Procés d'atenció en fisioteràpia (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fonaments científics, histórics i socials de la fisioteràpia
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 19/09/2014
Descargas 20

Vista previa del texto

FONAMENTS CIENTÍFICS T-4 PROCÉS D’ATENCIÓ EN FISIOTERÀPIA T-4 PROCÉS D’ATENCIÓ EN FISIOTERÀPIA “Relació que s’estableix entre la persona que presenta una alteració dels seu estat de salut i el fisioterapeuta” El procés d’atenció és una relació bidireccional i sempre que s’utilitzi la fisio s’estarà aplicant.
S’arriba a un acord amb el pacient.
3 conceptes fonamentals: Són tres idees que s’han de tenir molt clares alhora d’aplicar la fisioteràpia, s’ha d’iniciar en el moment que el pacient es presenta.
- - Relació-interacció entre el professional i la persona que demanda atenció. És ideal que no hi hagin intermediaris, sinó que el vincle s’estableixi directament amb el pacient.
*si el pacient no està amb condicions s’estableix amb el cuidador.
Alteració real o potencial de la salut Mètode d’intervenció propi del fisioterapeuta PROCÉS D’ATENCIÓ - Sistemàtic i organitzat (intentar mantenir una seqüència de temps clara) Individualitzat Identificació de problemes (s’ha de tenir en compte el context econòmic, social i religiós del pacient) Tractament dels problemes Hipotètic-deductiu Raonat 5 etapes: 1. Valoració  entrevistes clíniques, anamnesis 1 FONAMENTS CIENTÍFICS T-4 PROCÉS D’ATENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2. Anàlisi de dades  un cop tenim la informació del pacient he de ser crítics per a seleccionar la informació més rellevant, ser capaços d’analitzar tota la informació que ens dóna el pacient i triar la que ens és necessària 3. Formulació del programa  en funció dels objectius que ens plantegem.
4. Execució del programa  en base a l’estat al pacient 5. Avaluació  per veure si el que estem fent funciona i el pacient millora o no. És com una Revaloració. Si el pacient no millora tornem a començar el cicle.
És un procés cíclic, molts cops mentre executem el programa avaluem al pacient 3 o 4 vegades.
És un procés constant i dinàmic.
1. VALORACIÓ Recollida i registre de dades relatives al pacient, tant subjectiva (nostre i de les impressions del pacient) com objectiva (informes d’altres metges, radiografies,...).
Aquesta informació que hem de recollir ens la dóna bàsicament el pacient, la família o cuidador, una història clínica prèvia, o bé altres fonts complementàries que ens ajudaran.
Tipus de dades que recollim: - Bàsiques o de filiació (també econòmiques per saber si requerim un treballador social) Subjectives (dolor, sensacions del pacient,...) Objectives (test, proves, balanços articulars i musculars,...) 2. ANÀLISI DE DADES Quantes més dades recol·lectem més fàcil serà identificar el problema.
Per tal d’identificar el problema i després poder establir el diagnòstic en fisioteràpia: problema + causes + manifestacions.
3. FORMULACIÓ DEL TRACTAMENT Després de tenir identificat el problema formulem el tractament.
Dissenyem el pla d’actuació per tal d’eliminar o minimitzar el problema.
- Fixar prioritats Establir objectius del tractament Determinar les accions 4. IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA Es posa en pràctica el que s’ha dissenyat en la fase anterior 2 FONAMENTS CIENTÍFICS T-4 PROCÉS D’ATENCIÓ EN FISIOTERÀPIA - Aplicació de tècniques i mètodes fisioterapèutics Re-avaluació Presa de decisions sobre el programa ( si està sent apropiat o no) Adaptació i modificació de les tècniques i mètodes 5. AVALUACIÓ Comprovar si el pla ha estat efectiu o no.
- SI efectiu  alta NO efectiu  revisió i replantejament, modificació del pla Revaloració del pacient Comprovar els canvis respecte la primera exploració Registre o història clínica en fisioteràpia: S’ha de deixar constància del tractament aplicat i la millora en una història clínica que ha de ser: - Precisa Objectiva (tot i que hi podem posar apreciacions subjectives) Completa Oportuna Confidencial Té molta importància perquè és el registre que ens dóna informació per elaborar després: - Protocols d’actuació Guies de pràctica clínica Investigació Articles, publicacions.. en revistes d’impacte Etc....
FISIOTERÀPIA BASADA EN L’EVIDÈNCIA El problema és que no hi ha evidència científica de la fisioteràpia. Els articles en fisioteràpia estan a un nivell 3 d’evidència científica, ja que fins ara no s’ha tingut accés a projectes d’investigació en el camp de la fisioteràpia. Per tant fins al 2000-2001 no hi havia enlloc un recull d’articles científics que ens permetessin valorar l’evidència dels mètodes que utilitzaven 3 FONAMENTS CIENTÍFICS T-4 PROCÉS D’ATENCIÓ EN FISIOTERÀPIA els fisioterapeutes. Es té una evidència clínica molt gran però que de forma científica no es podia demostrar.
Per tant, podem dir que la fisioteràpia està basada en l’evidència. És una evidència clínica que no es podia demostrar, tot i que ara està començant a poder tenir una evidència científica (que és més important).
Gràcies a aquesta millora ens dóna peu a saber: - Mètodes que podem utilitzar per justificar l’evidència clínica Mètodes Barreres per accedir als estudis que ens proporcionen evidència El concepte de fisioteràpia basada en l’evidència (iniciada al 2000)  abans es basaven en els coneixements de les tècniques i les preferències dels pacients en el sentit literal de la paraula.
Hi havia pacients que preferien unes tècniques respecte unes altres.
Ara es potencia la recerca clínica d'alta qualitat. El que passa és que des del 2000, que comença la fisio basada en l'evidència, hi ha altres factors externs que condicionen la pràctica basada en l'evidència. Parlem d'un context cultural, d'una situació de l'entorn, econòmic, de recursos(beques, ajuts...), polític, etc.
4 FONAMENTS CIENTÍFICS T-4 PROCÉS D’ATENCIÓ EN FISIOTERÀPIA Passar de la fisioteràpia amb evidència clínica a la fisio amb evidència científica: Per una banda aquest fet fa que les aplicacions terapèutiques estiguin més justificades. Amés també permet accedir a publicar articles.
Tota la recerca que estigui publicada de cara al nostre currículum dóna importància ja que es busca el millor benefici del pacient.
Pel pacient, el fet que hi hagi parcs de recerca fa que la feina que fem sigui més bona, jaque hi ha més ajudes i més beques.
No hi ha criteris de qualitat.
5 ...