patrons d’activació cerebral diferents.
L’educació també és un factor relacionat amb les diferències de xe en intel·ligència.
Els canvis en el sistema educatiu podrien ser els responsables de la disminució generacional que s’observa en les diferències entre sexes d’algunes capacitats cognitives. Tot i així, alguns investigadors afirmen que no existeix un patró regular del canvi en intel·ligència entre les generacions.
*No podem oblidar que les semblances entre homes i dones són majors que les seves diferències.
*En cap cas podem generalitzar els resultats d’un grup a una persona en concret.
...