Examen febrero 2007-08 (2006)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Biología
Año del apunte 2006
Páginas 10
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

.........
Un company s’ha posat a respirar molt ràpida i profundament degut a un estat d’ansietat produït per l’examen, i es mareja (no mireu al voltant, encara no). Donat que hiperventilar equival a eliminar CO2 de la sang i sabent que en el sistema que manté el pH sanguini el CO2 actua com àcid i el bicarbonat (HCO3-) actua com base, sabeu que: a ha sofert una alcalosi (augment del pH sanguini) b ha sofert una acidosi (baixada del pH sanguini) c no té cap relació amb el pH sanguini d qui li ha donat bicarbonat? La conformació de les macromolècules biològiques a depèn exclusivament de la seva estructura primària b tan sols depèn de les interaccions no covalents que s'estableixen dins la molècula c la conformació és única; el que pot fluctuar és la configuració.
d està molt influïda pel medi que l'envolta.
Tenim una reacció: 2.
3.
4.- A+ B C+D, per a la que 'G°'< 0 a Sabem que és una reacció desfavorable.
b Aquesta reacció només té lloc en presència d’un enzim c La seva constant d'equilibri té un valor superior a 1.
d La reacció només podrà avançar cap a l’esquerra si s'acobla a una reacció exergònica.
Fenilalanina, adenina, glucosa, histidina, ribosa… a són noms de molècules precursores presents abundantment al medi i a partir de les quals els organismes biosintetitzen les seves biomolècules b formen part de les biomolècules anomenades blocs estructurals i són comuns a tots els éssers vius c són biomolècules que es distingeixen per la seva seqüència i que només són presents a alguns organismes d totes elles estan formades pels mateixos bioelements 1.
PART 1: BIOQUÍMICA Una de les quatre respostes és la correcta Poseu el vostre nom i DNI al full de respostes. Al final heu de lliurar també aquest full de preguntes NOM I COGNOMS........................................................................ ... ........DNI:.......................
Curs 2007/2008. Convocatòria de 4 de febrer de 2008 1ER CURS DE CIÈNCIES AMBIENTALS.
EXAMEN DE BIOLOGIA I. Codi 23814 - AH2 BH2 E0’ (V) 0,25 - 0,10 Quina d’aquestes frases sobre l’estructura de les biomolècules és correcta? a A les proteïnes s’hi incorporen tots els aminoàcids naturals b Els greixos pertanyen tots a una única sèrie enantiomèrica c Als àcids nucleics, el component glucídic és únicament ribosa d Els aminoàcids polimeritzen mitjançant la formació d’enllaços peptídics per a formar les proteïnes L’evolució de les proteïnes es pot seguir comparant les seves seqüències d’aminoàcids.
En relació amb aquests observació, una de les frases següents és INCORRECTA: a Proteïnes d’igual funció a espècies diferents tindran seqüències més divergents quanta més distància evolutiva hi hagi entre les espècies b Les diferències d’aminoàcids entre dues proteïnes homòlogues es distribueixen a l’atzar per tota la seqüència c Seqüències pertanyents a proteïnes amb igual funció però amb baixa homologia seqüencial donen, no obstant, lloc a la mateixa estructura tridimensional.
d Les mutacions en la naturalesa dels aminoàcids són conseqüència de mutacions en la seqüència del DNA Al DNA a hi ha ribosa.
b la doble hèlix s'estabilitza gràcies a la formació d'enllaços covalents entre bases complementàries.
c les dues cadenes són antiparal·leles.
d la seqüència d'una cadena no determina la seqüència de la cadena complementària.
A les membranes biològiques a Només hi ha proteïnes incrustades al cantó extern b Els transportadors actuen sempre en l mateixa direcció c Les proteïnes integrals de membrana (que la travessen) solen estar glicosilades al cantó citosòlic d Les molècules de colesterol incrustades hi juguen un paper important en l’estabilitat.
7.
8.
9.
a En condicions estàndard, el compost més oxidant, A, oxidarà B i es formarà AH2 b Aquesta reacció no podrà assolir mai l’equilibri en ser els potencials redox de signe contrari c Mai no serà possible la generació de BH2 malgrat que hi hagi un excés molt gran de B d Aquesta reacció evolucionarà sempre cap a la formació de AH2 A + 2H + 2e B + 2H+ + 2e- + Suposa dues semireaccions redox: 6.
5.
Una de les frases següents referents als enzims és INCORRECTA: a Els enzims no modifiquen la constant d'equilibri de les reaccions que catalitzen.
b En presència d'enzim l'equilibri s'assoleix més ràpidament que en la seva absència c Les estructures de substrat i enzim són complementàries abans i durant la reacció enzimàtica.
d Els enzims fan possibles les reaccions que catalitzen rebaixant la seva energia d’activació Sobre el metabolisme i les rutes metabòliques podem dir: a Les rutes del catabolisme són divergents b Totes les reaccions del metabolisme estan regulades c La mateixa via metabòlica pot tenir lloc a compartiments cel·lulars diferents d Mentre que el catabolisme és oxidant, l’anabolisme és reductor Amb referència a la glucòlisi podem dir: a És una ruta que genera sempre un producte d’excreció com lactat o etanol b De les dues fases en què la podem dividir, la primera és la d’inversió d’energia c S’activa quan els nivells cel·lulars d’ATP són elevats d Donat que és reversible, també serveix per a sintetitzar glucosa El cicle de l'àcid cítric: a és allà on conflueixen els productes de degradació de les biomolècules en forma d'acetilCoA.
b oxida tots els combustibles a CO2 i H2O.
c augmenta la seva velocitat a elevades relacions [NADH]/[NAD+] d produeix tota l’energia en forma d’ATP que és extraïble del combustible inicial del metabolisme aeròbic A la fotosíntesi a l’aigua actua de donadora d’electrons i és oxidada a O2 b es poden distingir dues fases, una de les quals només funciona en absència de la llum c els pigments fotosintètics actuen de manera independent d el primer producte produït com a conseqüència de la fixació del CO2 és glucosa Al comparar el procés de [transport electrònic + fosforilació oxidativa mitocondrial] i el procés de [fotofosforilació + cicle de Calvin], podem dir: a els rendiments són molt semblants i es troben lluny del 100% b la síntesi d’ATP a la mitocòndria i la fotofosforilació a la fotosíntesi són molt similars mecanísticament i molecularment c els dos depenen de l’existència de membranes impermeables als protons d Totes les respostes són correctes 10.- 11.
12.
13.
14.- 15.
19.
18.
17.
16.
Pasteur Leewenhoek Hooke Koch un virus amb simetria icosaèdrica infectant una cèl·lula un virus amb simetria helicoidal un virus amb envolta un virus complex, composat per cap icosaèdric i cua Són partícules proteiques infeccioses que produeixen malalties en plantes Són molècules circulars de RNA, amb càpsida que produeixen malalties en plantes Depenen d’un hoste b i c són certes a b c d diferència grups de bacteris diferència bacteris de cèl.lules eucariotes diferència bacteris del medi que els envolta diferència espores de la cèl.lula vegetativa S'anomena tinció diferencial a aquella que: a b c d Els viròids: a b c d En la següent imatge s’observa: a b c d Quin dels següents investigadors va desenvolupar les tècniques necessàries per a obtenir cultius axènics? PART 2: MICROBIOLOGIA 24.
23.
22.
21.
20.
És imprescindible tenyir les mostres El fons de la preparació es veu brillant i les cèl·lules fosques El fons de la mostra es veu fosc i les cèl·lules brillants Només es poden observar cèl·lules capaces d’emetre llum amb una longitud d’ona diferent a la llum que incideix El temps de mort tèrmica El temps que triga en morir un determinat grup de microorganismes El temps que es necessita per reduir la població a una dècima part El temps que es necessita per reduir la població a 104 cèl·lules a proteïnes, fosfolípids, lipoproteïnes i lipopolisacàrids b proteïnes, àcids teicòics i lipopolisacàrids c proteïnes, mureïna i lipopolisacàrids d proteïnes, fosfolípids, àcid dipicolínic i lipopolisacàrids La membrana externa de bacteris gramnegatius està composada per: a b c d El temps de reducció decimal és: a Una tècnica avançada per evitar contaminants durant la manipulació de cultius i medis de cultiu estèrils b Una tècnica de separació de microorganismes durant la manipulació de cultius c Una tècnica d’aïllament de microorganismes durant la manipulació de cultius d Una tècnica avançada per aconseguir un nombre més elevat de microorganismes en el medi La tècnica assèptica és: a Aquell medi que tendeix a seleccionar els microorganismes que tenen una taxa de creixement més elevada d'entre una població mixta.
b Un medi format per sals minerals i els mínims requeriments nutritius.
c Un medi que ens permet diferenciar entre diferents característiques metabòliques.
d Aquell medi que només permet el creixement de determinats microorganismes.
La millor definició d'un medi selectiu és: a b c d En el microscopi de contrast de fase: 29.
28.
27.
26.
25.
pili flagel fímbria artefacte de la tinció Està constituïda per peptidoglicà i una membrana externa Té unions directes entre els tetrapèptids del peptidoglicà Està constituïda majoritàriament per peptidoglicà Té un espai periplàsmic entre la membrana externa i el peptidoglicà Fotoorganoheterotrof No existeix un organisme d’aquestes característiques Quimiolitoheterotrof Fotolitoautotrof Viuen en llocs molt freds Viuen a temperatures entre 30 i 40ºC Viuen per sobre dels 60ºC Viuen en condicions extremes per sobre dels 80ºC a b c d lineal es circular covalentment tancat de cadena senzilla cap de les anteriors és certa Es pot generalitzar que en la majoria dels casos el cromosoma dels procariotes és: a b c d Els organismes psicròfils són aquells que: a b c d A quina classe metabòlica pertany un organisme que utilitzi la llum com a font d’energia, un compost orgànic com a font d’electrons i CO2 com a font de carboni? a b c d La paret cel·lular de gram positius: a b c d En la següent imatge, la fletxa assenyala: a b c d recompte de cèl.lules en plaques de medi sòlid recompte directe al microscopi recompte amb la tècnica del Nombre més Provable (NMP) les respostes a i c són correctes Per calcular el nombre de bacteris viables podem fer un: Peces con escamas normales, espinas largas y ojos verdosos.
Peces con escamas filamentosas, sin espinas y ojos verdosos.
Peces con escamas filamentosas, espinas largas y ojos verdosos.
Peces con escamas normales, sin espinas y ojos verdosos.
Peces con escamas filamentosas, espinas largas y ojos azules.
Peces con escamas normales, sin espinas y ojos azules.
Peces con escamas normales, espinas largas y ojos azules.
Peces con escamas filamentosas, sin espinas y ojos azules.
42.9 y 9.9 38 y 9.9 33 y 9.9 42.9 y 33 32 y 21 35 y 21 28 y 35 28 y 21 a.
b.
c.
d.
0.8 0.7 0.6 0.9 33. Basándose en el problema anterior, el coeficiente de coincidencia aproximado es: a.
b.
c.
d.
32. Basándose en el problema anterior, el número aproximado de doble recombinantes esperados y observados sería: a.
b.
c.
d.
En base a estos datos, las distancias genéticas entre “e-t” y “e-m” expresadas en unidades de mapa, y una vez corregido el mapa son: 272 130 12 39 26 9 135 243 31. En el pez araña se identificaron los siguientes genes en el cromosoma 2: Membranoso (M/m), Espinoso (E/e) y Turquesa (T/t). La forma recesiva del gen Membranoso produce escamas modificadas con formas filamentosas y la dominante produce escamas rectas y normales. La forma recesiva del gen Espinoso produce espinas dorsales largas, mientras que la forma dominante inhibe la formación de espinas dorsales. En el caso del gen Turquesa el alelo dominante produce ojos de color azul y el alelo recesivo produce ojos de color verdoso.
Se realizó la cruza de prueba entre un pez triple heterocigoto con un pez triple homocigoto recesivo. El producto de este cruzamiento fueron 866 peces, que agrupados por fenotipo son: PART 3: GENÈTICA 30.
Hay menos recombinación de la esperada entre los genes estudiados Hay más recombinación de la esperada entre los genes estudiados La recombinación está totalmente suprimida entre los genes estudiados Los genes estudiados están muy distanciados y no se comportan como genes ligados 43 individuos 85 individuos 170 individuos 15 individuos 43 individuos 85 individuos 170 individuos 15 individuos Las células que se dividen por meiosis siempre deben ser diploides.
En la mitosis, el apareamiento cromosómico por sinapsis es completa.
Durante la anafase I de la meiosis los centrómeros no se dividen.
Los productos meióticos son siempre haploides.
a.
b.
c.
d.
La interacción que tendrá esta cadena con las ARN polimerasas.
La replicación es obligada en sentido 3’-5’.
La replicación es obligada en sentido 5’-3’.
Los fragmentos de Okasaki catalizan la actividad de las ADN polimerasas.
38. La replicación discontinua, mediante fragmentos de Okasaki, de una de las dos cadenas del ADN se debe a: a.
b.
c.
d.
37. Al comparar las diferencias y similitudes que existen durante los procesos de división celular por meiosis y mitosis, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: a.
b.
c.
d.
36. En base al problema anterior. ¿Cuántos individuos de la progenie se esperaría que tuvieran ojos almendrados y canto largo e intenso, si en el progenitor heterocigoto los genes se encuentran en fase de acoplamiento? a.
b.
c.
d.
Se cruzan un individuo que es doble heterocigoto con un doble homocigoto recesivo y se obtiene una descendencia de 200 individuos. De esta progenie, ¿cuántos individuos se esperaría que tuvieran ojos almendrados y canto normal, si en el progenitor heterocigoto los genes se encuentran en fase de repulsión? 35. En una población de ranas cantoras se han descrito un par de genes, cada uno con dos alelos: C/c y O/o. El alelo “c” es una mutación recesiva que produce una mayor duración e intensidad del canto social, y el aleo “o” es una mutación recesiva que provoca ojos de forma almendrada. Se sabe además que estos dos genes están ligados y se encuentran a una distancia de 15 u.m.
a.
b.
c.
d.
34. Cuando en la construcción de un mapa genético se observa que existe interferencia negativa, esto significa que: La ADN polimerasa III Las ADN polimerasas Į y ȕ La ADN polimerasa I La ADN polimerasa Ȗ Que los diferentes ARNs ribosomales adopten estructuras secundarias específicas.
Que el codón de inicio codifique para el triptófano (UGG).
Que la molécula que aporte la energía sea el ATP Que el RNA de transferencia vaya incorporando aminoácidos en el sitio P del ribosoma.
a.
b.
c.
d.
Ninguna, ya que no afecta a la señal de inicio de la traducción.
Leve, ya que modificaría solamente al segundo codón del gen.
Grave, ya que puede crear un nuevo codón stop o desplazar el marco de lectura.
Impredecible, ya que dependería del nucleótido insertado.
43. Cuando en un gen procariota ocurre una mutación que inserta un nuevo nucleótido después del codón de inicio, la consecuencia de esta mutación podría ser: a.
b.
c.
d.
42. Para que la traducción del ARN mensajero sea correcta se necesita: a. Que el factor CPSF (factor de especificidad para el corte y la poliadenilación) se una a la TATA box b. Que la secuencia AAUAAA se encuentre en la región promotora 5’ del gen que se transcribe.
c. Que la enzima Poli A reconozca y se una a la caperuza de la 7 metil guanosina del ARN mensajero.
d. Ninguna de las opciones anteriores.
41. La poliadenilación del ARN maduro requiere: a. Los GTFs (factores de transcripción generales) reconocen los promotores de genes muy específicos.
b. Los genes que tienen una expresión constitutiva en la célula requieren la acción de los GTFs (factores de transcripción generales).
c. Los ITFs (factores de iniciación de la transcripción) son llamados GTFs (factores de transcripción generales) cuando la transcripción se ha iniciado.
d. La ARN polimerasa solo interactúa con los GTFs.
40. De las siguientes afirmaciones indique cuál es la correcta: a.
b.
c.
d.
39. En los eucariotas la replicación del ADN mitocondrial está asociada a la actividad de: Los genes son en realidad genes duplicados.
Existe acción génica complementaria.
Existe epistasis recesiva.
Existe supresión entre alelos dominantes.
a. La inactivación de más de un cromosoma X reprime la expresión de todos los genes de otro cromosoma.
b. No todos los genes del cromosoma X son inactivados.
c. El fenotipo de estos síndromes depende del grado de mosaisismo somático.
d. La transcripción no es efectiva en células con más de dos cromosomas X.
45. La inactivación del cromosoma X en el humano asegura que la expresión de los genes que están en este cromosoma sea equilibrada entre machos y hembras. El hecho de que existan manifestaciones fenotípicas de síndromes cromosómicos asociados a la presencia de más de un par de cromosomas X (como en el síndrome de Klinefelter) se debe a: a.
b.
c.
d.
44. Se descubre que en la coloración del plumaje de una lora amazónica están involucrados dos loci que interactúan entre sí. El primer locus determina la acumulación en las plumas de color verde (VV y Vv) o amarillo (vv) y el segundo locus determina si existe acumulación de pigmentos en las plumas de color azul (AA y Aa) o de color negro (aa). Al cruzar 10 parejas donde los individuos eran doble heterocigotos, se observó en el total de la descendencia 14 loras con plumaje azul y verde, 5 loras con plumaje azul y amarillo y 7 loras con plumaje negro.
Según este experimento se deduce que la interacción entre los genes es: ...