TEMA 2 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Equilibri quimic i instrumentació
Año del apunte 2013
Páginas 9
Fecha de subida 19/09/2014
Descargas 1
Subido por

Descripción

SUBTEMAS: Càlcul del pH d'un àcid o d'una base. Solubilitat de gasos en aigua: pH de l'aigua de la pluja i pluja àcida. Solucions reguladores (tampó) del pH; definició i pH de les mateixes. Preparació i propietats d'una solució tampó. El sistema tampó H2CO3/HCO3-. Cloració de l'aigua. Control del pH en aigües clorades. Càlcul del pH de sals.

Vista previa del texto

* L"d,. J}!"ü F\L + ruo * H3o+ + L- fi h{d + CHü-t,.ü ,[o[ pH d'u* *d * d'u,rnó. I-* f **" -tA JrX-&: HA" + l-bo + ["]3d + t- xJud^] L"Lo"dJ,.,U i [r t r *x -x +X +X -+ !n^.^ A,!"I" NH'CU + H.C ,.
I q 16*1,, [á"1-x : lHs\"lM I Iuul _ /x G*,o " [h"] -X ++ tll-x -) ( :+ t^ -,[ n /, ,(^ ,+*^.* \ J*-A^ u¿,^r,ot e ¡}-fof F^$- X(((te] i, no* I*^l , pl- ,l*¡^l,lrú" ^ l\CL - -- i;.1 ? o.r-xí á vxt x¿ ^\r\'§ -.1, - J" t i.l kor.tv, l^'- f,},.] & Xt k**o ' [¿,"] -+ ery,*Vur' qrrU trrvvwyY\ *ut tu,'d^ (^ ú ,// r*..¡Q;o^ (X 1q 7" &1" ^^-1, f^q$rt^^M") l% (b*qu ' [á.]) \*.: J'%* - -!*q ti" + !%tá r ü**a ^I* (-¿) 3q' lqt; l 6*o" [L] t, C,0M : * = \l,i*c-l pKo= rA -l^\x=oHl d ' , ll-t¿¡o{n: _,[rrq K* FH=jt. j\r;r I ) ^^A pH 1r/ \2 ñNT'rcl^^& f^ - ür{,r[ &[ pf] J'"^." ^o]"'' d llfu 16= {0-u'* O''t 1"1 $""1 p *^rQ" 'l'l^ L.,J. &.Cü dt g" [r*/r!r^ : *+ pk = -\,l§un= q,B rr+=&t pH=3 lqt {A,oq,lO-4=J,1 :J J. ¿¿ Lt ,**Ur- T,a x¿<( [I"] (*^J],*'{.* *1.[,^ h pH= Al- " xüu¡^Á.APH? X : k^^"ü) tC§to .
='t/nr.
%r.
¡6.= -{0-o'r, pKb = ffim ;#tt Q,t , n*\u; ---+ it + N)a* NaA.
ql o,rH \ pH jQ,L I u* ,to' = ¿d _ *J H ru'ffiffi cr.,,^¿: o/\ T* " 5rll,I'.!.*rf A,I" , O¿(2O'¿), Ccr(<l"l,l {.0^ l'l¿Gq"¿) W -t^ * U-[.,. D"*M^ , . P*r* fr^ d.'ur* ^ ^,\.r^^ ^ J" i^ Penoi*s ' Po*,^,- ü' tr^ l+ r-^^r,L n, XXI , ú ?r¿p¡,*|t¿ .
Pr*= J nL^. " {sot?tg = {,8" ]oq J^m -{0t LAü Henr,o^\ : ¿ I tl, tO*,*,\^ 0'ort"* o §0 PPM @¿ *^Ii^l^ {"^{4^r*^"1- o.
*t .Dr. Ppco.
.X c .*^T J" l'ala¡Mr { ^,u,n^qD*lril,á*rfl L.ñ * s" ir,r,.,,.trir »" XXI lCOrnl = t3 Pt-[= ' p,tt : q,5¿".10-uH: .{0-5H (,^,,nxx) S-¡üoH 4 j t q\u'c0.1 lcekq,l S^}*.Q- q,.I" ,*^^ti +dr.
= 6¿+ L{ro= lHrcql .
pqe t&: e§0 á Á** q* ,* ^^J" f" ,,a t¡r{vrM¿' J- *-lr^tl¡^ t*i" , l^ qr/ $,ou u*** fl^ un ry^r Vn- ,^^il Sa i N0* , M q"'1" d{Mor^ e^ Al^i"r* ü¿s0,1 i [1)"103 q'o .Q.' ar¡.r ñrl* ,**r,oJ.rn^*ü & h ?,e $'f' ?,0.
l, do 3, 3, ,X" d.,irr*r^-* J^^ *r-"Jr*"ttt *"d '*/ a 0'a-.Xl,^a ^ *;";.
e pU .U #'w ^^^o^ d Y'u Pl +'r ^P^ .[ qrr, Xl'r ma ln &'*'¡^'*w' !-' L' il' e^In r, & ^'ryi"*' n r^',d! [r]*l^^Ñ n'uh-ti$yn^ -t'l'\''d'^" . Sluu¡nru. -qf.0oA-^ (t^*^{"') rt*-t pU ; - I.^^ J" *^[l^ &rm m-J.,rirn^ -1 ü",{r*A ,s^*!U^^* de o{o{,n rir' ;, ptt d- }ut *rhr-^ : "O^ P^^^ hr*t ,- !a ü^^ $'u,ua *ri-r* {o,-ll^ Ud-ür* ¿' Lr.,-^-*ü^rr** i'a,*bfum h^^ -1"^ tl'^+-J{l" (*'d -TÁ^ *flf" ryw l.' ,ih^) ¿ -{-""Hr^ (* *di *r^hJ^ * * ^r# * a,¿^^ fu- rm-"r{^) r qJr'hli' FD VF='lL Y*h ,{L l,*" YA,út^ f'h[,,= "t L un*'lO = lh l lb,1 Va.
{l/.
r\.1 -x + ULO+l.,ird -x q le,l-x / +x x l H3o-l i !'- I : rrc fu*,- I u't'l ' + it+x X *b}r.h ^j úI h,- -L Ir='ffi, ¡ -A "\-__ __*:-) Y) I '., mEH :ruPLlIiÓAR5 6u0,,= x'lb'l ttY lh tqtuul= l -+ *= lilnl. &l: - lhl tb"t lb,l I \w*,, + !,+If ,S t ,o"l ¡¡¡ coür.,. ú- ( ^-*r^ rtO¡'* q.*r^l try; Wt lb.l pH = ph*ü; + lra¿ lb' l -» qilsl,,'J-t d,. ú d"r^^^ *^Ñ üri,r L-.J qq'l, & !t^ ;rr* .[ pL{ d., [" *1,*' {'^¡/ ' * *''ü $4^^\r ^r\# t* ,,tt #=h, Tk u,nn^ Millb'*A[rr* o^*Qr pk^ **lt +^rf^ u = Ix¡/i'Ó' pl.'{ rtro,rtw N) ¿. ua¿.
o* / 0,\"ün\ Ol:f*-1" _\rú_1 (-r * ,**f# l'[- * o\]- ,#ü* -* t{ro + iL- I u,U n ü,0,C6"0[n O,O5*& 0l*l^ O,05*l^ - -0r03*Jo 5\lF--,tL lL-l = o,o5*0" - 0,05H -T;¡unn fu %r** pü= p6'9o + q* pH = Lt,Z + ,t 199 tt¡rl = o,O5 *^1" = o,c.'{ {L +0,C5*"1^ .t 1L \ Q ¿ 0,05 t Á, .
bt" f,=q,a ^^n*o .}-"¿ 3 --> Nali¿ ,^*qt.ü\e) l.o \ / o,'nu^ l"*ü-'] ''--.=*1 U* + NOf1*ur c,q o,q + t- ñrJ 1*'[ VL ]L O,G j,!\^Nq :I + ---> l,,tL qq*,l- lt*l' {*tl { l-l* -0,! {q *q1 *{" Qrq.
V=h,b+C,11 flr5 "- + d --7I-, o,q*rh pll = 4,8 I -t* - Trov* ,,^ n 0.nnortu' \ tI u/^ rwd h*" 'üir t u d, !,' a,quu- . Ü'"*"-[ M : P pU ^ *oy.l* J^^A^ \^^t"il ú ,^"{"rl*l qu¿ \^^ {e! l,- qrrr^"" L }" ^oü}f ú)t^^r^,* {0OZ &, !¿" yr./yr^ {^"[*"^^ ]r^^r^ *{^ ,lM"d" *d* I *[ d" )- l,*h^". *dlt ñ.¡.r,,,n J,^ *{,o,¡" G.
P* *rbt" , ^.üarü D¡rrr¡ hrd !- + , I,r¡n*l»u,* (k n6,.) ''' "LJ,{*^¡o üd', , L ,p 0'arCI¿rn , ^t¿^L^^i tlÁo *' l" 0,' ;' *rtrr* q"# ü $^^ W" "0]'"*# ?.o 8l !!'l-ur^ g^ r^^ri' f ?,rq "-t t ^ d'o^or ' &¡»o¿a *u*llt*-.L) l--* l{^* + Ltc- ayr!},. HOü/cro (;'-d @lrh*,,l*l) J-U-= --'ry*>=. *6"1*u^*"\**w J.ri^ d^ ¿r*, .&t ü'a»f'.n 6 4 úd \.r{rlñ (t¿0 Lt-) .,^^^ [' ; !q-,,[** (CUo- ) ú ,m^ f qr- *^*^ lat dr ^r^^ ^ ^á-+il^ 1.0^ +^/, ^n^"^r" &" ¡¡,rm^l*+rw: drr^ kCr- L J%ltr- !^ w^ *f¡r^,, ' J 'ADN) .L' $ *"f^ .lr^"Ao^ \)o"OG --> Na* + OO- ffL- + L\9 + lt0t0- + Cll- A *n rr- ry* prscÑh "t'J^f W4.il"^') ;drr (l,r*eut) e^ ?^-, ^t r''oh *' Ul; -1 .H**{z. uA *'flÑ J' il'" **^ry ffi^dds(!ttl) il'* X to/-hil aA^P.NV\ Ar& # hN*' d ' CIl- i , Ft k [, uM PH *;" (#=-q'*-' , PH -1q- Pou) AO" f qCIrr, d'l ,Á/rüMt Á[[ ,yy5 pr-t &0p0.
{^ ** q%^t U&,qu¿ e/) 'fu,.'Ñ)) o,?PP* {iLr-*@+ U\ rrt¡l*P*o '^"U ve''H** */^ 0H "*¿^ H++ CH- 3 1,1¿0 \,,',}, ,-gr-^*" J, ¡.r^ lf""lrl^ !" {r,^*''J' C t^rl^^r-^,b*" (rHrr ) , ,L ,^.^:" *^'9¡^I"; CH L[. (d^,4*" ) (iI ¿^',]^ q"t L L"-] *.!* T"^ *$- & f^ua f^1^,} e^ h^ , rl rM^/. ,t Sr sa.u.r-oruronn -l \^.+-1,--t M^¡^r/^^ {""^ d- THM i C HL[- w/¿a^ww Ar^rl-*rt e^. {^^Ard^ a !-'qrru , rl rya üt,o6. a &'"n'4f" .Q^ F"** uM od^ -*ll ¡" q-* ,1 C"*Jo,ü, A ulh,. J.l ,-hrt dd \,yr"!*J e^^h UL[ *'.,*1* ^ e^ {a^ ^^ ,NI,i^ q,*^#r$, d" [.!¿ , -l W $/r^s{¿. Lk [' a-Q]r,]"0"4¡nn¿^l wa,,-Iur^[l,cA & T" LQ¿ .!r^ &- ü"r*" \ \ l.r" *^t-l* -t Pll u^ ,.lAl,.
b I L+, ' &'uam qr,.r ir 'a{oi"v*' A d¿ J"uÁn¡¡^s,,k o. **!,oI &,[ ñ h {i{du'Jue .t-'aüJd^^l t't^rLq i J " 5i,"§^* ru n eA rry* utfl +* -^al-;44 +lt,l +^.t^*{4 ?I ¿ J /J CO, t* * + t'\¿co3 + r+ l.t¿o 0lürr,., e*"^u, *|, ,) J*^ A ¡*ll, , a\ * ^,I* ^qArux u.^ t. +/ t{rcór/r,.o; L , ¡r, }*I, Y' tUW Q,; h^^ ^ *!r; -t k s.«dr*l-, sM\ r.un 50 Pu ^l^ *'I-X^Ñ h^+' ** ' k^^^Ár" '1" - GO '/.
\-^t, ,H.Co. /uco; Puur.o,luco.
I + l"q 9" o(\_A PH= 6,q + -t=-\-J \ )a.Ir, ( \ luco. I h , ohi*t u 0",1t.{c,q, ur."raí 1 --.J ),0 0" -d^ l^ I luCOf u.co^ lo, I1 /_ \^ro.J^ pU J* J* *"h^^ ,l ^{ry!u^ lJ'= IJ* &^ o,?^{" üi"*0^ lt /,/ l// LLAC PH = ti¿c%/rc0¡- j tto"-Pr*.) pH = úaco: * I !,F%+óí+¿l{C03 ,-.-"Lo¿+r'1xo Lo ,,! [o3- _@lü"r*ffiy 8,3 ? ' h,ti^r-[ Aal PH J.3b L> dorl-nrlr-t hh. , ^ ,)r***^ *ry.,ül**{ {, I\n i! te, ,§t^, r $:, (td FGr + .t*^" rcRrA) l* U* .[^ $^^ NJa* r 0' á --,b,^ d{ drt {r*t ,t -,,.h td #fl^ [Jo.(-L a u^^,n n*]r ,(^' e, pl,\ r.,..o a> ^"*^ o{ff*al ¿' NpiqQ ¡ú-) \lilf t;r + ü-,n, (;u FoRT + ,u.- ¿,H.) ry, 'a--\=J L,^*'n¿d,* Jo t^ id$üú. tlUf/NUl Dr.,\nI ñ & -.."\* q^-t*^H-, -I^ q* nl pLa ^ü'.rld. D* U f...& vÉ: O,5l pL,{= 3 .
lr.lo I pkou*ü*,u, lr"o I H'o > Í \tNH"*l PH= m Nal.;, ir,. 1qn.
+ N*iu, N*iu, (*a W" * tsAsr roñrA) !.-r'-] r*,* Ui*^ I \ Urt \ q" L_> I ooo*," - i qrL-l \lt-lq I L i,\"- PH=\,5 ll-q,l' j-U,t, ( *d p"'" + -[o^ ltixr) = 1,015 + ,r' L.d,", ^ú (,{¡^AA {r OlUJ, (,,,* ,-* o. "[o.ou q^,,, N U u+ a p*=j (ü",n Car) ...