RESUM AUTORS i SEMINARIS (4 primers) (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Historia de la Psicología
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 12/06/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

AUTORS ∑ KARL POPPER (1902 – 1994) Segons Popper la ciència avança des del no-coneixement fins al coneixement a partir del FALSEIG D’HIPÒTESIS.
Si una teoria no pot ser falsada no es pot considerar científica. Hem de dubtar de totes les teories.
Cada llei supera a l’anterior.
∑ THOMAS KHUN (1922 – 1996) “No podem entendre la ciència sense entendre el factor humà, ja que la ciència la fem les persones i las persones cometem errors.” 1. ESTAT PREPARADIGMÀTIC: Situació inicial de tota ciència. En aquesta situació es comparteixen moltes teories diferents a la vegada.
2. ACCEPTACIÓ D’UN PARADIGMA: De totes les teories que es comparteixen en l’estadi anterior només una aconsegueix convertir-se en paradigma.
3. CIÈNCIA NORMAL: Durant els paradigmàtics es produeix ciència normal. A partir de l’acceptació del primer paradigma la ciència comença a avançar normalment.
4. CIÈNCIA REVOLUCIONÀRIA: El primer paradigma es posa en dubte, i comencen les discussions per veure si aquest es falsa o no.
5. NOU PARADIGMA: Si finalment la revolució prospera s’accepta un nou paradigma i es retorna al període de ciència normal.
INCONMENSURABILITAT: No es pot entendre un paradigma a partir d’un altre paradigma.
∑ PLATÓ (437 – 347 aC) DUALISME ONTOLÒGIC RACIONALISME MITE DE LA CAVERNA MITE DEL CARRO ALAT ∑ ARISTÒTIL (384 – 322 aC) DUALISME EPISTEMOLÒGIC EMPIRISME RACIONALISME 3 ÀNIMES ÀNIMA VEGETATIVA (NUTRITIVA) ÀNIMA SENSORIAL (SENSITIVA) ÀNIMA RACIONAL ∑ DESCARTES (1596 – 1659) 1.
2.
3.
4.
5.
SOLIPCISME: Dubte generalitzat i busca d’axiomes que justifiquin la seva existència.
RES COGITANS (Cogito Ergo Sum): “Pienso, luego existo” RES INFINITA (Substancia Infinita): Idees innates, la substancia infinita és Déu.
RES EXTENSA (Món Físic): Déu és perfecte, però el món que ha creat no.
DUALISME ONTOLÒGIC: Glàndula Pineal.
RACIONALISME TRIPLE ONTOLOGIA SUBSTÀNCIA COS (Màquina) ÀNIMA (Cos) ∑ DAVID HUME (1711 – 1776) EMPIRISME TABULA RASA: Naixem amb la ment buida i aprenem a partir de la experiència, és a dir, amb la nostra experiència formem la conducta.
IMPRESIONS: Sensacions, emocions i passions immediates de l’experiència.
IDEES: No poden ser innates, són còpies difuses de les impressions.
CAUSA – EFECTE: Depèn únicament de la costum.
∑ IMMANUEL KANT (1724 – 1804) RACIONALISME: L’experiència no és necessària pel coneixement.
EMPIRISME: L’experiència és suficient pel coneixement.
REPRESENTACIONALISME: La ment processa la informació per formar representacions de la realitat de forma activa.
“L’experiència és necessària però no suficient pel coneixement”.
METÀFORA DE L’AMPOLLA (Chomsky) ∑ FRANCIS DONDERS (1818 – 1889) CRONOMETRÍA MENTAL (diferència entre els temps de reacció) SIMPLE (o d’emissió): 1 tipus d’estímul + 1 tipus de resposta.
MIXT (simple + discriminació): X estímuls + 1 tipus de resposta (go/no go).
COMPOST (mixt + selecció): Cada estímul té una resposta.
Combinar diferents tipus de TR (temps de reacció) ens permet calcular TRs ocults com el TD (temps de discriminació): TD = TRMixt – TRSimple.
∑ FRANZ JOSEPH GALL (1758 – 1828) FRENOLOGIA: Hi ha correlacions entre les facultats mentals i la forma del crani. L’activitat psíquica es produeix en àrees de l’escorça cerebral i no al cervell.
La TEORIA de F. J. Gall no s’accepta pel seu mètode pseudocentífic.
∑ PAUL BROCCA (1824 – 1880) 3a CRIRCUNVALACIÓ FRONTAL: S’encarrega de la producció del llenguatge.
Les lesions en l’àrea de Brocca produeixen afàsia motriu (acromatisme, prosòdia, alèxia, agrafia, etc...) ∑ CARL WERNICKE (1848 – 1905) 1a CIRCUNVALACIÓ TEMPORAL: Relacionada amb la comprensió del llenguatge.
Les lesions en l’àrea de Wernicke produeixen afàsia sensorial (logorrea, neologismes, parafàsies, etc...) ∑ ERNST HEINRICH WEBER (1795 – 1878) LLEI WEBER K = DAP/s Constant = Llindar Diferencial / Intensitat Percebuda LLEI WEBER – FECHNER S = K * ln(R) Intensitat Percebuda = Constant * Intensitat de l’Estímul GRÀFIC ß ß Eix (X): Intensitat de l’Estímul.
Eix (Y): Intensitat Percebuda.
∑ WILHELM M. WUNDT (1832 – 1920) HEIDENBERG (1855 – 1874) Fonamentar científicament la teoria del coneixement de Kant.
ß ß INFERÈNCIA INCONSCIENT: De les impressions sensorials a la percepció conscient.
SIL·LOGISME o Premissa Major: Generalització inductiva a partir de l’experiència prèvia.
o Premissa Menor: Percepció immediata.
o Conclusió: Assimilació de la premissa menor a la major Proposa que la experiència vital és una ontològicament, però que pot ser abordada metodològicament des de dos punts de vista complementaris: FISIOLÒGIC: Punt de vista extern i mediat PSICOLÒGIC: Punt de vista intern i immediat.
La Psicología Fisiològica es troba en la frontera d’aquests dos.
L’estructura i dinàmica mental està composta per quatre graus relacionats entre ells gràcies a principis i lleis.
1. ELEMENTS PSÍQUICS o SENSACIONS: Derivades de l’estimulació dels sentits o SENTIMENTS: Teoria Tridimensional dels Sentiments ß Dimensió agradable – desagradable ß Dimensió excitació – calma ß Dimensió tensió – relaxació 2. FORMACIONS PSÍQUIQUES Síntesis dels elements bàsics en: o IDEES o REPRESENTACIONS: Compostes a partir de sensacions i dividides en: intensives, espacials i temporals.
o AFECTES: Compostos de sentiments i dividits en impulsos, emocions i processos volitius.
3. CONNEXIONS PSÍQUIQUES PRINCIPIS DE CAUSALITAT PSÍQUICA 1. Síntesis Creadora: El resultat de la combinació es qualitativament superior a la suma dels atributs dels seus components.
∑ Apercepció: La voluntat dirigeix l’atenció cap a determinats estímuls agrupant-los de forma creativa, dinàmica i amb força volitiva. (= associacionisme mecanicista) 2. Principis de les Relacions Psíquiques: El significat d’un contingut mental depèn de les seves relacions amb la resta.
3. Principi dels Contrastos: L’oposició de continguts els reforça mútuament.
LLEIS GENERALS DEL DESENVOLUPAMENT PSÍQUIC 1. Creixement Mental: Integració progressiva des de les formes simples a les elaborades.
2. Heterogeneïtat de les Metes: Es generen noves metes a partir de les que ja han estat perseguides o assolides.
3. Desenvolupament cap als Antagonistes: Els fenòmens mentals i històrics oscil·len entre alternatives contràries en diferents períodes.
4. PRODUCTES PSÍQUICS Völkerpsychologie: L’activitat humana esta regida per una condició genètica i universal compartida per tota l’espècie, però que s’instancia en diferents èpoques i pobles de formes diverses.
No es pot aplicar el mètode experimental LEIPZIG (1875 – 1920) ß ß PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL PSICOLOGÍA DELS POBLES ∑ EDWARD B. TITCHENER (1867 – 1927) Estudia la Psicología Fisiològica de Wundt. El seu interès es basava en determinar l’estructura de la ment, utilitzant la introspecció experimental sistemàtica com a mètode.
ÿ SENSACIONS: Elements bàsics de la percepció produïdes per objectes.
ÿ IMATGES: Elements de les idees que reflecteixen experiències que no estan presents.
ÿ AFECTES: Elements de les emocions.
∑ FRANZ BRENTANO (1838 – 1917) PSICOLOGIA DE L’ACTE: Defensa la possibilitat de fer de la psicología una ciència , encara que limita l’abast de la psicología experimental.
∑ HERMANN EBBINGHAUS (1850 – 1909) Els materials amb significat s’aprenen més ràpidament.
- 80 síl·labes d’un poema: 7 – 10 lectures - 80 síl·labes aleatòries: 70 – 80 lectures ÿ MÈTODE D’ESTALVI: Estudiar una llista i al cap de 24h veure quant cal estudiar per tornar-la a aprendre.
∑ SIGMUND FREUD (1856 – 1939) TEORIA PSICOSEXUAL – 5 etapes – La absència o excés de satisfacció en una etapa pot provocar fixacions. “ZONES ERÒGENES”. El desenvolupament normal progressa d’estadi en estadi.
o 0 – 12 mesos (ORAL) – Gratifica succionar, menjar, mossegar i posar-se coses a la boca.
o 1 – 3 anys (ANAL) – Plaer en funcions d’excreció (expulsa o reté) “AUTOCONTROL” o 3 – 6 anys (FÁLICA) – Plaer en la manipulació dels genitals. Fantasies amb el progenitor del sexe contrari (Complex Edip). “INICIO DEL SUPERJO” Progressiva interiorització de les normes i els valors.
o 6 – 12 anys (LATENCIA) – Els impulsos disminueixen. Es desenvolupa el superjo i s’amplia: normes de l’escola i els companys.
o Adolescència (GENITAL) – Impulsos sexuals. “GENITALITZACIÓ”.
METODE CATÀRTIC: Els síndromes desapareixen quan es recorden les experiències traumàtiques gràcies a la hipnosis. (Abandona l’ús de la hipnosis per adoptar altres mètodes).
ENFOCAMENT TOPOGRÀFIC: Primera Tòpica. Conscient, Preconscient i Inconscient (ICEBERG).
ENFOCAMENT ESTRUCTURAL: Segona Tòpica.
o ID (allò): Desitjos immediats regits per el principi de plaer (heretat).
o EGO (jo): Mediador entre el allò i el superjo regit pel principi de realitat o SUPEREGO (superjo): Internalització de les normes socials construïda durant la infància (NORMES MORALS).
o EROS: Impulsos de vida o THANATOS: Impulsos de mort ∑ CHARLES DARWIN (1809 – 1882) ÿ L’ORÍGEN DE LES ESPÈCIES (1859) ÿ LLUITA PER LA SUPERVIVÈCIA i SELECCIÓ NATURAL! ∑ FRANCIS GALTON (1822 – 1911) EL GENI HEREDITARI (1869): Les persones intel·ligents tendeixen a tenir descendència intel·ligent.
EUGENÈSIA: Millorar l’espècie afavorint la reproducció entre persones amb característiques desitjables i evitant la d’aquelles amb característiques no desitjables.
Avaluava la intel·ligència a partir de l’agudesa perceptiva amb tests mentals.
∑ WILLIAM JAMES (1842 – 1910) La psicología ha d’ocupar-se de les funcions mentals i no dels continguts (= Wundt), adopta el pragmatisme i critica l’estructuralisme. Concepte de corrent de consciència: contínua i indivisible.
Gran interès en la Psicología Aplicada.
(Gran part de la conducta està regida per instints que es van modificant durant la vida per formar hàbits.) TEORIA JAMES-LANGE: El cos respon a determinats estímuls adaptativament, la sensació subjectiva d’experimentar una emoció és el resultat d’interpretar aquests canvis.
“Tengo pena porqué lloro” ∑ JOHN B. WATSON (1878 – 1958) ÿ Condicionament Clàssic: Si controlem l’ambient podem controlar qualsevol conducta.
“Denme una docena de niños sanos y los convertiré en lo que yo quiera”.
Associació d’un estímul neutre amb un que j generava resposta per donar una resposta coneguda a un estímul nou.
∑ B. F. SKINNER (1904 – 1990) ÿ Condicionament Operant/Instrumental: La possibilitat de que la conducta es repeteixi depèn de les seves conseqüències.
ß ß ß ß REFORÇ (+): Agregar recompensa.
REFORÇ (–): Ometre estímul desagradable.
CÀSTIG: Agregar estímul desagradable.
OMISSIÓ: Ometre recompensa.
Conductisme radical: Nega la existència de processos mentals.
∑ ALAN TURNING (1912 – 1954) Màquina de Turning (1936): dispositiu capaç d’emmagatzemar informació i transformar-la seguint unes instruccions (algoritmes).
∑ NOAM CHOMSKY (1928 – Actualitat) Gramàtica Generativa “Tot ésser humà neix amb un coneixement innat determinat genèticament (òrgan del llenguatge) que li permet aprendre qualsevol llengua”.
SEMINARIS ∑ SEMINARI 1: A MÁS POPPER MENOS KHUN DETERMINISME FÍSIC: La nostra ment està determinada per factors físics i materials. Dins del determinisme físic també hi trobem el Conductisme.
DETERMINISME PSÍQUIC: Allò que succeeix en la nostra ment serà el que determini la nostra conducta i la nostra personalitat.
INDETERMINISME: Com que no es poden saber totes les condicions inicials no podem preveure la conseqüència perquè no sabem la causa concreta.
Ens declarem incompetents.
NO-DETERMINISME: Existeix el lliure albir. En un cas amb dos persones, independentment que les condicions inicials d’aquestes dues siguin igual les conseqüències seran diferents degut al lliure albir.
LA PSICOLOGIA ÉS UNA CÈNCIA MULTIPARADIGMÀTICA.
∑ SEMINARI 2: MÈTODES CIENTÍFICS MÈTODE OBSERVACIONAL Pretén descriure un aspecte determinat de la realitat utilitzant principalment la estadística. Hi ha dos tipus d’observació: ß OBSERVACIÓ ACTIVA: L’observador maximitza la seva participació per tal de recollir dades i integrar el seu rol.
ß OBSERVACIÓ PASIVA: L’observador interactua lo menys possible amb els observats per tal d’augmentar la oportunitat de percebre situacions tal i com es mostren.
MÈTODE CORRELACIONAL A partir de la recollida de dades sistemàtica ens permet saber com estan de relacionades dues variables.
ß ß ß CORRELACIÓ (+): Relació directament proporcional entre les dues variables.
CORRELACIÓ (–): Relació inversament proporcional entre les dues variables.
CORRELACIÓ (0): No hi ha relació MÈTODE EXPERIMENTAL Implica la observació, manipulació i registre de les variables que afecten un objecte d’estudi. Es tracta de manipular una variable per veure quins efectes causa en l’altra (Causa – Efecte).
ß ß ß ß ß ß VARIABLE INDEPENDENT: És aquella que es manipula.
VARIABLE DEPENDENT: És la variable que no es manipula i es veu afectada per les modificacions de la variable independent.
VARIABLE EXTRANYA: Aquelles variables que no estan controlades ni manipulades, però que poden influir en els resultats.
GRUP EXPERIMENTAL: Grup en el que s’experimenta la manipulació de les variables.
GRUP CONTROL: Grup que no sofreix cap manipulació.
CONSTANTS: Factors que no canviaran durant l’experiment.
MÈTODE INDUCTIU Mètode basat en la Inducció. Aquest mètode porta els casos particulars cap a pensaments de caràcter general.
MÈTODE DEDUCTIU Mètode basat en la Deducció. Aquest mètode parteix d’una hipòtesis generalitzada per deduir-ne un cas particular.
MÈTODE HIPOTÈTIC-DEDUCTIU ß ß ß ß ß HIPÒTESIS: Enunciat declaratiu que té conseqüències empíriques contrastables. El científic creu que és veritable però pot ser falsa.
PREDICCIÓ: Afirmació empírica contrastable experimentalment mitjançant una observació particular.
SUPÒSITS AUXILIARS: Son les assumpcions (lleis, fets, etc...) que cal afegir a la hipòtesis per treure’n una predicció contrastable.
CONDICIONS INICIALS: Situació que genera a propòsit l’observador contrastar la hipòtesis.
DADES: Fets observats que poden constituir evidencia positiva o negativa respecte la hipòtesis depenent si s’ha complert o no la predicció.
∑ SEMINARI 3: EXPERIMENT DE HELMHOTZ ß VELOCITAT IMPULS NERVIÓS ß TURMELL ß ESPATLLA ∑ SEMINARI 4: EXPERIMENT DE WATT ß EXEMPLIFICACIÓ ß CATEGORITZACIÓ ...