Examen (2013)

Examen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 16/01/2015
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Nom i cognoms: ________________________________ Examen Parcial 28 de maig NEWCASTLE és una empresa que fa servir el sistema d’inventari PERMANENT i a 31 de Desembre de 2012 presenta el següent balanç: ACTIUS (en €) Actius no corrents Edificis Vehicles Actius corrents Existències Realitzable Deutors Clients Disponible Bancs PASSIUS (en €) Patrimoni Net 50,000 Capital 6,000 Reserves Passiu no corrent 12,000 Préstec bancari ll/t Passiu corrent 2.500 Proveïdors 7,400 Préstec bancari c/t Creditors 4.600 TOTAL 82,500 TOTAL 45,000 15,000 13,000 4,200 1,500 3,800 82,500 Durant l’any 2013 l’empresa porta a terme les següents operacions: 1. Compra existències per € 4,000, dels que € 1.200 es paguen mitjançant transferència bancària i la resta queda pendent de pagament.
2. Es produeixen vendes per € 19,000 (amb un cost de venda de € 13.000), dels que es cobren € 5,000 per transferència bancària i la resta queda pendent de cobrament.
3. L’empresa paga el préstec bancari a curt termini que apareix al balanç a 31/12/2012.
4. Per la compra de l’apartat 1, el proveïdor ens ofereix un descompte per quantitat de € 120 que descompte del deute pendent.
5. El client de l’apartat 2 ens retorna el 5% de les mercaderies venudes, que se li descompten del saldo pendent de cobrament.
6. Es porta a terme una ampliació de capital de € 10,000.
7. Es paga el saldo pendent amb proveïdors que figurava al balanç de 31/12/12.
8. Les despeses de personal pel 2012 són de € 2,500, que es paguen per transferència bancària.
9. Compra existències per € 4,000 que es paguen per transferència bancària, motiu pel que el proveïdor es fa un descompte del 5% per pagament immediat.
10. Durant el 2013 l’empresa adquireix a crèdit mobiliari per € 3,200. El pagament es realitzarà el Març del 2015.
Informació final: A 31/12/13 les existències finals al magatzem són € 7,300.
Es demana: 1. Obertura dels llibre diari i major.
2. Registrar les operacions en el llibre diari i major.
3. Tancament del cicle comptable.
4. Elaboració del balanç final.
...