TEMA 7. Termodinàmica. (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2013
Páginas 9
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 29
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con el docente Jean-Didier.

Vista previa del texto

QUÍMICA Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA UAB TEMA 3: Termodinàmica.
L’univers  El sistema és la part de l’univers que estudiem i l’entorn la part de l’univers que pot interaccionar amb ell.
Les variables termodinàmiques  Un cop definides la interacció entre el sistema i el seu entorn, cal definir les seves propietats intrínseques. Els estats d’un sistema es caracteritzen per un conjunt de magnituds microscòpiques associades a propietats observables  variables (o funcions) d’estat. Algunes d’aquestes són el Volum, la pressió, la temperatura, etc.
Treball  Calor   Si el sistema rep calor  Q = (+)  endotèrmic.
 Si el sistema dona calor  Q = (-)  Exotèrmic.
Equilibri termodinàmic  Per adquirir-lo ha de tenir alhora 3 equilibris: 1. Equilibri mecànic  les forces que actuen sobre el sistema i les que existeixen en el seu interior s’equilibren.
2. Equilibri material  No hi ha reaccions químiques ni transferència de massa d’una part del sistema a una altra ( la concentració a cada part del sistema és constant) 3. Equilibri tèrmic  No hi ha d’haver variacions de les propietats termodinàmiques del sistema i medi si estan separades per parets conductores.
Les equacions d’estat  Depenen del sistema i relacionen variables d’estat entre elles. Són pròpies per a cada fase. (PV=nRT) QUÍMICA 1º CURS BIOLOGIA Tania Mesa González UAB Energia interna U  variable d’estat microscòpica pròpia del sistema que no és d’origen mecànic. Té en compte les següents variables: 1. Energies potencials i cinètiques de les molècules.
2. Energies de vibració, translació 3. Energies d’enllaç químics.
Primer principi de la termodinàmica: QUÍMICA Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA UAB Hentalpia  és una variable d’estat molt important a pressió contant. Correspon a la calor rebuda.
Relació entre Qp i Qv   Capacitat calorífica  q=c(T2-T1) on C és la capacitat calorífica. A pressió o volum constant c és funció d’estat.
Limitacions del primer principi  No dona la informació necessària per a determina en quina direcció es mou el sistema.
L’espontaneïtat  Un sistema d’estat només es dona en na direcció, i aquesta direcció privilegiada és la que defineix la seva espontaneïtat. Definida per el segon principi.
Segon principi de termodinàmica: QUÍMICA Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA UAB Entropia (S)  És una funció d’estat del sistema. Té dimensions d’energia/temperatura.
És una propietat extensiva del sistema.
 Càlculs de l’entropia:  Processos irreversibles  Com que l’entropia és una funció d’estat AS és igual pels dos camins.
Tercer principi de termodinàmica  l’entropia d’una substància cristal·lina perfectament ordenada i on 0K és 0.
 Entropies absolutes amb canvis de fase: QUÍMICA 1º CURS BIOLOGIA  Entropia Qüestió d’ordre:  Representació: L’energia lliure i espontaneïtat  dG=dH−TdS Tania Mesa González UAB QUÍMICA 1º CURS BIOLOGIA Entalpies de reacció  Exo i endotermicitat  Estat estàndard  Tania Mesa González UAB QUÍMICA 1º CURS BIOLOGIA Variables estàndards  Càlculs d’energia de reacció: Tania Mesa González UAB QUÍMICA 1º CURS BIOLOGIA  Maneres indirectes: Altres magnituds de reacció: Entropies.
Tania Mesa González UAB QUÍMICA 1º CURS BIOLOGIA Tania Mesa González UAB ...