Resum Tema 4 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 2º curso
Asignatura Economia i Hisenda
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 05/12/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Economia i Hisenda Sílvia Caufapé Hostench Tema 4. El sector públic espanyol • El rol econòmic del sector públic: rols de l’Estat - Configuració del marc institucional → les regles del joc. Ex: dret a la propietat privada, defensa de la competència, lliure circulació de…, restriccions als mercats, etc.
- Actuar Dins el mercat treballant com a sector productiu o No només àrbitre i legislador sinó també participant actiu o Salari mínim, tarifes energètiques, provisió béns públics, etc.
- Corregir els resultats del mercat o Millorar demandes socials o Pal·liar errades de mercat o Modificar redistribució renda o Reduir les pertorbacions cícliques de l’economia - Objectius econòmics del sector públic o Assignació de recursos o Redistribució de rendes o Estabilitat econòmica o Creixement econòmic • Evolució del sector públic a les economies modernes: - Indicadors de la mesura de la dimensió del sector públic: o Despesa = % G/PIB o Ingrés = % T/PIB Previsions 2014 % G/PIB % T/PIB Àrea Euro 50% 47% Economies pobres 25% 21% - Evolució despesa pública a l’OCDE: notable creixement del pes relatiu, de 1950 a 2005 passem d’un 25% a un 45% - 1 Factors de creixement del pes relatiu del sector públic: Demanda Universitat Pompeu Fabra Economia i Hisenda Sílvia Caufapé Hostench o Llei de Wagner: la transformació a una societat industrialitzada complexa porta a la substitució d’activitat privada per activitat pública.
Oferta de béns públics essencials o Efecte desplaçament: la despesa augmenta a salts com a conseqüència de commocions socials → després el nivell de despesa no retorna a la seva magnitud inicial o Redistribució de la renda: en una societat democràtica la despesa pública tendeix a créixer per l’extensió del dret a vot als ciutadans amb una renda inferior a la mitjana (teorema de Meltzer i Richard) o Grups d’interès: pressionen a favor de despeses específiques o Il·lusió fiscal: els costos d’informació i la complexitat del sistema impositiu redueixen el preu percebut de la despesa pública - Factors de creixement del pes relatiu del sector públic: Oferta o Preus relatius: l’augment de salaris al sector privat fan que els béns públics creixin en cost relatiu o Cicle político-electoral: la proximitat de les eleccions pot estimular polítiques de despesa contracícliques o Burocràcia: maximització del pressupost (els buròcrates els prefereixen) i empleats públics com votants, que tenen una actitud favorable a augmentar el pes del sector que els sustenta o Ideologia: governs pro-estatistes tendeixen a incrementar la despesa pública o Descentralització: pot fer augmentar la despesa però també pot reduirla • El sector públic imperfecte: - L’elecció democràtica: el teorema del votant mitjà afirma que un sistema d’elecció basat en la votació majoritària escollirà el resultat més preferit pel votant mitjà → missatges i programes tendeixen cap al votant mitjà.
Teorema de Condorcet Universitat Pompeu Fabra 2 Economia i Hisenda - Sílvia Caufapé Hostench Teoria de la burocràcia: Niskanen (1971): els funcionaris tracten de maximitzar la dimensió del pressupost del seu departament, això condueix a un excés de despesa • Grups de pressió Característiques del sector públic espanyol: - Organització: o La CE reconeix que el SP té poder per crear monopolis o Distribució de la despesa Estat CCAA Admin Local 1975 43% - 10% 2007 18% 36% 13% - Evolució històrica: o 1965-1975 Franquisme: forta regulació dels mercats i Estat del Benestar embrionari o 1975-1985 Convergència amb Europa: consolidació Estat del Benestar, predomini dels dèficits pressupostaris. Ràpid creixement despesa pública o 1985-1998: inèrcia pressupostària o 1998-2007: disciplina pressupostària unió monetària europea o Des de 2007: desajust pressupostari per caiguda d’ingressos, molt dèficit 3 Universitat Pompeu Fabra ...